print sitemap zoeken disclaimer contact

Eindejaarstips voor bedrijven 2009

Een eenmanszaak naast uw B.V.

Als u niet alle dagen bij uw B.V. aan het werk bent, kunt u overwegen om naast uw B.V. een eenmanszaak op te starten. Met name bij winsten tot zo’n € 50.000 is het effectieve belastingtarief laag. U moet er wel minimaal 20 uur per week werkzaamheden in verrichten. Als u deze uren niet haalt, is in 2010 een onderneming ook aantrekkelijk, 12% van uw winst is vrijgesteld.

Sneller afschrijven

Ondernemers kunnen hun investering in 2009 of in 2010 in 2 jaar afschrijven. Deze afschrijving geldt niet voor:
- woningen en bedrijfsgebouwen (en grond);
- personenauto’s (tenzij taxi’s en 14% bijtelling auto’s);
- software en goodwill;
- bedrijfsmiddelen die worden verhuurd (langdurig).

Investeringsaftrek

Stel investeringen uit tot 2010. Per 2010 wordt de investeringsaftrek (de KIA, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) verruimd. Het percentage gaat omhoog (van 25% naar 28%) en de KIA is ook van toepassing op grotere investeringen (maximaal € 300.000).

Energie-investeringen

Voor energiezuinige investeringen geldt een speciale regeling. De energie-investeringsaftrek (EIA) bedraagt maximaal 44%, daarnaast heeft u ook nog recht op de reguliere KIA. Voor sommige investeringen die op een milieulijst staan, kunt u ook nog een milieu-investeringsaftrek (MIA) krijgen, deze bedraagt 15% tot 40%. De MIA en de KIA kunnen samenlopen, de EIA en MIA niet. Er geldt een budget, dus snel erbij zijn.

Zuinige auto’s

U kunt voor zuinige auto’s investeringsaftrek krijgen en daarnaast kunt u deze auto’s willekeurig afschrijven. Vanaf 2010 zal waarschijnlijk ook de motorrijtuigenbelasting komen te vervallen.

Onbelaste vergoedingen

Als directeur (DGA) of ondernemer moet u alle onbelaste vergoedingsmogelijkheden benutten. In de praktijk worden de volgende beloningsvormen vaak vergeten:
• telefoon en internet thuis;
• onkostenvergoeding (vast);
• fiets of fitness van de zaak;
• bijzondere ziektekosten van u of uw gezin.

Bijtelling delen met uw partner

Als uw partner ook op de salarisstrook van de B.V. staat en uw partner ook voor privéritten gebruik maakt van deze auto, kunt u overwegen om de bijtelling te splitsen. De rechter (en dus ook de Belastingdienst) gaat daarmee akkoord als u en uw partner beiden een zodanige positie in de B.V. vervullen, dat aannemelijk is dat u bij die positie (een derde) een auto van de zaak zou verstrekken. Is dit het geval, dan mag u de bijtelling splitsen. Voordeel: belastingtarief.

Verliesbeschikking

Als u in 2008 of 2009 een verlies heeft gemaakt, kunt u dit wellicht met winsten verrekenen. De aanslag (verliesbeschikking) moet hiertoe wel zijn opgelegd. Vooruitlopende op de definitieve aanslag kunt u de inspecteur vragen om een carry back beschikking, deze voorlopige teruggaaf wordt veelal verleend voor 80% van het uiteindelijke verlies. U moet wel de aangifte vennootschapsbelasting hebben ingediend.

Voorzieningen

Binnen de B.V. wordt het tarief voor de vennootschapsbelasting lager, winsten moeten dus worden uitgesteld. U kunt winsten uitstellen door het opnemen van voorzieningen, dit is maatwerk. U kunt denken aan de volgende voorzieningen:
1. Dubieuze debiteuren: debiteuren die waarschijnlijk niet gaan betalen.
2. Sabbatical leave: bij reguliere werknemers.
3. Adviseurskosten.
4. Jubileum van personeelslid.
5. WAO in eigen beheer: mits u eigen risicodrager bent en werknemer voor einde van het jaar arbeidsongeschikt is geraakt.
6. Reorganisatie.
7. Integratiekosten.
8. Loondoorbetaling na ontslagdatum.
9. Groot onderhoud aan bijvoorbeeld uw bedrijfspand.
10. Garanties en service aan reeds geleverde producten.
11. Voorziening openstaande vakantiedagen en vakantiegeld.

Belonen partner

Ondernemers (eenmanszaak, VOF en maatschap) kunnen hun partner een arbeidsbeloning geven. Deze beloning is aftrekbaar in de onderneming, mits hoger dan € 5.000. De heffing bij de partner is veelal lager dan bij de ondernemer. Voor DGA’s (eigenaren van een B.V.) kan het voordelig zijn de echtgenoot op de loonlijst te zetten.

Dubieuze debiteuren

Als u debiteuren heeft die waarschijnlijk niet gaan betalen, kunt u nu alvast een voorziening hiervoor opnemen. De winst wordt hierdoor lager. Vergeet u ook niet de omzetbelasting op deze debiteur terug te vragen. Dit doet u middels een verzoek aan de inspecteur, voeg hierbij bewijsstukken inzake de oninbaarheid.

Kerstpakketten en andere geschenken

Geef uw werknemers een cadeau van maximaal € 70. Hierover bent u slechts 20% belastingen verschuldigd (eindheffing). Als u meer wilt geven, dan is het verstandig een deel in 2009 te geven en een deel in 2010 (geen geld!). Als de gift meer is dan € 70, dan kunt u gebruik maken van een andere regeling, de gift mag dan niet meer zijn dan € 136 (per jaar € 272). Hiervoor moet u dan wel het tabeltarief toepassen, is dus veelal duurder. Daarnaast kunt u overwegen om werknemers een product van uw eigen bedrijf te geven. Heffing is dan 20%, waarde maximaal € 475.

Fiets van de zaak

Eenmaal per drie jaar mag u uw werknemer een fiets cadeau geven (maximumbedrag € 749). U mag dit bedrag ook belastingvrij aan de werknemer geven voor de aankoop van een fiets. De werknemer moet wel voor 50% van zijn tijd op de fiets naar het werk komen. U moet € 68 als loon aanmerken bij uw werknemer. Tevens mag u € 250 vergoeden voor bijkomende kosten (zoals een verzekering en een – in Nederland altijd noodzakelijk – regenpak).

Herinvesteringsreserve

Als u in 2009 een bedrijfsmiddel met winst heeft verkocht, hoeft u de winst nog niet direct te nemen. U moet dan wel binnen drie jaar een nieuwe investering verrichten. De boekwinst kunt u op deze aanschafwaarde afboeken.

Geld op de juiste plek

Binnen een IB-onderneming worden rendementen belast tegen een maximaal tarief van 47%. Binnen de B.V. is dit tarief zo’n 42%. Als u vermogen in box 3 heeft belegd, is het rendement belast tegen 1,2%. Bij een rendement van 7% bedraagt de uiteindelijke belastingdruk ongeveer 17%. Bij positieve rendementen past u vermogen derhalve het beste in box 3, gezien de lage stand van de beurs zou een optimist nu effecten uit de B.V. of onderneming kunnen overdragen naar privé.

Spaarloon

Als u uw werknemer een voordeel wilt doen toekomen dat u als werkgever weinig kost, zeg dan nog een spaarloon toe. U moet het bedrag wel in 2009 afstorten. Belastingtarief is dan (eindheffing) 25%.

Auto van de zaak

De auto van de zaak wordt sinds 2006 in de loonheffing opgenomen. Als er minder dan 500 kilometer per jaar privé met de auto wordt gereden, hoeft geen bijtelling te worden toegepast. Zorgt u dan wel voor een sluitende rittenadministratie en een "verklaring geen privégebruik" (via Belastingdienst). Voor bestelauto’s gelden speciale regelingen, soms geldt de eindheffingsregeling waarbij de werkgever € 300 afdraagt en de werknemer vrij kan rijden. Per 2009 wordt de bijtelling verhoogd, afhankelijk van de milieuvervuiling van uw auto, de bijtelling bedraagt dan 14%, 20% of 25%. Voor dergelijke auto’s is de BPM lager en sinds 2008 ook de de motorrijtuigenbelasting. Vanaf 2010 wordt de motorrijtuigenbelasting afgeschaft.

Freelancers

Als uw bedrijf met freelancers werkt, zorg er dan voor dat u de beschikking heeft over VAR-verklaringen van deze freelancers. Een VAR-verklaring is thans 1 jaar geldig, dus vraag hem elk jaar aan uw opdrachtnemer. U kunt de VAR via de internetsite van de Belastingdienst digitaal aanvragen. Vanaf 2010 wordt de VAR in veel gevallen automatisch verstrekt.

Gouden handdruk

Een gouden handdruk kan nu in uw eigen B.V. worden ondergebracht of bij een verzekeraar. Direct over het bedrag afrekenen kan natuurlijk ook. Vanaf 2010 kunt u de gouden handdruk ook op een (geblokkeerde) bankrekening zetten.

Kostenvergoedingen

Als u aan uw werknemer vaste onkostenvergoedingen verstrekt, zorgt u er dan voor dat hiervan een onderbouwing (specificatie) voorhanden is. Tevens moet uw werknemer regelmatig (zeg 2 keer per jaar) controleren of de vergoeding nog juist is. Hij moet dit bewijzen met bonnen.

Diensttijdvrijstelling

Als een werknemer 25 jaar of 40 jaar in dienst is bij een werkgever, mag de werknemer eenmalig een belastingvrije vergoeding ontvangen (maximaal 1 maandloon).

Mobiele telefoon en internet

De regeling voor een mobiele telefoon voor uw werknemer of een internetverbinding thuis is een stuk eenvoudiger geworden. Elke vergoeding belastingvrij / onbelast (minimaal 10% zakelijk gebruik). U kunt overwegen om in plaats van een bonus de telefoon- en internetkosten van uw werknemer te vergoeden.

Personeelsfeest

In 2009 is een personeelsfeest fiscaal onbelast. Dus in plaats van een kerstgeschenk kunt u fiscaal beter een feest of kerstdiner geven, is ook wel zo gezellig.

Fitness

Fitness van uw medewerkers mag u belastingvrij vergoeden (mag ook buiten werktijden).

Verliesverrekenen en fiscus

Een verlies in 2009 is te verrekenen met winsten uit 2006, 2007 en 2008 en winsten die nog gemaakt moeten worden (2009 – 2017). Daarna bent u deze verliezen kwijt. Wellicht moet u dus winsten naar voren halen om verdamping te voorkomen.

Oldtimer

Voor een auto uit 1984 tot 1994 wordt de bijtelling per 2010 minder gunstig, de gunstige regeling voor oudere auto’s (15 jaar en ouder) wordt aangepast. Het is nog niet bekend hoe de nieuwe regeling eruit gaat zien. Waarschijnlijk wordt het percentage voor auto's ouder dan 15 jaar op 35% vastgesteld. 

Woon- / werkverkeer

Werkgevers mogen alle zakelijke kilometers (inclusief woon- / werkverkeer) belastingvrij vergoeden tegen een kilometerprijs van € 0,19. Het maakt hierbij niet uit of de werknemer lopend, op de fiets of op een ezel naar zijn werk gaat. Als de werknemer tenminste 60% van het aantal dagen de woon- / werkafstand reist, mag hij voor 100% van de dagen een vergoeding krijgen, derhalve 130 dagen werken en voor 214 dagen een vergoeding krijgen.

Verhuiskostenvergoeding

Een werkgever mag in 2009 maximaal € 7.750 belastingvrij aan zijn werknemer vergoeden voor een zakelijke verhuizing (dit was voorheen € 5.445). De werknemer moet in principe op 10 kilometer van zijn werk gaan wonen. Per 2011 wordt deze regeling bijna volledig afgeschaft.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 10-11-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Archief Fiscaal nieuws 2009 Eindejaarstips 2009 Eindejaarstips voor bedrijven

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap