print sitemap zoeken disclaimer contact

Eindejaarstips 2015, nieuwjaarstips 2016 loonbelasting

Hieronder treft u de belangrijkste eindejaarstips 2015 aan. Mocht u behoefte hebben aan een adviesgesprek, onze fiscale APK, dan ontvangen wij u graag op ons kantoor. Korte vraag? Stuurt u ons een mail en u krijgt snel antwoord. Bellen kan uiteraard ook op 053 4327200. Wij wensen u een goed en fiscaalvriendelijk 2016 toe!

Loonbelasting - eindejaarstips 2015

Denk aan noodzakelijkheidstoets bij onbelast verstrekken van tablet of telefoon

Voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur geldt in de WKR een gerichte vrijstelling met een noodzakelijkheidstoets. Of een vergoeding of verstrekking noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, is in eerste instantie aan de werkgever om te beoordelen. Volgens de Belastingdienst wordt voldaan aan het noodzakelijkheidsvereiste als: De voorziening naar het redelijke oordeel van de werkgever nodig is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, de werkgever deze betaalt en de kosten niet doorberekent aan de werknemer, en de werknemer de voorziening moet teruggeven of de restwaarde daarvan moet betalen als hij deze niet meer nodig heeft voor de dienstbetrekking.

Houd rekening met rangorde bij WKR

Voor vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR geldt een rangorde. Dit blijkt uit een besluit van de Staatssecretaris. De rangorde is als volgt:

  • Vrijstelling op grond van artikel 11 van de Wet loonbelasting (LB).
  • Waarderingen volgens de artikelen 13 (loon in natura) en 13bis (bijtelling privégebruik auto) van de Wet LB.
  • Vergoedingen en verstrekkingen voor zover de werkgever deze niet heeft aangewezen als eindheffingsbestanddeel, waaronder de vergoedingen en verstrekkingen in artikel 31, lid 4, van de Wet LB. Dergelijke vergoedingen en verstrekkingen behoren tot het individuele loon van de werknemer.
  • Vergoedingen en verstrekkingen voor zover de werkgever deze heeft aangewezen als eindheffingsbestanddeel:

- gerichte vrijstelling (art. 31a, lid 2, Wet LB);

- vrije ruimte;

- vergoedingen en verstrekkingen voor zover deze niet gericht zijn vrijgesteld en ook niet passen binnen de vrije ruimte (hierover is eindheffing verschuldigd naar een tarief van 80%).

Pas gerichte WKR-vrijstelling(en) toe

Binnen de WKR bestaan gerichte vrijstellingen voor een aantal vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking. Dit betreft vervoer (tot maximaal € 0,19 per kilometer), tijdelijke verblijfkosten, cursussen, congressen e.d., studie- en opleidingskosten en outplacement (waaronder vakliteratuur en inschrijvingskosten beroepsregister), maaltijden bij overwerk, koopavonden en dienstreizen, verhuiskosten en extraterritoriale kosten. In 2015 zijn daar bijgekomen: gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zoals tablets en iPads, mits voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium, bepaalde voorzieningen die (gedeeltelijk) op de werkplek worden ge- of verbruikt en personeelskortingen op branche-eigen producten. Deze gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte, maar dan moet wel worden voldaan aan alle daarvoor geldende voorwaarden. Een eventueel bovenmatig deel van de gerichte vrijstellingen kan worden ondergebracht in de vrije ruimte, zodat deze vergoedingen en verstrekkingen toch volledig onbelast kunnen blijven.

Maak gebruik van vrijstelling voor voorzieningen op de werkplek

Voor een aantal voorzieningen op de werkplek geldt een nihilwaardering, als deze ter beschikking worden gesteld aan werknemers. Sinds 2015 is daar een gerichte vrijstelling voor twee van deze voorzieningen op de werkplek bijgekomen, een dergelijke gerichte vrijstelling geldt niet alleen bij een terbeschikkingstelling, maar ook in geval van een vergoeding of verstrekking. Dit zijn de Arbo-voorzieningen en hulpmiddelen die ook elders kunnen worden gebruikt en (nagenoeg) volledig zakelijk worden gebruikt. Onder werkplek wordt verstaan iedere plaats die wordt gebruikt voor het verrichten van arbeid en waarvoor voor de werkgever de Arbo-wet van toepassing is, met uitzondering van de werkruimte in een woning, schip of woonwagen. Die uitzondering geldt niet voor de vrijstelling voor Arbo-voorzieningen.

Pas concernregeling in de WKR toe

Een moeder- en (klein)dochtermaatschappij(en) kunnen de WKR op concernniveau toepassen door gebruik te maken van de concernregeling. De moedermaatschappij moet de (klein)dochtermaatschappij(en) dan wel vrijwel volledig bezitten (95%-eis). De concernregeling staat ook open voor stichtingen die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht een eenheid vormen. Bij overschrijding van de gezamenlijke vrije ruimte moet de verschuldigde belasting worden aangegeven en afgedragen door het concernonderdeel met de grootste loonsom, waarover loonbelasting is geheven. Bij de toepassing van de concernregeling zijn de betrokken werkgevers hoofdelijk aansprakelijk voor alle loonbelasting die het concern is verschuldigd.

Alle inhoudingsplichtigen moeten in hun administratie een aantal gegevens vastleggen voor het berekenen van de verschuldigde belasting in het kader van de WKR en het bepalen van de inhoudingsplichtige die deze belasting aangeeft en afdraagt. Het gaat dan onder meer om het verstrekte loon (exclusief eindheffingsloon), een overzicht van de vergoedingen en verstrekkingen die zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel en loonheffingennummer van de andere deelnemende concernonderdelen.

Gebruik VAR tot vervanging door modelovereenkomst in 2016

Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) worden in de loop van 2016 beiden verantwoordelijk voor de kwalificatie van hun arbeidsrelatie. Dan verdwijnt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en treedt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in werking, waarschijnlijk per 1 april 2016. Tot die tijd blijft de VAR 2014 of 2015 geldig, zolang het werk hetzelfde blijft en wordt uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden. Verandert het werk of veranderen de omstandigheden en de voorwaarden waaronder de opdrachtnemer werkt, dan moet deze een nieuwe VAR aanvragen.

(Bron o.m. RB)

Deel deze pagina

Laatste update op 30-04-2020
Artikel gemaakt op 22-12-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Eindejaarstips 2015 Loonbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap