print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingplan 2009

Staatssecretaris De Jager en minister Bos van Financiën hebben op Prinsjesdag het fiscaal pakket 2009 ingediend bij de Tweede Kamer. Het fiscaal pakket 2009 bestaat uit twee wetsvoorstellen: het Belastingplan 2009 en de Overige Fiscale Maatregelen 2009 (OFM). Tenzij anders vermeld, is de ingangsdatum 1 januari 2009. Op 25 november 2008 heeft de Tweede Kamer de maatregelen goedgekeurd. Er waren wel enkele wijzigingen.

Wijzigingen Tweede Kamer

 1. Begrip oldtimer wordt aangepast. Is vanaf 15 jaar oud (wordt vanaf 25 jaar oud), wijziging per 2010.
 2. Vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt in 2012 bevroren. Auto's tot 1987 zijn oldtimers, daarna niet meer.
 3. Aftrekbeperking in de VPB voor SAR (soort bonus), bij werknemers met salaris boven € 500.000.
 4. Combinatiekorting wordt afgeschaft.

Fiscaal bestuursrecht

 • Meer digitalisering:
  • Het wordt vanaf 1 januari 2009 mogelijk een wijziging van de voorlopige aanslag en teruggaaf digitaal aan te brengen en ook de schatting van het inkomen voor het komende belastingjaar digitaal te doen.
 • Horizontaal toezicht:
  • De Belastingdienst zet sterk in op horizontaal toezicht, waarbij afspraken worden gemaakt met overheden, individuele grote ondernemingen en branche-organisaties. Dit gebeurt in de vorm van certificering en het afsluiten van handhavingsconvenanten.
  • Het aantal uren voor thematische acties (zoals vastgoed, loonheffingen en illegale arbeid) wordt opgevoerd.
 • Basisregistratie inkomen:
  • De invoering van de basisregistratie inkomen is voorzien in 2009. Verder biedt de Belastingdienst in 2009 als service voor burgers die digitaal aangifte doen, de mogelijkheid gegevens voor in te laten vullen in de aangifte inkomstenbelasting. In de aangifte over 2008 kunnen onder meer de NAW-gegevens, de loongegevens, de WOZ-gegevens, diverse heffingskortingen en het bedrag van de voorlopige teruggaaf worden vooringevuld.
 • Belastingtelefoon:
  • De Belastingdienst investeert in de jaren 2009 tot en met 2011 in de Belastingtelefoon om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren en te kunnen garanderen.

Awir / toeslagen

 • Afschaffing medeondertekening bij toeslagen.
 • Moment van doorwerking wijzigingen in persoonlijke situatie:
  • Wijzigingen in de situatie van een belanghebbende die van belang zijn voor inkomensafhankelijke regelingen en optreden na de eerste dag van de maand, werken door vanaf de eerstvolgende maand en niet direct vanaf de dag van de wijziging. Deze oorspronkelijk als tijdelijk bedoelde regeling wordt structureel gemaakt.
 • Uitstel toepassing Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen:
  • Per 1 januari 2009 treedt naar verwachting de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking. Deze wet biedt burgers meer doeltreffende rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door de overheid.
  • Ingevolge het wetsvoorstel OFM 2009 zal de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen voor drie jaar nog niet van toepassing zijn op de beslistermijnen in de Awir. Gedurende deze drie jaar kan ervaring worden opgedaan met het nieuwe automatiseringssysteem.

Inkomstenbelasting

 • Automatische verlening VAR:
  • Een beschikking verklaring arbeidsrelatie (VAR) moet thans elk jaar opnieuw worden aangevraagd. Ter vermindering van de administratieve lasten zullen VAR-beschikkingen voortaan automatisch worden verstrekt wanneer zich gedurende drie jaren geen wijziging heeft voorgedaan. Deze maatregel gaat in per 1 januari 2010.
 • Gelijktrekken autokostenvergoedingen:
  • Een gift in de vorm van het afzien van een vergoeding van kosten voor vervoer per auto maakt onderdeel uit van de persoonsgebonden aftrekpost voor giften. Om de hoogte van deze vergoeding in overeenstemming te brengen met op andere plaatsen in de Wet IB 2001 en de Wet LB 1964 opgenomen vergelijkbare vergoedingen, wordt het bedrag van de vergoeding verlaagd van € 0,20 naar € 0,19 per kilometer.
 • Verhoging MKB-winstvrijstelling (van 10% tot 10,5%):
  • Het kabinet denkt verder na over het afschaffen van het urencriterium voor de MKB-winstvrijstelling. Ondernemingen worden namelijk vaak gestart in deeltijd of naast een dienstbetrekking.
 • Verhoging inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting:
  • Op grond van het Belastingplan 2008 wordt de inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting (IACK) per 1 januari 2009 geïntroduceerd. De IACK beoogt meer werken voor alleenstaanden en minst verdienende partners met kinderen aantrekkelijker te maken. De korting is groter naarmate de minst verdienende partner meer verdient.
 • Verhoging maximale ouderschapsverlofkorting en ontkoppeling van levensloopregeling:
  • Het wettelijk recht op ouderschapsverlof wordt met ingang van 1 januari 2009 uitgebreid van 13 naar 26 weken. Door de uitbreiding van het wettelijk recht op ouderschapsverlof wordt het maximale bedrag van de ouderschapsverlofkorting ook hoger. Vanuit het oogpunt van vereenvoudiging wordt de koppeling van de ouderschapsverlofkorting aan de levensloopregeling losgelaten per 1 januari 2009.
 • Op langere termijn omzetting van zelfstandigenaftrek in de MKB-winstvrijstelling:
  • De zelfstandigenaftrek neemt af bij toenemende winst. De MKB-winstvrijstelling is daarentegen gericht op groei. Deze is immers een vast percentage van de winst. Eventuele toekomstige omzetting gebeurt eventueel pas na consultatie van het bedrijfsleven en de advieswereld.
  • De bedragen van de zelfstandigenaftrek blijven in 2009 nominaal constant.
 • Verhoging van de startersaftrek.
 • Uitbreiding faciliteiten speur- en ontwikkelingswerk:
  • In het Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007 - 2011, is onder andere aangekondigd de faciliteiten voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) uit te breiden. In 2009 vindt de eerste tranche van deze intensivering plaats. Per 1 januari 2009 wordt de definitie van speur- en ontwikkelingswerk verruimd. De verruiming zal zien op ontwikkeling van technische nieuwe programmatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van al bestaande componenten.
 • Uitbreiding faciliteiten zeescheepvaart:
  • De maatregelen betreffen het verlagen van het tonnagetarief voor grotere schepen en voor als scheepsmanager werkzame ondernemers. Deze maatregelen maken het Nederlandse fiscale zeescheepvaartpakket in de breedte aantrekkelijker. Om aan te sluiten bij andere Europese landen en daardoor de Nederlandse tonnageregeling in Europees perspectief concurrerend te houden, introduceert het kabinet een extra schaal.
 • Introductie doorwerkbonus:
  • Ouderen zullen met een (fiscale) doorwerkbonus worden gemotiveerd om vanaf het jaar waarin zij 62 jaar worden, door te blijven werken. Ook voor 65-plussers is er een doorwerkbonus. De doorwerkbonus wordt vormgegeven als een korting op de te betalen belasting (heffingskorting) voor ouderen die werken.
  • De hoogte van de bonus loopt met de leeftijd en met het inkomen uit arbeid op. Deze bonus geldt voor alle ouderen en gaat in met ingang van 1 januari 2009.
  • Teneinde een minimum aan arbeidsparticipatie te garanderen, wordt de bonus berekend over het gedeelte van de inkomsten uit tegenwoordige arbeid dat de € 8867 (2009) te boven gaat. Verder blijft het deel van het inkomen dat het bedrag van het einde van de derde schijf (€ 54.776 in 2009) te boven gaat buiten beschouwing bij de berekening van de hoogte van de bonus.
  • De doorwerkbonus zal als heffingskorting via de aanslag inkomstenbelasting worden toegekend. De bestaande (verhoogde) arbeidskorting voor ouderen blijft naast de doorwerkbonus bestaan. De doorwerkbonus bedraagt maximaal € 4591.
 • Invoering houdbaarheidsbijdrage (Bos belasting): 
  • Naast de hierboven genoemde bonus voor doorwerken wordt van ouderen een houdbaarheidsbijdrage naar draagkracht gevraagd. Deze houdbaarheidsbijdrage verbreedt het draagvlak voor de financiering van de oudedagsvoorziening. Deze bijdrage wordt ingebed in de schijvenstructuur van de loon- en inkomstenbelasting en premie voor de volksverzekeringen. De bovengrens van de tweede schijf in de inkomstenbelasting wordt met ingang van 2011 niet meer volledig, maar nog maar voor 75% van de op basis van de tabelcorrectiefactor berekende mutatie geïndexeerd.
  • Van mensen die 65 jaar of ouder zijn en geboren zijn na 31 december 1945, met een inkomen dat hoger is dan de grens tussen de tweede en derde schijf (in 2009 € 32.127) wordt vanaf 2011 een bijdrage gevraagd. De bijdrage is gelijk aan het verschil tussen het tarief tweede schijf en het tarief derde schijf, toegepast op het deel van het inkomen dat vanaf 2011 extra in de derde schijf valt.
 • Arbeidskorting:
  • Met ingang van 1 januari 2009 wordt de arbeidskorting inkomensafhankelijker gemaakt. Dit was reeds aangekondigd in het Belastingplan 2008.
 • Lijfrenten:
  • In de lijfrentesfeer vindt een aantal vereenvoudigingen plaats op het terrein van splitsing van lijfrenten, afkoop van kleine lijfrenten en inhouding van loonbelasting op afkoopsommen. Daarnaast vervalt de afrekenverplichting bij emigratie voor saldolijfrenten. Verder wordt de maximumpremiegrondslag in de derde pijler verhoogd, waardoor de aftrekmogelijkheden in de derde pijler worden teruggebracht naar het niveau van 2007. De maximumpremiegrondslag bedraagt per 1 januari 2009 € 153.221.
  • Afkoop kleine lijfrenten:
   • Voor kleine lijfrentekapitalen wordt een afkoopmogelijkheid geïntroduceerd. Hierbij gaat het om - vaak premievrij gemaakte - lijfrenteverzekeringen met een (relatief) beperkte waarde. Het Belastingplan 2009 voorziet in een fiscaalverzachtende afkoopregeling voor lijfrentecontracten waarvan de waarde niet meer bedraagt dan € 4.000 (jaarlijks te indexeren met de tabelcorrectiefactor).
  • Inhouding loonbelasting of afkoopsommen:
   • Per 1 januari 2009 wordt de onderworpenheid aan de inhouding van loonbelasting uitgebreid naar afkoopsommen van lijfrenten en afkoopsommen van bepaalde andere periodieke uitkeringen (het gaat daarbij om periodieke uitkeringen ter zake van invaliditeit, ziekte of ongeval).
  • Vervallen afrekenverplichting saldolijfrenten bij emigratie:
   • De afrekenverplichting bij emigratie voor zogenoemde saldolijfrenten en soortgelijke periodieke uitkeringen vervalt. Deze afrekenverplichting geldt voor bepaalde polissen die zijn afgesloten voor 14 september 1999 en die onder het overgangsrecht van de Wet IB 2001 vallen.
 • Verdwijnen huidige regeling voor buitengewone uitgaven; regeling chronisch zieken en gehandicapten:
  • De huidige regeling voor buitengewone uitgaven verdwijnt (dit was al eerder geregeld, zie Belastingplan 2008, artikel II, onderdeel H). Daarvoor in de plaats komt het kabinet met een nieuwe regeling voor compensatie van hoge zorgkosten door chronisch zieken en gehandicapten.
  • Het ouderen- en arbeidsongeschiktenforfait bij de belastingopgaaf vervalt. Ter compensatie krijgen ouderen gemiddeld € 150 per jaar en arbeidsongeschikten gemiddeld € 225.

Vennootschapsbelasting

 • Vrijstelling vermogensoverheveling woningcorporaties:
  • Voor de vennootschapsbelasting zal expliciet worden geregeld dat de subsidiëring (reguliere projectsteun, saneringssteun en bijzondere projectsteun) niet belast en de bijdrageheffing niet aftrekbaar is.
 • Versoepeling regime beleggingsinstellingen:
  • De laatste jaren is de ontwikkeling gaande dat beleggingsinstellingen het vastgoed steeds vaker houden via dochtervennootschappen (indirect vastgoed). De beleggingsinstelling fungeert in dat geval dus tevens als houdstermaatschappij van vastgoedvennootschappen. De eisen die aan beleggingsinstellingen worden gesteld, blijken in de praktijk niet altijd geheel aan te sluiten bij vorengenoemde ontwikkeling. Daardoor kunnen knelpunten ontstaan. Om die knelpunten weg te nemen, wordt het beleggingsbegrip aangepast.
 • Verlaging VPB-tarieven vanwege uitblijven rentebox:
  • Het uitblijven van een beschikking van de Commissie over de optionele rentebox is aanleiding om het voor 2008 voor de optionele rentebox gereserveerde bedrag op andere wijze toe te laten komen aan het bedrijfsleven. Daarbij is gekozen voor een verlaging van het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting tot 20% voor winsten tot een bedrag van € 250.000. De huidige tweede schijf van 23% komt te vervallen. De tariefverlaging geldt alleen voor het jaar 2008!
 • Invoering Premie Pensioen Instelling (PPI):
  • In 2009 wordt er een fiscaal kader voor de premiepensioeninstelling (PPI) geïntroduceerd, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de fiscale behandeling van pensioenfondsen.
  • In Nederland bestaat er momenteel geen pensioenvehikel waarmee optimaal gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden die de IORP-richtlijn (de Europese richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening) biedt. Met de PPI wordt aan deze lacune tegemoetgekomen.

Loonbelasting

 • Loonheffing van directeur-grootaandeelhouder:
  • Eerder was aangekondigd dat de directeur-grootaandeelhouder (DGA) per 1 januari 2009 niet uit de loonheffing wordt gehaald. De wetswijzigingen die per 1 januari 2009 op dit punt zouden plaatsvinden, worden met het wetsvoorstel OFM teruggenomen.
  • Er is een alternatief pakket maatregelen samengesteld. Het gaat om de volgende maatregelen:
   • een vereenvoudigde loonaangifte voor DGA's;
   • de mogelijkheid om maandaangiften met ongewijzigde gegevens eerder in te dienen (er kan dan ineens voor verschillende maanden tegelijk aangifte worden gedaan, zodat de aangifte niet elke maand opnieuw afzonderlijk moet worden ingevuld en ingediend);
   • een eenvoudiger betalingssysteem waarbij niet telkens een nieuw kenmerk hoeft te worden ingevuld;
   • een verhoging van de grens voor de kwartaalaangifte omzetbelasting van € 7.000 naar € 15.000;
   • De verhoging van de grens voor de kwartaalaangifte omzetbelasting zal per 1 januari 2009 plaatsvinden. Voor de eerste drie maatregelen wordt gestreefd naar invoering per 1 januari 2010.
 • Wijziging m.b.t. doorbetaaldloonregeling:
  • De doorbetaaldloonregeling geldt voor werknemers die vanwege een dienstbetrekking bij een werkgever ook werkzaam zijn voor een andere werkgever, zoals bij DGA's die voor verschillende groepsmaatschappijen werken. Onder bepaalde voorwaarden mag de eerste werkgever loonbelasting inhouden op het totale loon. Eén van de voorwaarden is, dat op verzoek van beide werkgevers en de werknemer een beschikking is afgegeven. Dit vereiste zal voor DGA's vervallen.
 • Belastingvrije vergoeding voor EVC-procedures:
  • Met ingang van 1 januari 2009 kan een werkgever een EVC-procedure belastingvrij vergoeden of verstrekken. Een procedure ter erkenning van verworven competenties (EVC) stelt vast welke competenties iemand heeft opgedaan door bijvoorbeeld werkervaring en resulteert in een ervaringscertificaat.
 • Loon in, loon over:
  • Bij loon over gaat het om twee regelingen, waarvan de eerste regeling structureel wordt gemaakt. Deze regeling houdt in dat de inhoudingsplichtige een in de maand januari van het nieuwe jaar gedane inhouding op loon dat de werknemer met betrekking tot het voorgaande jaar toekomt, mag opnemen in de laatste aangifte over het oude jaar.
  • De tweede regeling wordt voor 2009 nog een keer verlengd en komt te vervallen per 1 januari 2010. Deze regeling houdt in dat de inhoudingsplichtige binnen het kalenderjaar loonbetalingen mag toerekenen aan de verstreken loontijdvakken waarop zij betrekking hebben, zo nodig door middel van het indienen van correctieberichten. Deze regeling komt te vervallen vanwege het grote aantal correctieberichten dat op basis hiervan wordt ingediend. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2010 een eenduidige aangiftesystematiek wordt ingevoerd. Daarom wordt deze overgangsregeling voor het jaar 2009 nog een keer verlengd.
 • Afschaffing correctieberichten over het lopende jaar:
  • Vanaf 1 januari 2010 moeten fouten in een aangifte loonheffingen over een tijdvak in een lopend kalenderjaar worden hersteld in de eerstvolgende aangifte met betrekking tot dat jaar.
  • De correctieverplichting voor fouten in aangiften loonheffingen over verstreken kalenderjaren blijft bestaan om ervoor te zorgen dat ook voor die jaren de juiste loongegevens worden vastgelegd.
 • Voortzetting tijdelijke regeling uitvraag jaarloongegevens:
  • Voor de jaren 2006 en 2007 is het noodzakelijk gebleken alsnog jaarloongegevens bij een aantal werkgevers uit te vragen. Dit is gebeurd op grond van een tweetal regelingen die gelden voor jaarloongegevens over 2006 en 2007. Met ingang van het kalenderjaar 2009 kan, voor gegevens over het jaar 2008, geen gebruik meer worden gemaakt van die bevoegdheid. Omdat vooralsnog ervan moet worden uitgegaan dat in bijzondere gevallen uitvraag nodig blijft, wordt door een wijziging in de Wet LB 1964 een tijdelijke basis gecreëerd voor de benodigde uitvraag.
 • Codificatie fiscale behandeling WGA-lasten:
  • Vastgelegd wordt, dat de lasten voor de werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-lasten) die de werkgever op zijn werknemer verhaalt, niet op het loon in mindering mogen worden gebracht.
 • Afschaffing eerstedagsmelding:
  • De eerstedagsmelding (EDM) wordt afgeschaft. Daarbij geldt wel dat de inspecteur de bevoegdheid krijgt om maximaal een vijfjarige EDM-verplichting op te leggen. Dit betreft thans nog een vooraankondiging van een maatregel.
 • Concrete stappen richting loonsomheffing:
  • De mogelijk te nemen stappen zijn beschreven in een brief van 3 juli 2008 aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wordt in het voorjaar 2009 geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

Voorkoming dubbele belasting

 • Uitbreiding fictieve onderworpenheid van in niet-verdragsland werkzame werknemers:
  • In de AWR is een bepaling opgenomen voor werknemers die werkzaam zijn binnen het gebied van een mogendheid waarmee Nederland geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten en die dat loon niet heeft onderworpen aan een belasting naar het inkomen. Wanneer een dergelijke werknemer daar gedurende ten minste drie aaneengesloten maanden werkt en sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tot een binnen het Rijk gevestigde werkgever, wordt dit loon (bij fictie) geacht te zijn onderworpen aan een belasting die vanwege een andere mogendheid wordt geheven. Het gevolg daarvan is dat ter zake van dat loon het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 van toepassing is.
  • De hiervoor genoemde voorwaarde dat sprake moet zijn van een werkgever die binnen het Rijk is gevestigd, kan beperkend werken ten aanzien van werknemers die in privaatrechtelijke dienstbetrekking staan tot werkgevers die zijn gevestigd in een van de (andere) EU-lidstaten. Deze bepaling wordt dan ook uitgebreid tot werkgevers die zijn gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Omzetbelasting

 • Aanpassing BTW-vrijstelling medische diensten:
  • Het Belastingplan 2009 bevat een herijking van de medische vrijstelling in de Wet OB 1968. Als gevolg van deze herijking komen enkele thans vrijgestelde diensten van beroepsbeoefenaren in de zin van de Wet BIG, waarvoor de opleidingseisen niet vastliggen in het bepaalde bij of krachtens de Wet BIG, met ingang van 1 januari 2009 onder de heffing van de omzetbelasting te vallen. Zo zijn de werkzaamheden van osteopaten, pedagogen en chiropractoren met ingang van 1 januari 2009 niet langer vrijgesteld van omzetbelasting. Vanaf die datum worden handelingen die met bedoelde werkzaamheden overeenkomen, in de heffing van omzetbelasting betrokken als zij worden uitgevoerd door artsen of andere beroepsbeoefenaren in de zin van de Wet BIG. Tevens wordt met de onderhavige herijking van de medische vrijstelling de positie van de niet-BIG psychologen herzien.

Successiewet

 • Herziening Successiewet:
  • In 2009 wordt gestart met het wetgevingstraject. De herziening omvat onder andere vereenvoudiging van de tariefstructuur, stroomlijning van verschillende vrijstellingen en vereenvoudiging van de bedrijfsopvolgingsregeling.
 • Vrijstelling sportorganisaties:
  • Het kabinet neemt in de Successiewet 1956 een vrijstelling op voor het recht van successie, het recht van overgang en het recht van schenking voor verkrijgingen door een vereniging of stichting die sportbeoefening bij die vereniging of stichting ten doel heeft, en die is aangesloten bij een door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - in overeenstemming met de minister van Financiën - aangewezen landelijke sportorganisatie. De door de minister van VWS aangewezen landelijke sportorganisatie die voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde voorwaarden en is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, de Nederlandse Antillen of Aruba, komt zelf ook in aanmerking voor de voorgestelde vrijstellingen in de Successiewet 1956.
  • Ook denksporten, zoals schaken en dammen met spel- en wedstrijdelement worden tot sport gerekend.

Milieuheffingen

 • Compensatieregeling energiebelasting in verband met invoering capaciteitstarief:
  • Op dit moment wordt over het transport van elektriciteit aan kleinverbruikers een variabel transporttarief per kWh in rekening gebracht. Per 1 januari 2009 zal voor kleinverbruikers het variabele transporttarief per kWh vervallen en een capaciteitsafhankelijk transporttarief (capaciteitstarief) worden ingevoerd. Zonder compenserende maatregelen zou de invoering van het capaciteitstarief leiden tot negatieve financiële effecten bij huishoudens met een laag elektriciteitsverbruik en nadelig kunnen zijn voor de energiebesparingsprikkel.
 • Vliegbelasting:
  • Het kabinet wijzigt de vliegbelasting op onderdelen teneinde onnodige administratieve lasten voor de luchtvaartsector te voorkomen. Deze aanpassingen zijn eerder aangekondigd en werken terug tot en met 1 juli 2008.
  • Uitbreiding toepassing lage tarief. Deze aanpassing houdt in dat voor bestemmingen in EU-landen en bestemmingen in een land waarvan de luchthavens deels zijn gelegen binnen een vliegafstand van 2.500 kilometer en deels daarbuiten, het lage tarief mede van toepassing is voor verder gelegen bestemmingen in dat land. Daarbij geldt wel een maximumafstand van 3.500 kilometer.
  • Verruiming definitie boordpersoneel.
  • Boordpersoneel is vrijgesteld van vliegbelasting. Als boordpersoneel wordt ook aangemerkt ieder die uitsluitend wordt vervoerd in het kader van het door hem verrichten van werkzaamheden als boordpersoneel aan boord van een ander vliegtuig.
 • Verpakkingenbelasting:
  • Met het Belastingplan 2008 is de verpakkingenbelasting als nieuwe milieubelasting in het Nederlandse belastingstelsel geïntroduceerd. In het Belastingplan 2009 zijn aan aantal vereenvoudigen opgenomen. Het gaat om de volgende aanpassingen:
   • Introductie forfait voor geïmporteerde verpakkingen.
   • Vereenvoudiging via sectorafspraken.
   • Om dit soort regelingen mogelijk te maken, wordt een delegatiebevoegdheid gecreëerd.
   • Wijziging definitie verpakkingen. De definitie van verpakkingen wordt aangepast, zodat aangewezen logistieke hulpmiddelen en verpakkingen die hoofdzakelijk een andere functie hebben dan een verpakkingsfunctie niet meer als verpakking voor de verpakkingenbelasting worden aangemerkt.
   • Halvering aantal tarieven.
   • Het onderscheid tussen primaire en secundaire / tertiaire verpakking komt te vervallen. Hierdoor vermindert het aantal tarieven van de huidige zestien naar acht tarieven en een forfaitair tarief.
   • Introductie vermindering voor indirecte export.
   • Directe export is vrijgesteld van verpakkingenbelasting. Indien producten echter via de Nederlandse tussenhandel worden geëxporteerd, de zogenoemde indirecte export, is wel verpakkingenbelasting verschuldigd.
   • Verlegging heffing bij loonverpakkers.
   • De belastingplicht wordt bij loonverpakkers verschoven naar de opdrachtgever.
   • Componenten niet meer apart aangeven.
   • De mogelijkheid wordt geïntroduceerd de componenten en elementen mee te wegen en op te geven bij het verpakkingsmateriaal waarin ze zijn verwerkt.
   • Wijziging concerndefinitie.
   • Wijziging definitie importeur.
   • De definitie van importeur wordt zodanig aangepast, dat duidelijk is dat alleen de ondernemer voor wie de geïmporteerde producten bestemd zijn, als importeur wordt aangemerkt.
   • Verlaging tarief biokunststof.
   • Wijziging behandeling verkooppuntverpakkingen.

Belasting van personenauto's en motorrijwielen en motorrijtuigenbelasting

 • Maatregelen BPM en MRB:
  • Het Belastingplan 2009 bevat een aantal fiscale maatregelen op het gebied van mobiliteit en vergroening. Het gaat om de volgende maatregelen:
   • De verschuiving van BPM naar MRB in de periode 2009 tot en met 2013.
   • De ombouw van de BPM-grondslag van catalogusprijs naar CO2-uitstoot in de periode 2009 tot en met 2013.
   • De verlaging van het MRB-tarief voor zeer zuinige auto's.
   • In het Belastingplan 2008 is de eerste stap gezet om de aanschaf van zeer zuinige personenauto's te stimuleren. Hiertoe is het tarief van de motorrijtuigenbelasting voor deze auto's gehalveerd en de bijtelling privégebruik van zeer zuinige auto's verlaagd. Het kabinet brengt een verdere stimulering voor zeer zuinige auto's aan door het halve tarief MRB voor deze auto's te reduceren tot een kwarttarief.
   • De verlaging van het MRB-tarief voor aardgasauto's tot het niveau voor benzineauto's.
   • De verhoging van het MRB-tarief voor motoren.
   • De verhoging van het MRB-tarief voor Euro-0, I en II vrachtwagens.
   • De verdere differentiatie bijtelling auto van de zaak.
    • In het Belastingplan 2008 is een eerste stap gezet in de differentiatie van de bijtelling en onttrekking voor de auto van de zaak. Daarbij werd voor zeer zuinige auto's van de zaak de fiscale bijtelling en de in aanmerking te nemen onttrekking flink verlaagd naar 14% van de catalogusprijs van de auto in plaats van de in beginsel geldende 25% van de catalogusprijs van de auto. Voor veel rijders van een auto van de zaak is de stap naar een zeer zuinige auto echter nog te groot. Om ook deze autorijders te stimuleren tot de keuze voor een zuinigere auto, introduceert het kabinet in het Belastingplan 2009 een extra categorie.
    • De bijtelling of onttrekking van auto's in deze nieuwe categorie bedraagt 20% en geldt bij auto's die niet op diesel rijden met een CO2-uitstoot tussen de 111 en 140 gram per kilometer en bij auto's die wel op diesel rijden met een CO2-uitstoot tussen de 96 en 116 gram per kilometer. Bij een nog lagere CO2-uitstoot blijft een bijtelling of onttrekking van 14% gelden.
   • De fiscale vrijstelling van het gebruik van waterstof als brandstof.Belasting- en premietarieven 2008 - 2009

Tarieven loon- en inkomstenheffing
 2008    2009
 
AOW-premie eerste en tweede schijf (niet voor 65-plussers)
 € 17,90   € 17,90
 
ANW-premie eerste en tweede schijf
 € 1,10    € 1,10
 
AWBZ-premie eerste en tweede schijf
 € 12,15   € 12,15
 
Belastingtarief eerste schijf
 € 2,45    € 2,35
 
Belastingtarief tweede schijf
 € 10,70   € 10,85
 
Belastingtarief derde schijf
 € 42,00  € 42,00
 
Belastingtarief vierde schijf
 € 52,00  € 52,00
 
Lengte eerste belastingschijf
 € 17.579   € 17.878
 
Lengte tweede belastingschijf
 € 14.010  € 14.249
 
Lengte derde belastingschijf
 € 22,271  € 22.649
 
Algemene heffingskorting
 € 2.074  € 2.007
 
Algemene heffingskorting 65-plus
 € 970  € 935
 

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 07-07-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2009

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap