print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingplannen 2024 voor de DGA en de bv

In 2024 zullen diverse wijzigingen worden doorgevoerd voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn bv('s). In dit artikel een overzicht van de plannen die wij verwachten voor 2024. Tevens nemen wij diverse tips voor de DGA op. Het DGA salaris voor 2024 is vastgesteld op € 67.000.

De belangrijkste stukken zijn:

Belastingplannen 2024 voor de bv en DGA

Op deze pagina treft u de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2024, welke relevant zijn voor de bv en u als DGA. De snelle lezer treft onderstaand een beknopte opsomming van de plannen voor de bv en DGA in 2024:

 1. Tarief vennootschapsbelasting blijft ongewijzigd;
 2. Energie-investeringsaftrek wordt verlaagd;
 3. Bedrijfsopvolgingsregeling blijft bestaan;
 4. Dividenduitkeringen door de bv aan de DGA worden zwaarder belast;
 5. Verhoging wettelijk minimumloon;
 6. Kilometervergoeding gaat omhoog;
 7. Verlaging vrije ruimte werkkostenregeling;
 8. Wet excessief lenen;
 9. Bijtelling elektrische auto wordt aangepast;
 10. Verliezen bij terugkeer uit de bv;
 11. Wijzigingen omtrent kwalificatie fonds voor gemene rekening en open cv;
 12. Afschaffing giftenaftrek bv’s.

Tarief vennootschapsbelasting 2024

Het Vpb-tarief blijft in 2024 ongewijzigd ten opzichte van 2023. Dit betekent dat winsten tot € 200.000 worden belast tegen 19%. Het meerdere wordt belast tegen 25,8%.

Energie-investeringsaftrek 2024

De energie-investeringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen zouden oorspronkelijk eindigen per 1 januari 2024. Deze regelingen worden nu echter verlengd tot en met 31 december 2028. Wel wordt het percentage van de energie-investeringsaftrek verlaagd van 45,5% naar 40%.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit 2024 en daarna

Om de bedrijfsopvolgingsregeling te behouden in 2024 heeft het kabinet een aantal aanpassingen voorgesteld. Vanaf 2024 zal verhuurd vastgoed altijd worden aangemerkt als beleggingsvermogen voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR ab). Dat geldt ook voor koppelaankopen die nu nog als ondernemingsvermogen worden aangemerkt.

Daarnaast zal een wijziging plaatsvinden ten aanzien van beleggingsvermogen. De BOR en de DSR ab bevatten een zogenoemde doelmatigheidsmarge: bij vennootschapsbelastingplichtige vennootschappen wordt het beleggingsvermogen ter grootte van maximaal 5% van het ondernemingsvermogen aangemerkt als ondernemingsvermogen. Het kabinet is voornemens dit percentage voor de BOR te verlagen tot nihil vanaf 1 januari 2025.

Voor de BOR en de DSR ab is sprake van ondernemingsvermogen als een bedrijfsmiddel verplicht ondernemingsvermogen is of keuzevermogen dat is aangemerkt als ondernemingsvermogen. Op dit moment wordt het keuzevermogen in zo’n geval in zijn geheel voor de BOR en de DSR ab als ondernemingsvermogen aangemerkt. Voorgesteld is voortaan enkel het deel van het bedrijfsmiddel dat zakelijk wordt gebruikt als ondernemingsvermogen voor de BOR en de DSR ab aan te merken. De beoogde inwerkingtredingsdatum van deze wijziging is 1 januari 2025. De maatregel wordt beperkt tot bedrijfsmiddelen met een waarde in het economische verkeer van minimaal € 100.000 en een gebruik voor andere dan ondernemingsdoeleinden van meer dan 10%.

Om de DSR ab te kunnen toepassen bestaat op dit moment een dienstbetrekkingseis van minimaal 36 maanden. Voorgesteld is om deze eis per 1 januari 2025 te laten vervallen. Tevens wordt voorgesteld om – voor toepassing van de BOR en DSR ab – een minimumleeftijd van 21 jaar in te voeren voor de verkrijger die een onderneming geschonken krijgt.

De BOR stelt nu 100% van de waarde in het economische verkeer van de onderneming vrij tot een bedrag van € 1.205.871 per onderneming. Indien de waarde hoger is, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Met ingang van 1 januari 2025 wordt 100% van de waarde bij voortzetting tot een bedrag van € 1.500.000 vrijgesteld. Voor het meerdere geldt dan nog slechts een vrijstelling van 70%.

Lees meer

Tarief box 2 in 2024

Per 1 januari 2024 zullen twee tariefschijven binnen box 2 worden ingevoerd. Op dit moment geldt één tarief van 26,9%. Vanaf 2024 zal een progressief tarief worden ingevoerd (hoe meer inkomen, hoe hoger het tarief). Over het inkomen tot € 67.000 bedraagt de box 2-heffing 24,5%. Het meerdere zal belast worden tegen 31%. In geval van fiscaal partners zal de grens worden verhoogd tot € 134.000.

Verhoging wettelijk minimumloon in 2024

Op 1 januari 2024 worden werkgevers verplicht het minimumuurloon te betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder. Vanaf 2024 verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.

Kilometervergoeding 2024

De onbelaste kilometervergoeding gaat omhoog van € 0,21 per kilometer in 2023 naar € 0,23 per kilometer in 2024.

Werkkostenregeling (WKR) in 2024

Via de Werkkostenregeling (WKR) kunt u bepaalde onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte binnen de WKR was in 2023 tijdelijk verhoogd naar 3 procent van de loonsom. In 2024 gaat de vrije ruimte terug naar het oude niveau, namelijk 1,92 procent over de eerste €400.000 en 1,18% over het restant.

Wet excessief lenen in 2023 en 2024

De Wet excessief lenen maakt geen onderdeel uit van het Belastingplan 2024, doch is wel van belang met het zicht op 31 december 2023. Al hetgeen je als DGA – tezamen met je partner – boven het plafond van € 700.000 leent vanuit de eigen vennootschap, wordt aangemerkt als fictief voordeel uit aanmerkelijk belang. Leningen met betrekking tot de eigen woning worden hierop uitgezonderd. Deze maatregel tegen excessief lenen hanteert 31 december 2023 als eerste peildatum. DGA’s hebben tot 31 december 2023 de mogelijkheid om eventuele bovenmatige rekening-courantschulden af te lossen. In het kader van box 3 hoeft aflossen vanuit fiscaal oogpunt echter niet altijd de meest voordelige mogelijkheid te zijn.

Lees meer

Bijtelling elektrische auto in 2024

De regels met betrekking tot de bijtelling voor elektrische auto’s zijn de laatste jaren behoorlijk aangepast. Onderstaand treft u een overzicht:

 • 2022: 16% tot € 35.000 en 22% over meerdere
 • 2023: 16% tot € 30.000 en 22% over meerdere
 • 2024: 17% tot € 30.000 en 22% over meerdere

Het bijtellingspercentage is gedurende 60 maanden na de tenaamstelling van kracht. Vanaf 2026 worden elektrische auto's gelijk behandeld als normale auto's (dus 22%). Tot 2025 geldt er nog wel een subsidieregeling voor de aankoop van nieuwe of gebruikte elektrische auto's (2023: € 2.950 bij nieuwe auto's en € 2.000 voor een tweedehandsauto).

Terugkeer uit de bv in 2024

Als wordt besloten om de onderneming van een bv voortaan vanuit een IB-onderneming uit te oefenen, dan kan dit onder voorwaarden zonder directe belastingheffing met toepassing van de geruisloze terugkeer. Verrekenbare verliezen van de bv kunnen dan meegenomen worden naar de IB-onderneming. Om te voorkomen dat de verrekenbare verliezen bij de IB-onderneming door tariefverschillen een groter belastingvoordeel opleveren, wordt het bedrag aan mee te nemen verliezen op forfaitaire wijze berekend. Bij besluit van 6 juli 2023 is al bepaald dat dit, vooruitlopend op de wetswijziging, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 wordt aangepast. Nu wordt voorgesteld dit in de wet aan te passen.

Fonds voor gemene rekening (fgr) en open commanditaire vennootschap (cv)

Wil een fgr voor de vennootschapsbelasting zelfstandig belastingplichtig blijven, dan moet het per 1 januari 2025 aan een nieuwe voorwaarde voldoen. Het zal dan namelijk een kwalificerend beleggingsfonds of fonds voor collectieve belegging in effecten moeten zijn. De deelgerechtigdheid moet blijken uit verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid. Familiefondsen worden door de nieuwe voorwaarde niet langer als fgr aangemerkt.

Op dit moment kan een cv open of besloten zijn. In geval van een besloten cv wordt het resultaat belast bij de vennoten. Bij een open cv wordt het resultaat bij de cv zelf belast met vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2025 zijn open cv's in beginsel niet meer zelfstandig belastingplichtig, maar wordt het resultaat bij de vennoten van die cv belast. Er is overgangsrecht aangekondigd om ongewenste fiscale gevolgen van deze wijziging te voorkomen. Dit overgangsrecht geldt niet voor open cv’s die na bekendmaking van dit wetsvoorstel worden opgericht.

Giftenaftrek in 2024

Momenteel kan een vennootschap giften aan een algemeen nut beogende instelling en Sociaal belang behartigende instellingen tot een bepaald bedrag aftrekken. Het meerdere wordt gezien als een uitkering aan de aandeelhouder. Het kabinet wenst de giftenaftrek voor de bv per 1 januari 2024 af te schaffen. Hiertegenover staat wel dat giften niet meer kwalificeren als een uitkering aan de aandeelhouder.

Vragen?

Wij begrijpen dat u na het lezen van deze voorgestelde wijzigingen rondloopt met vragen of behoefte hebt aan meer informatie. Vraagt u zich af wat de impact van bovenstaande voorstellen is op uw situatie? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs. Wij helpen u graag verder.

Hebt u naar aanleiding van het Belastingplan 2024 behoefte aan een fiscale check met betrekking tot uw positie als DGA en/of particulier? Of bent u benieuwd naar de fiscale mogelijkheden binnen uw bv? Neem dan eens een kijkje op de website Fiscale APK (fiscale-apk.nl)of neem direct contact met ons op voor het inplannen van een vrijblijvende kennismaking. Wij bereiden u en uw bv graag goed voor op het komende jaar!

DGA ? Vragen over belastingwijzigingen in 2024?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Meer weten van belastingplannen 2024 bv en dga

Deel deze pagina

Laatste update op 21-09-2023
Artikel gemaakt op 19-09-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2024 Belastingplannen 2024 BV en DGA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap