print sitemap zoeken disclaimer contact

Definitieve rapport Commissie Van Dijkhuizen

Commissie Van Dijkhuizen, ingesteld om onderzoek te doen en voorstellen te formuleren voor belastinghervormingen, heeft op 17 juni 2013  haar eindrapport aangeboden aan de Staatssecretaris van Financiën. De teneur van het rapport is dat werken fiscaal aantrekkelijker moet worden, terwijl consumptie zwaarder wordt belast door een BTW-verhoging. Het Centraal Planbureau berekende eerder dat de voorstellen van de Commissie op termijn 140.000 banen kunnen opleveren. Ook het aspect van fraudebestijding is, bijvoorbeeld door de sterke afname van het aantal toeslagen, een belangrijk aspect in dit rapport. 

De voorstellen zijn:

 • Vermindering van het aantal tariefschijven in de inkomstenbelasting naar slechts twee, de eerste schijf van 37% (tot € 62.500) en een tweede schijf van 49%.
 • Gelijkstelling van het box 1-tarief voor gepensioneerden en werkenden.
 • Afschaffing van een aantal aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek (in acht jaar), de stakingsaftrek, S&O-aftrek, meewerkaftrek, startersaftrek arbeidsongeschikten (in acht jaar), giftenaftrek en de scholingsaftrek.
 • Beperking van de hypotheekrenteaftrek (annuïtair systeem), ook voor bestaande hypotheken, waarbij de rente slechts tegen het tarief van de eerste schijf (37%) kan worden afgetrokken.
 • Integratie van de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderbijslag en het kindgebonden budget in één gecombineerde toeslag.
 • Zorgtoeslag rechtstreeks naar zorgverzekeraars ter voorkoming van fraude.
 • Verlaging van het forfaitair rendement box 3 van 4% naar 2,4%.
 • Afschaffing ouderentoeslag heffingsvrij vermogen in box 3.
 • Beperking van de ‘doelmatigheidsmarge’ in de gebruikelijkloonregeling voor DGA’s van 30% tot 10%.
 • Introductie van een forfaitair rendement voor box 2 vermogen van 2,4%, waarbij werkelijk uitgekeerd dividend in mindering komt op dit forfaitaire rendement.
 • Verlaging van het box 2 tarief van 25% tot 22%
 • Verhoging BTW-tarief van 21% naar 23%, minder vrijstellingen.

Overige conclusies:

 • Besparing die de invoering van de winstbox oplevert wordt ook gerealiseerd via afschaffing van de zelfstandigenaftrek. De Commissie Van Dijkhuizen beveelt dus de winstbox niet aan
 • De eigen woning en de eigenwoningschuld horen in box 3 thuis. Een geleidelijke overgang naar box 3 is wenselijk.
 • De meeste belastingplichtigen vallen in de voorstellen onder de eerste belastingschijf, van bijna 6 miljoen nu, naar naar bijna 12 miljoen mensen.
 • In totaal daalt het aantal mensen dat een toeslag krijgt dan van ruim 4,5 miljoen naar minder dan 1,5 miljoen.

Meer weten?

Het gehele rapport van de commissie kunt u hier lezen.

Deel deze pagina

Laatste update op 08-09-2022
Artikel gemaakt op 18-06-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info De belastinghervormingen Dijkhuizen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap