print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingplan 2012: de belangrijkste punten

Op 15 september 2011, de tweede donderdag van september, zijn de miljoennota 2012 en het Belastingplan 2012 uitgelekt. Zoals u in de diverse media kunt lezen, zijn er diverse belangrijke en minder belangrijke wijzigingen voor 2012 (en daarna) bekend geworden. Wij selecteerden voor u de belangrijkste alvast.  

1. Belastingplan 2012

Downloaden Belastingplan 2012.

Afschaffing diverse belastingen

De afschaffing van afvalstoffenbelasting, grondwaterbelasting, verbruiksbelasting van pruim- en snuiftabak, verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, belasting op leidingwater, verpakkingenbelasting en het Eurovignet maakt het leven allemaal een stuk eenvoudiger.

Maatregelen vennootschapsbelasting

1. Objectvrijstelling vaste inrichtingen: het verrekenen van buitenlandse vaste inrichtingsverliezen van internationale concerns wordt aangepakt, door middel van een gelijktrekking met de fiscale behandeling van deelnemingen.

2. Renteaftrekbeperking overnameholding. Geldt voor rentebedragen boven € 1.000.000.

3. Buitenlandse belastingplicht stichtingen en verenigingen beperkt, codificatie van bestaand beleid.

4. Buitenlandse aanmerkelijk belangregeling, EU-proof gemaakt: beperkt tot situaties met voornaamste doel het ontgaan van Nederlandse belastingen.

Omzetting zelfstandigenaftrek in een vaste basisaftrek

Vast bedrag € 7.289 vervangt de huidige winstafhankelijke staffels.

Kinderen

1. Verlaging leeftijdsgrens aftrek levensonderhoud kinderen tot 21 jaar.

2. Verlaging leeftijdsgrens jongste kind voor niet-inkomensafhankelijke deel alleenstaande-ouderkorting naar 12 jaar.

3. Geleidelijk schrappen uitzonderingen uitbetaling algemene heffingskorting.

4. Afschaffing kindertoeslag heffingsvrije vermogen in box 3.

5. Verbetering inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Vitaliteitspakket

Bevordering arbeidsparticipatie. Meer werken moet lonen. Vereenvoudiging door afschaffen vier fiscale regelingen:

1. Arbeidskorting voor ouderen.

2. Spaarloonregeling.

3. Levensloopregeling.

4. Aanpassen doorwerkbonus.

5. Invoering spaarfaciliteit: vitaliteitssparen, gefaciliteerd sparen tot € 20.000.

Nieuwe renteregeling

Heffings- en invorderingsrentevergoeding en -betaling worden aangescherpt.

30% regeling

1. Salarisnorm als criterium bij specifieke deskundigheid.

2. Kortingsregeling wordt 25 jaar (was 10 jaar).

3. Buitengrens 150 kilometer buiten Nederland.

4. Versoepeling voor jonge promovendi.

2. Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2012

Downloaden wetsvoorstel overige fiscale maatregelen.

Inkomstenbelasting

1. Regeling partnerbegrip (lees meer) voor samengestelde gezinnen, beperking combinatiekorting bij samenwoners.

2. Mogelijkheid tot doorschuiving beschikkingstelling bij echtscheiding.

3. Waardering voor (langdurig) verpachte woningen bij schenk- en erfbelasting, aansluiting bij tabel verhuurde woningen.

4. Codificatie specifieke zorgkosten en BIG.

5. Defiscalisering vorderingen en schulden welke zijn verkregen krachtens erfrecht voor vermogensrendementsheffing. Reeds in de Fiscale agenda opgenomen. Geldt voor wettelijk erfrecht en situaties die materieel vergelijkbaar zijn.

3. Wet uitwerking autobrief

Downloaden Wet uitwerking autobrief.

4. Wet toepassing dwangsom toeslagen

Downloaden Wet toepassing dwangsom toeslagen.

5. Geefwet

Downloaden Geefwet.

Deze wet is bedoeld om het schenkgedrag van de burger te vergroten.

1. Openstelling ANBI-status voor instellingen met eveneens commerciële activiteiten.

2. Verruiming giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.

3. Vpb-vrijstelling cultureel ondernemerschap.

4. Codificatie voorwaarden vrijwilligersvergoedingen.

5. Ruimere vrijstelling loonbelasting.

6. Multiplier giftenaftrek culturele ANBI's.

Meer weten van belastingplan 2012

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplan Belastingplan 2012

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap