print sitemap zoeken disclaimer contact

Informatiebeschikking wegens weigeren inlichtingen

Indien een belanghebbende in de ogen van de heffingsambtenaar niet voldoet aan bepaalde verplichtingen, zoals het verstrekken van inlichtingen op verzoek, dan kan hij dit bij formele beschikking kenbaar maken. Dit wordt de informatiebeschikking genoemd. De belanghebbende kan vervolgens deze beschikking bestrijden en daarmee, nog voordat een aanslag daadwerkelijk is opgelegd, de vermeende schending van verplichtingen aanvechten. Recent is voor de rechtbank Midden-Nederland een zaak behandeld over een niet teruggestuurd koopinlichtingenformulier. Is deze informatiebeschikking terecht afgegeven?

Waarvoor werd de informatiebeschikking afgegeven?

De heffingsambtenaar heeft aan de belanghebbende in deze zaak een koopinlichtingenformulier toegestuurd. Dat is een formulier waarmee inlichtingen worden opgevraagd met betrekking tot de koop van onroerend goed. Daarbij wordt gevraagd naar de koopprijs, maar ook naar kenmerken van de woning, zoals de onderhoudstoestand. Ook komt het voor dat bijvoorbeeld wordt gevraagd naar de relatie tussen de koper en de verkoper. In deze zaak heeft de belanghebbende het formulier niet teruggestuurd aan de heffingsambtenaar.

Vervolgens wordt een informatiebeschikking afgegeven. De onderbouwing wordt door de ambtenaar gevonden in artikel 47 AWR, waarin is opgenomen dat eenieder inlichtingen moet verstrekken, op verzoek, die voor de eigen belastingheffing relevant kunnen zijn. De belanghebbende gaat in bezwaar, maar trekt daar aan het kortste eind. Het is dan aan de rechter zich over de zaak uit te spreken.

Bezwaren tegen de informatiebeschikking

Belanghebbende vindt dat door de ambtenaar onduidelijk is gecommuniceerd. Voorts is zij van mening dat de wetsartikelen waarnaar wordt verwezen, op haar niet van toepassing zijn. De informatiebeschikking is dus opgelegd, terwijl dit niet mogelijk was. De heffingsambtenaar is uiteraard een andere mening toegedaan.

Rechtbank over deze informatiebeschikking

De rechtbank stelt vast dat belanghebbende verplicht is om inlichtingen te verstrekken die voor de eigen WOZ-beschikking en daarop gebaseerde aanslagen van belang kunnen zijn. Dat is de verplichting van artikel 47 AWR. In tegenstelling tot wat belanghebbende meent, is dit artikel ook van toepassing bij de bepaling van de WOZ-waarde en de heffing van onroerendezaakbelasting. Daar komt nog bij dat belanghebbende ook verplicht is gegevens te verschaffen ten behoeve van de waardebepaling (het koopinlichtingenformulier). Dat is opgenomen in de Wet WOZ en daaronder liggende regelgeving. De heffingsambtenaar heeft dus de mogelijkheid een informatiebeschikking op te leggen. De gevraagde informatie, zoals de totstandkoming van de overeenkomst, voorgenomen investeringen en marktconformiteit, vallen volgens de rechtbank allen binnen het bereik van de verplichtingen van artikel 47 AWR. De vraag is dan uiteraard nog wel of hij deze bevoegdheid op correcte wijze heeft toegepast.

Is deze informatiebeschikking terecht opgelegd?

Belanghebbende meent dat in ieder geval de uitspraak op bezwaar onvoldoende is gemotiveerd. Hier is de rechtbank het niet mee eens. Ondanks de wat onduidelijke communicatie voorafgaand aan de uitspraak, is voldoende gemotiveerd dat de beslissing is gebaseerd op artikel 47 AWR. Voorts is het niet bezwaarlijk dat alle informatie aan belanghebbende wordt gevraagd, ondanks dat er meerdere eigenaren van de onroerende zaak zijn. De wet WOZ maakt dit mogelijk. De heffingsambtenaar kan ermee volstaan om zich slechts tot de eigenaar te richten aan wie hij de beschikking bekend wil maken.

Een ander argument dat belanghebbende niet verder helpt, is dat belanghebbende aanvoert dat de heffingsambtenaar gratis documenten wenst, waar zij en de mede-eigenaar geld voor hebben betaald. De rechtbank verwijst naar de wet waarin duidelijk is opgenomen dat documenten ter beschikking moeten worden gesteld en dat de heffingsambtenaar deze mag kopiëren.

Informatiebeschikking en privacy

Tot slot is er nog het argument dat belanghebbende de inlichtingen niet kan verstrekken zonder daarbij de privacy van de mede-eigenaar te schenden. Onder verwijzing naar de wet kan de rechtbank dit argument redelijk eenvoudig afdoen. De wet bevat namelijk een bepaling waaruit volgt dat met betrekking tot artikel 47 AWR, niemand zich kan beroepen op geheimhouding, zelfs niet als die geheimhouding uit de wet volgt. Interessant is daarbij dat artikel 47 AWR expliciet ziet op de eigen belastingheffing en belanghebbende zich op de privacy van de partner beroept. De gevraagde gegevens zijn echter ook allemaal relevant voor de eigen belastingheffing, zodat hier verder weinig aandacht aan wordt besteed.

Oordeel rechtbank over informatiebeschikking

De rechtbank oordeelt dat artikel 47 AWR met betrekking tot het koopinlichtingenformulier mag worden toegepast. Dat betekent dat belanghebbende de inlichtingen dient te verstrekken. De informatiebeschikking wegens weigering tot het voldoen aan deze verplichting is daarmee terecht opgelegd. Aangezien het niet onmogelijk is om alsnog aan de verplichting te voldoen, gunt de rechtbank belanghebbende een aanvullende termijn om de inlichtingen te verstrekken. Deze termijn bedraagt vier weken na de datum van de uitspraak.

Fiscaal-jurist over informatiebeschikking

De informatiebeschikking is ingevoerd ter verbetering van de rechtsbescherming van de belastingplichtige. In de jaren na de invoering is veel rechtspraak gewezen, die zich niet altijd in het licht van deze doelstelling laat uitleggen. Zo is het voor de inspecteur mogelijk om nog in de bezwaarfase een informatiebeschikking af te geven, tenzij hij daarbij in strijd handelt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een onherroepelijke informatiebeschikking leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast, hetgeen maakt dat u in een vrijwel ondoenlijke bewijspositie terechtkomt. Deze sanctie blijft alleen achterwege, indien dit leidt tot disproportionaliteit. Daarvan is niet vaak sprake.

De meeste gerechtelijke procedures over de informatiebeschikking worden door de Belastingdienst gewonnen. Toch is het belangrijk om u tegen de beschikking te verzetten, dit in het licht van de verregaande gevolgen van een onherroepelijke informatiebeschikking. Van belang is daarbij dat u zich laat bijstaan door een specialist. Hebt u een informatiebeschikking ontvangen? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met één van onderstaande auteurs. Houd daarbij wel rekening met de geldende termijnen voor bezwaar en beroep.

Deel deze pagina

Laatste update op 10-01-2022
Artikel gemaakt op 22-07-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Informatiebeschikking Informatiebeschikking bij weigeren medewerking

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap