Volg ons op:

Twitter Updates

Pensioen en belastingen in Portugal

Uw AOW en particulier pensioen zullen meestal in Portugal worden belast met inkomstenbelasting (maximaal tarief 42%).

Jurisprudentie belastingen Portugal

De heer X is dierenarts en emigreert naar Portugal. De Nederlandse Belastingdienst wil (bron-)belasting heffen over de AOW-uitkering en het pensioen van de heer X. De Rechtbank in Arnhem (uitspraak 24 november 2005, rolnummer 05/691 en 05/692) is van mening dat Nederland niet mag heffen, dit conform het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal. Nederland mocht niet heffen omdat de AOW een sociale verzekeringsuitkering is en geen fiscaal gefacilieerd pensioen.

Pensioen belast in Nederland

De Rechtbank is van mening dat het pensioen van een inwoner van Portugal in Nederland mag worden belast, omdat het pensioen in Portugal voor minder dan 90% wordt belast in Portugal. De heer X woont sinds 2010 in Portugal, in 2012 krijgt hij van een pensioenfonds ruim € 90.000 aan pensioen uitgekeerd. Er wordt loonheffing ingehouden. De heer X is het hier niet mee eens, heffing is immers normaal toegewezen aan Portugal. De inspecteur en de rechter zijn het niet met de heer X eens. Het pensioen in Portugal wordt immers voor minder dan 90 percent in de belastingheffing in Portugal betrokken. De stelling van X dat bij hem het gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt, wordt verworpen.

Portugal heft over 15% van het inkomen het reguliere tarief (derhalve over 15% van € 90.000 wordt geheven). Het totale inkomen is hoger dan € 10.000 en hiermee mag Portugal heffen (zie onder).

De heer X stelt ook nog dat hij op een brief van de Belastingdienst mocht vertrouwen. In de brief die de Belastingdienst aan hem heeft gestuurd staat dat Portugal over het pensioen mag heffen en Nederland niet. Met de brief heeft de Belastingdienst uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en ongeclausuleerd het standpunt kenbaar gemaakt dat het Nederlandse pensioen niet in Nederland maar in Portugal is belast, aldus de heer X. Hiermee is bij hem de in rechte te beschermen gerechtvaardigde verwachting gewekt dat hij op die wijze zou worden aangeslagen. De inspecteur denkt hier anders over, de brief heeft een informatief karakter en is geen inhoudelijke toezegging. Tja, 1-1.

Als een belastingplichtige zich op het vertrouwensbeginsel wil beroepen dan moet jegens belanghebbende een door hem redelijkerwijs als een toezegging op te vatten uitlating zijn gedaan, in die zin dat het Nederlandse pensioen niet in de Nederlandse belastingheffing zou worden betrokken. In de brief staat echter dat de heer X in Portugal belasting moet betalen, er staat niet dat Nederland niet zal gaan heffen.

Emigratie, pensioen en Portugal

In belastingverdragen wordt geregeld wie er over pensioenen en lijfrenten mag heffen. Meestal is het woonland heffingsbevoegd en soms mag de betalende staat een bronstaatheffing toepassen. Soms mag Nederland een bronstaatheffing toepassen, hiervoor moet worden voldaan aan 3 voorwaarden:

  1. Indien en voor zover de aanspraak op dit pensioen of lijfrente in Nederland van belasting is vrijgesteld óf de met deze aanspraken verband houdende premies in het verleden van het Nederlandse belastbare inkomen in aftrek zijn gebracht, en
  2. Indien en voor zover dit pensioen of lijfrente in Portugal niet tegen het algemeen van toepassing zijnde belastingtarief of voor minder dan 90% in de belastingheffing wordt betrokken, en
  3. Indien het gezamenlijke bedrag van de in een kalenderjaar genoten pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen een bedrag van € 10.000 te boven gaat.

Afkoop van pensioenen is meestal niet toegestaan en wordt dan ook bestraft, Nederland legt hiervoor een zogenaamde conserverende aanslag op. De conserverende aanslag staat ter discussie, edoch vooralsnog is deze een feit.

Noot fiscaal jurist over emigratie en pensioen

Het verdrag met Portugal is voor wat het pensioen betreft anders dan het verdrag met Spanje, dit komt omdat het verdrag met Portugal van een latere datum is. Voor oudere verdragen geldt vrijwel altijd dat het woonland mag heffen, voor recentere verdragen geldt soms de mogelijkheid voor het bronland om belasting te heffen, dit meestal als het woonland vrijwel niet heft. Goed advies en juiste aangifte in Portugal zijn van cruciaal belang om heffingen in Nederland te beperken.

Bron pensioen en portugal

Rechtbank Zeeland - West Brabant d.d. 28 februari 2017 (ECLI:NL:RBZWB:2017:1157).

Vragen over emigratie naar Portugal ?

Vul uw naam en e-mail in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van pensioen belastingen portugalAuteur(s) van pensioen belastingen portugal


mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 25-09-2010 | Artikel laatst gewijzigd : 24-04-2017

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen