print sitemap zoeken disclaimer contact

Auto buitenlands kenteken - slechts BPM betalen naar rato gebruik

Als u een auto in Nederland koopt, moet u BPM betalen. Als u met een auto op buitenlands kenteken van de Nederlandse weg gebruikt maakt, moet u ook BPM betalen. Hiervoor gelden enkele uitzonderingen, de belangrijkste zijn:

  1. U woont niet in Nederland;
  2. U bent in dienstbetrekking bij een buitenlandse werkgever (met vergunning);
  3. De auto is gehuurd met vergunning om 14 dagen in Nederland te rijden;
  4. U emigreert vanuit het buitenland naar Nederland en neemt een auto (of meerdere) als inboedel mee.

Hoofdregel

Er is BPM verschuldigd bij de kentekenregistratie in Nederland van een personenauto, bestelauto (soms vrijstelling) of motor. BPM is echter ook verschuldigd bij aanvang van het weggebruik in Nederland - van een in het buitenland geregistreerd voertuig - als u in Nederland woont (natuurlijk persoon of rechtspersoon). U woont in Nederland als het centrum van uw leven in Nederland is gelegen, als voorbeeld kunt u de uitspraak van het Gerechtshof in mei 2010 gebruiken.

Herstelmogelijkheid

U mag eens in uw leven een fout maken. Op het moment dat u - meestal door de douane - wordt aangehouden in een auto met buitenlands kenteken, krijgt u een waarschuwing van "het gezag". Er wordt niet direct een aanslag BPM met boete overhandigd, maar u krijgt eerst een formulier waarop de regels worden uitgelegd. U moet de auto buiten Nederland neerzetten, BPM betalen of aantonen dat u in Nederland mag rijden (vrijstelling). De volgende keer krijgt u wel een naheffingsaanslag voor de BPM met boete (meestal 50%). Als de douane van mening is dat u bekend bent met de regeling, kunt u ook direct een aanslag krijgen, edoch deze route zal niet veel voorkomen en zal voor een rechter geen stand houden. Men moet immers aantonen dat u met de regeling bekend bent.

Saldering BPM bij invoer en uitvoer bij aanvang weggebruik

Als u een auto heeft van na 16 oktober 2006, kunt u bij export de BPM die dan nog op de auto rust terugvragen. Deze nieuwe wetgeving is bedacht omdat Europese Wetgeving deze eis - min of meer - stelde. Volgens de wetgever wordt hierdoor enkel BPM geheven over de periode dat u daadwerkelijk in Nederland heeft gereden.

De vraag is of de Nederlandse wetgeving voldoende is. Stel dat u een auto in Duitsland least voor een periode van 3 jaar. De auto moet daarna terug naar de leasemaatschappij. Onder de huidige wetgeving moet u de volledige BPM betalen en krijgt u na 3 jaar de rest-BPM bij export terug. Is het niet redelijker dat u enkel de BPM over de 3 jaar voldoet?

Het Hof van Justitie heeft inmiddels bepaald dat de Nederlandse regeling nog niet voldeed, doordat nog steeds aan het begin van het gebruik van de Nederlandse weg de volle mep aan BPM betaald moet worden. De Staatssecretaris heeft snel gereageerd met een nieuw besluit d.d. 14 december 2010 waarin de navolgende goedkeuring is opgenomen:

Goedkeuring Staatssecretaris

Ik keur onder de volgende voorwaarden goed dat er voor aanvang van het weggebruik in Nederland met een voor een bepaalde periode in een ander land gehuurd of geleased motorrijtuig bij de aangifte BPM direct een verzoek om teruggaaf bij export kan worden ingediend. Het verschil tussen de verschuldigde en de terug te ontvangen BPM worden met elkaar verrekend. Dit betekent dat alleen het saldo daadwerkelijk hoeft te worden betaald.

Als naderhand blijkt dat er een onjuist bedrag aan BPM is teruggegeven kan een correctie volgen. Als de periode van gebruik in Nederland langer is dan de periode waarover BPM is teruggegeven wordt een naheffingsaanslag opgelegd over het langere gebruik. Als de periode van gebruik daarentegen korter is, kan een aanvullend verzoek om teruggaaf worden ingediend. Dit verzoek wordt ambtshalve in behandeling genomen.

Ik stel hierbij de volgende voorwaarden:

- Aan de hand van de huur- of leaseovereenkomst wordt aangetoond dat er sprake is van zakelijk overeengekomen gebruik tussen het verhuurbedrijf of leasemaatschappij en een ondernemer of particulier.

- De in de huur- of leaseovereenkomst genoemde huur- of leaseperiode wordt geacht de gebruiksperiode in Nederland te zijn. Deze periode beslaat maximaal 3 jaar.

- Een verlenging van de duur van de huur- of leaseovereenkomst wordt ten minste twee weken vóór de ingangsdatum schriftelijk gemeld aan de inspecteur. In dat geval wordt de BPM over de verlengde periode nageheven zonder boete.

- Het motorrijtuig is geregistreerd in een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

­Auto of camper huren in buitenland

Als u een auto huurt in het buitenland (zeg Duitsland of België), dan mag u hiermee 14 dagen in Nederland rijden. Er moet hiervoor wel een formulier worden ingevuld. De regeling is in 2007 ingevoerd omdat de Europese Rechter het vrije economische verkeer binnen de EU belangrijker vond dan de lokale BPM-wetgeving. Deze regeling kan enkel worden toegepast bij kortdurend gebruik van een auto in Nederland. In de praktijk wordt dit vaak vergeten, edoch doordat u eerst een waarschuwing krijgt zal er niet direct financieel bloed uit vloeien.

Strijdigheid BPM met Europese wetgeving

De BPM-wetgeving wordt de laatste jaren regelmatig aangepast. Dit komt met name door diverse uitspraken van de Europese rechter. Binnen Europa mag u als Nederlander vrij bewegen, handel drijven, reizen en verblijven (voor de kenner: artikel 21 VWEU). Daarnaast moet het u vrijstaan om een auto in Duitsland of België te huren. Door de BPM wordt u hierin beperkt. Als u een naheffingsaanslag BPM krijgt moet u thans (juli 2010) nazien of de aanslag wel in overstemming is met de EU-wetgeving. Er lopen op dit moment via ons kantoor diverse bezwaarprocedures die worden aangehouden i.v.m. door Nederlandse rechters aan de Europese rechter gestelde vragen. De advocaat-generaal heeft in september 2009 aan de Hoge Raad geadviseerd om vragen over de Nederlandse BPM-wetgeving te stellen aan Europese rechter, u kunt de conclusie hier raadplegen.

Let er wel op waarover de vragen worden gesteld, soms worden vragen gesteld over oude wetgeving die reeds is aangepast. De wetgeving die gold vóór 2007 is in strijd met EU-wetgeving, kijk voor een voorbeeld een uitspraak van de Rechtbank in juni 2010. Er ligt op dit moment (november 2010) een beschikking van het Hof van Justitie (zaak C-91/10). Op basis van deze beschikking kunt u zonder BPM een auto in het buitenland huren of leasen. In deze zaak (aangespannen door VAV Autovermietung) ging het om de verhuur van een auto uit Duitsland in Nederland, er moet dan direct BPM worden betaald, ook al wordt de auto maar 3 maanden verhuurd. Dit is volgens het HvJ in Brussel niet toegestaan. Een aantekening bij deze uitspraak is dat deze is gebaseerd op oude wetgeving, thans mag u gedurende 2 weken een auto in het buitenland huren. Daarnaast wordt de BPM op termijn afgeschaft. Conclusie is echter wel dat het erop lijkt dat huren / leasen van een auto in het buitenland goedkoper is dan huren van een auto in Nederland.

Op 21 december 2010 is een nieuw kaderbesluit voor de BPM ingevoerd. In dit besluit is bepaald dat bij binnenlands gebruik van een auto op buitenlands kenteken door de Nederlandse inwoner direct BPM moet worden betaald. Gelijktijdig kan een verzoek worden gedaan om teruggaaf bij export. Hierbij kan het verschuldigde en terug te ontvangen BPM bedrag met elkaar worden berekend.

Ook in een uitspraak van het Gerechtshof (14 januari 2011, rolnummer 09/005556) is bevestigd dat de BPM naar rato moet worden berekend, dit mede onder verwijziging naar de uitspraak van het HvJ (zie hierboven). ­

Buitenlandse werkgever

Als u in dienstbetrekking bent bij een bedrijf in het buitenland, kunt u een vergunning aanvragen om met een auto op buitenlands kenteken ook in Nederland te mogen rijden. De auto moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor zakelijk gebruik buiten Nederland. Een werknemer die geen zeggenschap heeft over de aankoop van de auto hoeft geen kilometeradministratie bij te houden, een DGA of eigenaar wel. Uit de kilometeradministratie van de DGA / ondernemer moet volgen dat hij voor meer dan 50% van zijn zakelijke gebruik buiten Nederland rijdt. Woon-werkverkeer telt hierbij niet mee (privékilometers dus ook niet). Dit is maatwerk en laat uw vergunning door een deskundige aanvragen en u hierin adviseren. Het is ook van belang dat u kijkt wat de gevolgen voor de inkomstenbelasting in het buitenland zijn, in Duitsland is de bijtelling 12% (te vermeerderen met een opslag voor woon-werk).

Tip

Als u aan de voorwaarden voldoet maar geen vergunning heeft aanvraagd, kunt u alsnog een vergunning aanvragen en krijgt u geen naheffingsaanslag met een boete. Dit volgt uit een besluit dat in juni 2010 bekend is gemaakt.

Veel plezier bij het rijden op buitenlands kenteken.

Meer weten van bpm naar rato gebruik

Deel deze pagina

Laatste update op 21-04-2017
Artikel gemaakt op 28-07-2010
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank BPM BPM naar rato gebruik

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap