print sitemap zoeken disclaimer contact

Eindejaarstips 2015 omzetbelasting

Hieronder treft u de belangrijkste eindejaarstips 2015 aan. Mocht u behoefte hebben aan een adviesgesprek, onze fiscale APK, dan ontvangen wij u graag op ons kantoor. Korte vraag? Stuurt u ons een mail en u krijgt snel antwoord. Bellen kan uiteraard ook op 053 4327200. Wij wensen u een goed en fiscaalvriendelijk 2016 toe!

Omzetbelasting - eindejaarstips 2015

Houd rekening met lagere grens voor kwartaalopgaaf ICP

Vanaf 2016 moeten ondernemers die in een kwartaal voor meer dan € 50.000 aan goederen leveren aan ondernemers in andere EU-landen (intracommunautaire prestaties), voortaan maandelijks een opgaaf ICP indienen. In 2015 geldt nog een grens van € 100.000 per kwartaal. De EU heeft er echter op gewezen dat Nederland de EU-regels niet goed toepast. Ondernemers die nu al de nieuwe kwartaalgrens overschrijden, moeten er dus rekening mee houden dat zij straks maandelijks een opgaaf ICP moeten doen.

Pas kleineondernemersregeling toe bij een laag BTW-bedrag

Ondernemers die op jaarbasis maximaal € 1.883 aan BTW (na aftrek van voorbelasting) zijn verschuldigd, komen in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval hoeft de ondernemer een deel van de BTW niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% als de ondernemer op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan BTW is verschuldigd. 

  • De KOR geldt niet voor rechtspersonen.
  • Bij ondernemers met meerdere ondernemingen is de KOR slechts éénmaal toe te passen voor alle ondernemingen gezamenlijk.

Vraag BTW over facturen van niet-betalende debiteuren terug

BTW die al is afgedragen maar niet (meer) kan worden geïnd van de debiteur, kan bij de Belastingdienst worden teruggevraagd. Deze BTW mag niet worden aangegeven op het suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende aangifte BTW, maar moet in briefvorm worden ingediend bij de Belastingdienst. Dit moet gebeuren binnen één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debiteur niet zal betalen. Het is aan te raden om de desbetreffende factuur mee te sturen.

Benut BTW-voordeeltje voor particuliere verhuurders van garageboxen

De verhuur van een onroerende zaak is vrijgesteld van de heffing van BTW. Een uitzondering hierop is de verhuur van lig- en bergplaatsen voor voertuigen. Deze verhuur is belast met BTW. Hof Den Bosch heeft echter op grond van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie beslist dat de verhuur van een garagebox is vrijgesteld van BTW. Deze zaak is vooral interessant voor eigenaren met meerdere verhuurde garageboxen. De particulier die maar één of slechts enkele garageboxen verhuurt, zal immers vaak onder de kleineondernemersregeling vallen en toch al geen BTW betalen. Let op: als vrijgesteld wordt verhuurd, bestaat ook geen recht meer op aftrek van voorbelasting.

Neem BTW over privégebruik auto op in laatste aangifte

Als de auto van de zaak ook privé wordt gebruikt, moet de in aftrek gebrachte BTW over het privégebruik in de laatste BTW-aangifte van het jaar worden gecorrigeerd. Uit de administratie moet blijken wat het privégebruik is geweest, waarbij woon-werkverkeer als privégebruik wordt aangemerkt. Als uit de administratie niet blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt, is het ook toegestaan om 2,7% van de catalogusprijs van de auto (dat is de prijs inclusief BTW en BPM) als privégebruik voor de BTW in aanmerking te nemen als zogenaamde fictieve dienst. Is een auto vanaf het jaar van ingebruikneming vijf jaren in de onderneming gebruikt en behoort de auto tot het bedrijfsvermogen van de ondernemer, dan mag rekening gehouden worden met fictieve dienst van 1,5% van de cataloguswaarde. Ook als bij de aanschaf van de auto geen BTW in aftrek is gebracht, mag voor de berekening van de BTW over het privégebruik worden uitgegaan van deze 1,5%.

Dien tijdig suppletie in van BTW-aangiften over 2015 (en eerdere jaren)

Als te weinig of te veel BTW is aangegeven, moet dit zo snel mogelijk worden gecorrigeerd door middel van een suppletie (ofwel vrijwillige verbetering). Als de BTW-correctie minder dan € 1.000 bedraagt, mag deze worden verwerkt in de eerstvolgende aangifte BTW. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een te betalen of een te ontvangen bedrag. Voor hogere bedragen is een suppletieformulier te downloaden op de website van de Belastingdienst. De BTW-schuld zelf aangeven beperkt de hoogte van de belastingrente en de boete. Wacht dus niet tot de Belastingdienst naar aanleiding van een eventuele controle een naheffingsaanslag oplegt. De Belastingdienst is bezig met een landelijke actie balansschulden en controleert dus intensiever om deze BTW-schulden te innen.

Meld verbreken fiscale eenheid voor de BTW zo snel mogelijk

Als niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de BTW, loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de BTW-schulden van alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid door zolang de fiscale eenheid bestaat. De fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht beëindigd, zodat het erg belangrijk is dat zo snel mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst wordt gemeld dat de fiscale eenheid moet worden verbroken.De Belastingdienst zal een verbreking van de fiscale eenheid alleen accorderen als er in financieel, organisatorisch of economisch opzicht geen sprake meer is van een eenheid.

Verzoek om teruggaaf herzienings-BTW bij leegstand na vrijgestelde verhuur

De Hoge Raad heeft beslist dat recht op teruggaaf van BTW bestaat als sprake is van leegstand tijdens de herzieningsperiode en het desbetreffende pand vóór de leegstand vrijgesteld van BTW was verhuurd. Doorslaggevend voor de teruggaaf van herzienings-BTW is het (voorgenomen) gebruik voor belaste handelingen na de periode van leegstand. Maak in voorkomende gevallen gebruik van deze aftrekmogelijkheid.

Kies het gunstigste BTW-aangiftetijdvak

BTW-ondernemers mogen de aangifte BTW per kwartaal of per maand doen. Hierdoor valt een liquiditeitsvoordeel te behalen. Als BTW moet worden afgedragen, is kwartaalaangifte aan te raden. Bij een structurele teruggave van BTW is maandelijkse aangifte uiteraard een betere keuze.

Vraag tijdig in andere EU-lidstaten betaalde BTW terug

Ondernemers die BTW hebben betaald in andere EU-lidstaten, kunnen deze door middel van een elektronisch verzoek bij de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Hiervoor geldt een termijn van negen maanden. De BTW over 2015 kan dus tot en met 30 september 2016 worden teruggevraagd.

Betaal brandstof voor de zakelijke auto niet contant

Als sprake is van een auto van de zaak, is alle BTW die voor de auto wordt betaald als voorbelasting terug te vragen. Deze voorbelasting gaat verloren als de brandstof contant is betaald omdat in dat geval niet duidelijk is wie de brandstof heeft betaald. Zorg er daarom altijd voor dat de brandstof wordt betaald met een bankpas, tankpas of creditcard.

Controleer of huurder nog wel 90% of meer van de BTW kan terugvragen

Een pand kan alleen met BTW worden verhuurd als de huurder 90% of meer (in enkele gevallen geldt 70%) van de in rekening gebrachte BTW kan aftrekken. Informeer daarom als verhuurder regelmatig bij de huurder of nog voor 90% of meer recht bestaat op aftrek van voorbelasting.

Geen vermindering BUA-correctie voor eigen bijdrage voor auto van de zaak

Soms betaalt een werknemer aan de werkgever een bijdrage voor het privégebruik voor de auto van de zaak. Houd er rekening mee dat de bijdragen voor privégebruik en de aan de werknemers doorbelaste bedragen voor de berekening van de BUA-correctie niet in mindering mogen worden gebracht. Dit heeft de Hoge Raad beslist.

(Bron o.m. RB)

Deel deze pagina

Laatste update op 08-09-2022
Artikel gemaakt op 22-12-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Eindejaarstips BTW

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap