print sitemap zoeken disclaimer contact

Algemene Voorwaarden van Jongbloed Fiscaal Juristen

Artikel 1 - Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De Klant: de wederpartij van Jongbloed Fiscaal Juristen bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1 of overige bepaling hierin genoemd;

Opdrachtnemer: Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., gevestigd te Enschede;

1.2 Jongbloed Fiscaal Juristen is een naamloze vennootschap.

1.3 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en verzorgd door Jongbloed Fiscaal Juristen;

1.4 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van Jongbloed Fiscaal Juristen en van al degenen die voor Jongbloed Fiscaal Juristen werkzaam zijn, direct of indirect.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) van opdracht of dienstverlening, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Jongbloed Fiscaal Juristen, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten/ opdrachten tussen de Klant en Jongbloed Fiscaal Juristen, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Jongbloed Fiscaal Juristen gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voorzover Jongbloed Fiscaal Juristen deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de heeft bevestigd.

2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert, dit in de geest van de gemaakte afspraken en/of overeenkomsten.

Artikel 3 - Gegevens en informatie

3.1 Jongbloed Fiscaal Juristen is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de Klant alle door Jongbloed Fiscaal Juristen verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Jongbloed Fiscaal Juristen gewenst heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de Klant de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrek komen voor rekening van de Klant.

3.2 De Klant is gehouden Jongbloed Fiscaal Juristen onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Jongbloed Fiscaal Juristen verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4 - Uitvoering van de opdracht

4.1 Jongbloed Fiscaal Juristen bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de Klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

4.2 Jongbloed Fiscaal Juristen zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Jongbloed Fiscaal Juristen kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

4.4 De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door de Klant niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Jongbloed Fiscaal Juristen de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 5 - Intellectuele vermogensrechten

5.1 Alle rechten met betrekking tot produkten van de geest die Jongbloed Fiscaal Juristen bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma's, komen toe aan Jongbloed Fiscaal Juristen, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.

5.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jongbloed Fiscaal Juristen is het de Klant niet toegestaan de produkten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren onverminderd het bepaalde in Artikel 6.3.

Artikel 6 - Geheimhouding

6.1 Jongbloed Fiscaal Juristen is verplicht de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op Jongbloed Fiscaal Juristen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of de Klant, Jongbloed Fiscaal Juristen van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

6.2 Jongbloed Fiscaal Juristen en al degenen die voor Jongbloed Fiscaal Juristen werkzaam zijn, direct of indirect zijn, indien zij optreden in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis hebben genomen aan te wenden voorzover deze naar hun redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

6.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jongbloed Fiscaal Juristen is het de Klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Jongbloed Fiscaal Juristen openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Jongbloed Fiscaal Juristen , op de Klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien de Klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

6.4 Jongbloed Fiscaal Juristen mag eenzijdig van bovenstaande bepaling afwijken op het moment dat Jongbloed Fiscaal Juristen of een (voormalig) medewerker de belastingautoriteiten (overheid) wordt aangesproken ten aanzien van een mogelijk (strafrechtelijk) vergrijp, aangifte of advies (vierde tranche AWB) door cliënt.

Artikel 7 - Honorarium

De Klant is aan Jongbloed Fiscaal Juristen een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Jongbloed Fiscaal Juristen gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

Artikel 8 - Betaling

8.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum.

8.2 Indien de Klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is Jongbloed Fiscaal Juristen gerechtigd, nadat hij de Klant tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Jongbloed Fiscaal Juristen, vanaf de vervaldag de Klant de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

8.3 Alle buitengerechtelijke kosten die Jongbloed Fiscaal Juristen heeft in verband met de incasso van een vordering op de Klant zijn voor rekening van de Klant.

8.4 Alle kosten die Jongbloed Fiscaal Juristen heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen de Klant zijn voor rekening van de Klant, ook voorzover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Jongbloed Fiscaal Juristen als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

8.5 Jongbloed Fiscaal Juristen behoudt zich het recht voor om - ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant daartoe naar het oordeel van Jongbloed Fiscaal Juristen aanleiding geeft – van de Klant gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Jongbloed Fiscaal Juristen gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

8.6 Zoals niet alle facturen aan Jongbloed Fiscaal Juristen is voldaan heeft Jongbloed Fiscaal Juristen het recht om alle (originele) informatie van de Klant onder zicht te houden en deze dus niet aan de Klant te retourneren.

Artikel 9 - Reclames

9.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 50 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de Klant reclameert dan wel, indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen 50 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Jongbloed Fiscaal Juristen te worden kenbaar gemaakt.

9.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van de Klant niet op, behoudens voorzover Jongbloed Fiscaal Juristen aan de Klant te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Jongbloed Fiscaal Juristen de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door de Klant reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1 Jongbloed Fiscaal Juristen, diens adviseur of persoon is jegens de Klant aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voorzover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen is evenwel niet aansprakelijk voor:

- bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste, niet tijdige of onvolledige gegevens of informatie door de Klant aan Jongbloed Fiscaal Juristen of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de Klant;

- de aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitzondering.

- bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Jongbloed Fiscaal Juristen ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Jongbloed Fiscaal Juristen daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Jongbloed Fiscaal Juristen verbonden organisatie of ingeschakelde personen of bedrijven;

- bij de Klant of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

10.2 De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Jongbloed Fiscaal Juristen gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet van Jongbloed Fiscaal Juristen.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Jongbloed Fiscaal Juristen, diens adviseurs of personen die in dienstbetrekking zijn bij Jongbloed Fiscaal Juristen is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheid van Jongbloed Fiscaal Juristen wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. In het geval, om welke reden ook, hetgeen in dit artikel is bepaald ongeldig blijft te zijn of de verzekeraars niet uitkeren, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Jongbloed Fiscaal Juristen aan de Klant in rekening gebracht honorarium terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft (exclusief omzetbelasting) tot een maximum van het eigen risico van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

10.4 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Jongbloed Fiscaal Juristen te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

10.5 De Klant is gehouden Jongbloed Fiscaal Juristen schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de Klant alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de Klant betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Jongbloed Fiscaal Juristen ten behoeve van de Klant, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Jongbloed Fiscaal Juristen. Onder aanspraken van derden wordt hierbij mede verstaan als Jongbloed Fiscaal Juristen als medepleger wordt aangesproken op grond van de wet, bijvoorbeeld door de Belastingdienst voor bestuurlijke boeten, naheffingen of renten

Artikel 11 - Vervaltermijn

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welken hoofde ook jegens Jongbloed Fiscaal Juristen in verband met het verrichten van werkzaamheden door Jongbloed Fiscaal Juristen in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 12 - Rechts- en forumkeuze

12.1 Op alle overeenkomsten tussen de Klant en Jongbloed Fiscaal Juristen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Jongbloed Fiscaal Juristen gevestigd is resp. in Almelo.

Deel deze pagina

Laatste update op 22-04-2022
Artikel gemaakt op 06-01-2006
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kantoor Algemene Voorwaarden

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap