print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips 2022

Hieronder diverse eindejaarstips voor 2022. Onderaan dit artikel staan de belangrijkste wijzigingen in 2023.

Eindejaarstips 2022 voor particulieren

 1. Box hopping: een vermogensbestanddeel dat 3 maanden onderdeel uitmaakt van box 1 of box 2 (en ook in box 3 gestald is) wordt in box 3 in aanmerking genomen als in die periode een peildatum ligt voor box 3.
 2. Aftrekposten: de aftrekposten (los van hypotheekrente) zijn beperkt, kijk of u aftrekposten in 1 jaar kunt onderbrengen (voorbeeld wel giften en / ziektekosten in 2022 en niet in 2023 betalen). De belangrijkste aftrekposten zijn: hypotheekrente, giften, ziektekosten, en alimentatie.
 3. Giften: vervang gewone giften door periodieke giften, de drempel van 1% van uw inkomen is dan niet van toepassing. De gift moet een looptijd hebben van 5 jaar, mits de gift wordt betaald aan een ANBI.
 4. Lijfrente: bij een pensioentekort kunt u de jaarruimte benutten, deze is maximaal ruim € 12.000 (afgerond) per jaar. Soms is dit bedrag zelfs hoger. U moet de lijfrente wel in 2022 betalen.
 5. Vrijstelling box 3: voor groenfondsen is in box 3 een extra vrijstelling opgenomen van ruim € 60.000, bij fiscale partners het dubbele. Ook krijgt u een extra heffingskorting van ruim € 846.
 6. Verlagen box 3: u kunt uw box 3-vermogen verlagen door de aankoop van bijvoorbeeld een boot of auto of het betalen van belastingschulden.
 7. Betaal hypotheekrente vooruit: heeft u eenmalig een hoger inkomen in 2022, dan kunt u overwegen om de hypotheekrente over de eerste 6 maanden van 2023 in 2022 vooruit te betalen. Het aftrekbare tarief is in 2022 (tarief 40%) ook hoger dan in 2023 (tarief 37%).
 8. Afkoop alimentatie: omdat het aftrektarief voor de inkomstenbelasting daalt (nu nog 40% en in 2023 37,1%), is het voordelig om partneralimentatie nu af te kopen.
 9. Schenking: in 2022 kunt u ruim € 5.600 belastingvrij aan uw kinderen schenken, soms (bijvoorbeeld voor de eigen woning) is de vrijstelling zelfs € 106.000 (voor studie € 56.000). Als u het geld niet heeft of nog niet wilt overmaken, kunt u ook onder schulderkenning (papieren schenking) het geld schenken. Over de schuld moet (wettelijk) 6% rente worden betaald en u moet de schuld via een notaris (notariële akte) vastleggen. Doet u dit niet, dan wordt de schuld bij uw overlijden niet erkend en is alsnog erfbelasting verschuldigd.
 10. Huwelijk: sinds 2018 is het huwelijksvermogensrecht aangepast. Laat uw huwelijkse voorwaarden eens beoordelen door een deskundige en vergeet niet de jaarlijkse verrekening (indien dit in uw huwelijkse voorwaarden staat) te berekenen.
 11. Huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding: is in uw huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen, dan moet u hieraan jaarlijks gevolg geven. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat u (bijvoorbeeld bij een echtscheiding) voor onplezierige verrassingen komt te staan.
 12. Middeling: het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk uw belastbare inkomen over 2020 - 2022 te middelen. Hierdoor krijgt u wellicht belasting terug. De te middelen inkomsten mogen slecht 1x in een berekening worden betrokken. Beoordeel dus welke jaren het meest gunstig zijn. Mogelijk kunt u ook nog vorengaande jaren middelen (hangt af van datum definitieve aanslag Inkomstenbelasting). De middelingsregeling wordt in 2023 afgeschaft.

Eindejaarstips 2022 voor alle bedrijven 

 1. Investeringsaftrek: beoordeel of het wenselijk is om in 2022 of in 2023 te investeren. Veelal is investeren in 2022 voordeliger.
 2. Herinvesteringsreserve: bij de vervreemding van bedrijfsmiddelen moet u normaal gesproken afrekenen over de boekwinst. Als u opnieuw wilt investeren, kunt u de winst tijdelijk reserveren (herinvesteringsreserve). Leg uw investeringsvoornemen wel schriftelijk vast (stuur mail aan uw makelaar en stel een bestuursbesluit op). De herinvestering moet binnen 3 jaar plaatsvinden.
 3. Voorzieningen: een voorziening vormen in 2022 is veelal voordelig. Denk hierbij aan coronavoorziening, voorraden, reorganisatie, saneringskosten, onderhoud, garanties, vakantiedagen, vakantiegeld of jubileum.
 4. Pensioenen: bekijk de pensioenen van uw werknemers eens. Soms is een backservicelast in 2022 mogelijk.
 5. Fiscaal voordelig belonen van werknemers: u mag een onbelaste vergoeding aan uw werknemers geven voor maaltijden (onderweg of tijdens overwerk), cursussen of zakenreizen. Ook kan een personeelsfeest op de werkplek vrijwel belastingvrij plaatsvinden en mag u zakelijke reizen belastingvrij vergoeden. Ook de fiets van de zaak is voordelig (7% bijtelling). Tenslotte mag u schade of verlies van persoonlijke zaken belastingvrij vergoeden, mits tijdens de dienstbetrekking ontstaan. De ruimte binnen de Werkkostenregeling is in 2023 iets hoger dan in 2022.
 6. Producten uit eigen bedrijf: deze kunt u voordelig aan uw werknemers verkopen of geven. De korting bedraagt maximaal 20% van de waarde van het product met een maximum van € 500 per werknemer.
 7. Innovatie: bent u binnen uw bedrijf bezig met de ontwikkeling van innovatieve / vernieuwende activiteiten (productie, software / IT), dan komt u wellicht in aanmerking voor een lagere winstbelasting (9% in 2022) of een verlaging van uw loonheffing (WBSO). Vraag de WBSO voor 2023 aan voor 20 december 2022.
 8. Laatste btw-aangifte 2022: neem hierin de correctie privégebruik auto, correctie personeelsverstrekkingen, btw-belaste verhuur en gebruik pro rata op.
 9. Desinvesteringen: desinvesteringen even een jaartje uitstellen is soms voordelig i.v.m. de desinvesteringsregeling.
 10. Belastingvrije vergoedingen voor werknemers: bepaalde zaken kunnen belastingvrij worden vergoed. Uw collega-ondernemers maken gebruik van de volgende regelingen: (1) personeelsfeest op de werkplek, (2) fitness op de werkplek, (3) onbelaste vergoeding voor openbaar vervoer, (4) onbelaste opleidingen, (5) onbelaste vergoedingen voor schade of verlies van persoonlijke zaken van de werknemer (mits dit tijdens werk heeft plaatsgevonden), (6) belastingvrije vergoeding maaltijden (met meer dan bijkomstig zakelijk karakter) tijdens overwerken of koopavonden (of tijdens opleidingen of zakenreizen).
 11. Bijtelling auto: voor werknemers met een (bestel-)auto geldt een fiscale bijtelling in de loonbelasting van veelal 22%. Soms kan een bijtelling worden voorkomen en voor bestelauto's gelden speciale regelingen. Zorg ervoor dat u op elke auto een regeling toepast. Laat een adviseur dit eens beoordelen.
 12. Buitenlandse btw: vergeet niet in het buitenland betaalde btw terug te vragen.
 13. Thuiswerken: voorzieningen om thuis te werken mag de werkgever (mits zakelijk) belastingvrij vergoeden. De btw is verrekenbaar, edoch soms beperkt (nazien). Als een werknemer de thuiswerkplek ook privé gebruikt, is sprake van een bevoordeling. Hierdoor is niet alle btw op de aankoop verrekenbaar (maximale investering € 227 excl. btw per werknemer). Corona is wellicht een bijzondere situatie waardoor - met beroep hierop - alle btw verrekenbaar is. Sinds 2022 mag er ook een thuiswerkvergoeding worden betaald van € 2,00 per dag.
 14. Debiteur heeft niet betaald: vraag de btw terug. Als een debiteurenbetaling wordt omgezet in een lening, is soms de btw niet verrekenbaar. Verzoek om teruggave tijdig indienen (binnen 1 maand nadat duidelijk is dat er niet wordt betaald). Alle debiteuren ouder dan 12 maanden doornemen en hierop is veelal de btw terug te vragen.
 15. Voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2022: nazien of deze nog juist is, soms verhogen of verlagen. Reden: rente is hoog! Aanpassen aanslag 2022 vóór 1 mei 2023 (anders wordt er belastingrente in rekening gebracht door de Belastingdienst).
 16. Ontslaguitkering: onder omstandigheden kan een ontslaguitkering aan een werknemer worden gezien als een regeling voor vervroegde uittreding of als excessieve beloning. De werkgever kan dan worden geconfronteerd met een strafheffing in de loonbelasting van 52% en soms zelfs 75%. Overleg met uw adviseur!
 17. Verkoop nieuw bedrijfsmiddel in 2023 als deze in 2018 of hiervoor is gekocht, dit voorkomt een mogelijke terugbetaling van investeringsaftrek.

Eindejaarstips 2022 voor bv / nv

 1. Loon of dividend: laat eens een berekening maken wat voordelig is, dividend uitkeren of salaris verlagen / verhogen. Heeft u gebruik gemaakt van de NOW-regeling, dan mag u soms geen dividend uitkeren in 2022.
 2. Giften: bv's kunnen profiteren van de giftenaftrek. De aftrek in de bv bedraagt maximaal 50% van de belastbare winst. Maximum is € 100.000 per jaar. Voor giften aan culturele instellingen geldt een extra gunstige regeling, deze mogen met 50% worden verhoogd (maximum € 2.500).
 3. Verbreken fiscale eenheid: soms is het voordelig om de fiscale eenheid voor de VPB te verbreken i.v.m. het opstaptarief. Tot € 395.000 wordt de winst belast met een tarief van 15%, over het meerdere moet u 25,8% vennootschapsbelasting betalen. Vanaf 2023 wordt het opstaptarief beperkter (€ 200.000) en het tarief wordt verhoogd van 15% tot 19%, over het meerdere is het tarief dan 25,8%. Het verbreken van een fiscale eenheid kan dus soms een behoorlijk voordeel opleveren (in 2022 10% van € 395.000 = € 39.500). Laat u wel adviseren!
 4. Aangaan fiscale eenheid voor 1 maand: soms kan het voordelig zijn om voor 1 of 2 maanden een bv te voegen in de fiscale eenheid, dit om winsten binnen concern beter te verdelen.
 5. Niet werkende partner: als de partner van de DGA niet werkt, dan kunt u dividend uitkeren uit uw bv en deze aan uw partner toerekenen (bijvoorbeeld € 10.000). Hiermee maakt uw partner gebruik van de heffingskortingen. De uitkering is vrijwel belastingvrij.
 6. Vennootschapsbelasting: het opstaptarief voor de winstbelasting / vennootschapsbelasting is sinds enkele jaren 15% (vanaf 2023 19%). In 2022 moet u over een winst tot € 395.000 maximaal 15% betalen, in 2023 wordt dit verlaagd tot € 200.000 (tarief gaat omhoog van 15% naar 19%). Het is nog steeds aantrekkelijker om winsten over meerdere bv's te verdelen en / of de fiscale eenheid voor de VPB op te heffen. Ook is het verstandig om winsten pas in 2022 te nemen / realiseren / door te schuiven. Laat u wel adviseren!
 7. Lenen van uw bv: er moet een zakelijke overeenkomst met zekerheid en een zakelijke rente worden overeengekomen (met notulen). In 2024 mag er nog maximaal € 700.000 van uw bv worden geleend (met uitzondering van leningen voor een eigen woning). De Belastingdienst controleert hier sinds 2022 steeds vaker op.
 8. Vordering op uw bv: als een DGA een vordering op zijn bv heeft, dan moet hierover rente worden berekend. Deze rente is belast in box 1 en voor de bv aftrekbaar, fiscaal is dit ongunstig. Er geldt een uitzondering voor vorderingen tot € 17.500.
 9. Borgstellingsprovisie: als de DGA zich in privé heeft borggesteld voor financieringen aan de bv, dan moet hierover een borgstellingsvergoeding door de bv aan de DGA worden betaald (belast in box 1, dus meestal niet gunstig). Doet u dit niet, dan kan de Belastingdienst dit (voor 5 jaar) corrigeren. Als de DGA in privé wordt aangesproken voor de lening van de bv, dan is deze normaal gesproken aftrekbaar in box 1. Is er geen zakelijke borgstellingsvergoeding voldaan, dan is de lening (veelal) niet aftrekbaar.
 10. Dividenduitkering: doe een uitkeringstoets als uw bv dividend gaat uitkeren. Risico is dat een dividenduitkering anders wellicht moet worden terugbetaald en / of de DGA in privé aansprakelijk wordt gesteld.
 11. Bedrijfsopvolging: denk met uw familie eens na over een bedrijfsopvolging. U kunt uw bedrijf (materiële onderneming) vrijwel belastingvrij overdragen aan uw kinderen. Als u uw bedrijf heeft verkocht, dan bent u zomaar 30 - 45% aan belastingen verschuldigd (box 2 en schenkbelasting). Via de bedrijfsopvolgingsregeling is het tarief slecht 5%.
 12. Door het verhogen van de doelmatigheidsmarge is het mogelijk dat uw DGA loon in 2023 moet worden verhoogd, bekijk dit in overleg met uw accountant of fiscalist.
 13. Laat winsten zoveel mogelijk in lage tarief voor de VPB vallen in 2022 (nu nog 15% wordt 19%).

Eindejaarstips 2022 voor ondernemers (eenmanszaak, VOF)

 1. Startende ondernemer: u kunt willekeurig op gekochte activa afschrijven, sluit een overlijdensrisico verzekering, uren bijhouden (zie ad 4) en reserveer geld voor uw belastingschuld.
 2. Aanpassen voorlopige aanslag: bekijk of uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 te hoog of te laag is. Pas deze aan indien nodig. Als de aanslag te laag is, loopt u een risico dat u belastingrente (4%) moet gaan betalen.
 3. Dotatie fiscale oudedagsreserve: om te kunnen doneren aan de fiscale oudedagsreserve (FOR), moet uw ondernemingsvermogen hoog genoeg zijn. Uw vermogen per eind 2022 moet gelijk zijn aan de FOR per eind 2021 + toevoeging 2022. De FOR is een bedrag dat u in mindering kunt brengen op uw inkomen, dit hoeft niet aan een derde te worden betaald. U moet dit bedrag wel opzij zetten voor later. De maximale donatie bedraagt € 9.632. De FOR wordt in 2023 afgeschaft! 
 4. IB-onderneming onderbrengen in bv: een bv wordt steeds aantrekkelijker en hiermee voorkomt u ook risico's voor een aansprakelijkheidstelling van uw privé-vermogen (scheiding ondernemingsvermogen / privé-vermogen). De zelfstandigenaftrek bedraagt nu nog € 6.310, deze wordt de komende jaren afgebouwd tot € 3.240. Het tarief in de bv wordt in 2023 iets verhoogd (van 15% naar 19% voor winsten tot en met € 200.000). Steeds meer ondernemers brengen hun bedrijf (belastingvrij) in in de bv.
 5. Belonen van meewerkende partner: hiervoor zijn er meerdere opties, onder meer (a) de meewerkaftrek (als uw partner geen beloning heeft ontvangen) of de (b) meewerkbeloning (minimaal € 5.000). De beloning is aftrekbaar van de winst en veelal bij uw partner belastingvrij. Is de vergoeding lager dan € 5.000, dan is de vergoeding niet aftrekbaar en bij uw partner onbelast. Tenslotte kunt u overwegen om (c) een VOF met uw partner aan te gaan. Dit kan progressievoordelen opleveren.
 6. De zelfstandigenaftrek bedraagt € 6.310. Hiervoor moet u wel voldoen aan het zogenaamde urencriterium van 1.225 uur per jaar. Voldoet u hieraan niet, dan heeft u geen recht op de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en de FOR.

Eenvoudige en praktische eindejaarstips voor bedrijven

Administratie: uw administratie moet u 7 jaar bewaren (soms moet u deze termijn verlengen met uitsteltermijnen). De administratie over 2015 kunt u vernietigen per 31 december 2022.

Belangrijkste wijzigingen in 2023

 1. Winstbelasting: de winstbelasting voor rechtspersonen (zoals een bv) stijgt van 15% tot 19% (over eerste € 200.000), over het meerdere is de winstbelasting 25,8%.
 2. Zelfstandigenaftrek: de zelfstandigenaftrek daalt en wordt afgebouwd de komende jaren, in 2022 daalt de zelfstandigenaftrek van € 6.310 tot € 5.030.
 3. Reiskostenvergoeding wordt verhoogd tot € 0,21 per zakelijke kilometer.
 4. Jubelton (schenking aan kinderen) wordt verlaagd tot € 28.947.
 5. Fiscale oudedagsreserve wordt afgeschaft in 2023.
 6. Middelingsregeling wordt afgeschaft in 2023.
 7. Kosten voor ondernemers zijn nog maar aftrekbaar tegen tarief van 37%.
 8. Overdrachtsbelasting voor vakantiewoningen en bedrijfspanden wordt verhoogd van 8% tot 10,4%.

Meer weten van eindejaarstips 2022

Deel deze pagina

Laatste update op 14-10-2022
Artikel gemaakt op 13-10-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Eindejaarstips Eindejaarstips 2022

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap