print sitemap zoeken disclaimer contact

Kosten adviseur aftrekbaar bij verkoop deelneming

Bij een overname heeft met name het juridische kader de meeste aandacht. Het is echter slim om vroeg in het koop- / verkoopproces een korte bespreking in te plannen met een fiscaal jurist. De aankoopkosten met betrekking tot de koop van een bedrijf zijn namelijk (sinds 2002) niet aftrekbaar. Deze kosten moeten worden geactiveerd en maken onderdeel uit van de kostprijs van de B.V. welke wordt gekocht (kostprijs deelneming). Sinds 2007 zijn ook de kosten verbonden aan de verkoop van een deelneming niet meer aftrekbaar.

Onderstaand echter een uitspraak uit 2013 waarbij de kosten wel aftrekbaar waren. Het betreft wel een uitspraak van een "lagere rechter" (Rechtbank), deze zal waarschijnlijk in Hoger beroep geen stand houden. Thans is niet bekend of er Hoger Beroep is aangetekend

Wettelijke bepaling kosten bij koop niet aftrekbaar

Artikel 13 lid 1 Wet Vennootschapsbelasting (de deelnemingsvrijstelling) zegt hierover het volgende:

  • Bij het bepalen van de winst blijven buiten aanmerking de voordelen uit hoofde van een deelneming, alsmede de kosten ter zake van de verwerving of de vervreemding van die deelneming.

Welke kosten zijn niet aftrekbaar van de winst?

Het is natuurlijk dan de vraag welke kosten niet aftrekbaar zouden zijn, dit betreft:

  1. Procedurekosten.
  2. Bemiddelingskosten.
  3. Provisie voor tussenpersoon (de finder fee).
  4. Kosten advocaten, notaris en accountants (onderzoekskosten / Due Diligence).

Overname onderneming en fiscale aftrekbaarheid kosten

Regelmatig ben ik betrokken bij een overname. De kosten verbonden aan een overname kunnen substantieel zijn. Naast uw accountant, een overname-adviseur, een DDO (Due Diligence Onderzoek), advocaat en overige adviseurs moet ook de notaris worden betaald. De kosten verbonden aan de overname zijn niet aftrekbaar voor de koper. De koper zou een holding kunnen oprichten en / of de B.V. laten kopen door een bestaande holding. Als de holding die is opgericht (of er al is) de aandelen koopt, zou de holding vanaf het overnamemoment een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kunnen aangaan met de gekochte werkmaatschappij. Binnen de fiscale eenheid kunnen winsten en verliezen worden verrekend. Via deze route zouden kosten wellicht wel aftrekbaar zijn. In 2011 heeft de Hoge Raad bepaald dat via deze creatieve route de kosten ook niet aftrekbaar zijn. Dit is nog eens bevestigd in een uitspraak van de Rechtbank Haarlem d.d. 16 februari 2012.

Kosten kopen onderneming wel aftrekbaar

Als de kosten worden gemaakt voor het verkrijgen van een financiering. In dat geval zijn de kosten wel aftrekbaar. Alternatief is dat de kosten inzake de overname worden betaald door de deelneming zelf. Voor deze B.V. zou het bijvoorbeeld zakelijk kunnen zijn om kosten te maken voor een onderzoek naar de synergievoordelen of uitbreiden van de bedrijfskolom.

Casus rechtbank

Een B.V. hield 55% van de aandelen in een dochtermaatschappij (deelneming). De deelneming wordt verkocht en er wordt besloten om om aan de commissaris (tevens externe adviseur) een beloning te betalen van € 1.400.000. In hoeverre een commissaris ook extern adviseur kan zijn, laat ik in deze even buiten beschouwing. De kosten worden door de B.V. afgetrokken van de winst, de koopsom wordt belastingvrij (deelnemingsvrijstelling) ontvangen.
De rechtbank is van mening dat de kosten aftrekbaar zijn. De kosten kwalificeren - volgens de rechter - niet als verkoopkosten van de deelneming die noodzakelijk zijn om de verkoop door te laten gaan. De directe samenhang met de verwerving / verkoop van de deelneming ontbreekt. Enig verband ziet de rechtbank wel, maar in casu niet voldoende.
Er is een causaal verband tussen de bonus en de verkoop, echter de verkoop was ook doorgegaan zonder deze substantiële kosten te maken. Het besluit om de beloning te betalen is genomen nadat de deelneming is verkocht, mede hierdoor zijn de kosten volgens de rechtbank aftrekbaar.                                                                                                                                                                                                                                                        

Bron

Rechtbank Zeeland  - West Brabant d.d. 27 juni 2013.
In deze casus was de verkoop echter ook doorgegaan zonder de kosten te maken; het besluit om de externe adviseur te belonen was genomen nadat duidelijk was dat de verkoop onder gunstige voorwaarden doorgang zou vinden. Daardoor zijn de kosten voor B.V. X aftrekbaar volgens de rechtbank. 

Deel deze pagina

Laatste update op 18-03-2024
Artikel gemaakt op 12-09-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Koop of verkoop BV Kosten adviseur aftrekbaar bij verkoop

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap