print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingplannen 2024 voor ondernemers

Ook voor ondernemers is er weinig nieuws in 2024. In dit artikel de belangrijkste fiscale wijzigingen voor 2024 en daarna.

De belangrijkste stukken zijn:

Voor de snelle lezer de plannen voor ondernemer in 2024

  1. Zelfstandigenaftrek gaat in 2024 nog verder omlaag;
  2. Verlaging MKB-winstvrijstelling naar 12,7%
  3. Bedrijfsopvolgingsregeling blijft bestaan;
  4. Aftrekposten (woning, zelfstandigenaftrek, giften en ziektekosten) worden tegen lager tarief aftrekbaar;
  5. Tariefswijziging box 1 en verhoging arbeidskorting;
  6. Kilometervergoeding wordt verder verhoogd in 2024;
  7. Verlaging energie-investeringsaftrek;
  8. Afschrijving gebouwen inkomstenbelasting;
  9. Verruiming herinvesteringsreserve in geval van overheidsingrijpen.

Zelfstandigenaftrek 2024

De zelfstandigenaftrek bedroeg in het verleden ruim € 6.000. Deze wordt in 2024 verlaagd tot € 3.750. De zelfstandigenaftrek zal in stappen van € 650 de komende zes jaar worden afgebouwd tot € 900 in 2027. Dit zal ondernemers jaarlijks dus ongeveer € 400 tot € 500 aan nadeel opleveren. De startersaftrek blijft ongewijzigd op € 2.123.

Verlaging MKB-winstvrijstelling

Voorheen kende de MKB-winstvrijstelling een percentage van 14%. Dit percentage zal worden verlaagd naar 12,7%, wat betekent dat ondernemers over een groter deel van hun inkomen of winst belasting gaan betalen.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Om de bedrijfsopvolgingsregeling te behouden in 2024 heeft het kabinet een aantal aanpassingen voorgesteld. Vanaf 2024 zal verhuurd vastgoed altijd worden aangemerkt als beleggingsvermogen voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR ab). Dat geldt ook voor koppelaankopen die nu nog als ondernemingsvermogen worden aangemerkt.

Daarnaast zal een wijziging plaatsvinden ten aanzien van beleggingsvermogen. De BOR en de DSR ab bevatten een zogenoemde doelmatigheidsmarge: bij vennootschapsbelastingplichtige vennootschappen wordt het beleggingsvermogen ter grootte van maximaal 5% van het ondernemingsvermogen aangemerkt als ondernemingsvermogen. Het kabinet is voornemens dit percentage voor de BOR te verlagen tot nihil vanaf 1 januari 2025.

Voor de BOR en de DSR ab is sprake van ondernemingsvermogen als een bedrijfsmiddel verplicht ondernemingsvermogen is of keuzevermogen dat is aangemerkt als ondernemingsvermogen. Op dit moment wordt het keuzevermogen in zo’n geval in zijn geheel voor de BOR en de DSR ab als ondernemingsvermogen aangemerkt. Voorgesteld is voortaan enkel het deel van het bedrijfsmiddel dat zakelijk wordt gebruikt als ondernemingsvermogen voor de BOR en de DSR ab aan te merken. De beoogde inwerkingtredingsdatum van deze wijziging is 1 januari 2025. De maatregel wordt beperkt tot bedrijfsmiddelen met een waarde in het economische verkeer van minimaal € 100.000 en een gebruik voor andere dan ondernemingsdoeleinden van meer dan 10%.

Om de DSR ab te kunnen toepassen bestaat op dit moment een dienstbetrekkingseis van minimaal 36 maanden. Voorgesteld is om deze eis per 1 januari 2025 te laten vervallen. Tevens wordt voorgesteld om – voor toepassing van de BOR en DSR ab – een minimumleeftijd van 21 jaar in te voeren voor de verkrijger die een onderneming geschonken krijgt.

De BOR stelt nu 100% van de waarde in het economische verkeer van de onderneming vrij tot een bedrag van € 1.205.871 per onderneming. Indien de waarde hoger is, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Met ingang van 1 januari 2025 wordt 100% van de waarde bij voortzetting tot een bedrag van € 1.500.000 vrijgesteld. Voor het meerdere geldt dan nog slechts een vrijstelling van 70%.

Aftrekposten in 2024

Aftrekposten zijn tegen een lager tarief aftrekbaar, dit was vroeger nog 49,5% en sinds 2023 slechts 37,05%. Dit geldt voor hypotheekrente, partneralimentatie, giften, zelfstandigenaftrek en zorgkosten. De aftrekposten voor lijfrenten, AOV-verzekeringen en reisaftrek OV zijn nog wel tegen het hogere tarief van 49,5% aftrekbaar.

Tariefswijziging box 1 en verhoging arbeidskorting

Belastingplichtigen die aan het begin van 2024 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, krijgen in 2024 naar verwachting te maken met de volgende tariefschijven:

Box 1-tarief

Belastbaar inkomen meer dan (€)

maar niet meer dan (€)

Tarief 2024

Schijf laag tarief

75.624

36,97%

Schijf hoog tarief

75.624

49,50%

De arbeidskorting wordt in 2024 verhoogd met € 115. Dit is voordelig voor mensen met een salaris vanaf het wettelijk minimum loon tot bijna € 40.000.

Kilometervergoeding 2024

De onbelaste kilometervergoeding gaat omhoog van € 0,21 per kilometer in 2023 naar € 0,23 per kilometer in 2024.

Energie-investeringsaftrek

De energie-investeringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen zouden oorspronkelijk eindigen per 1 januari 2024. Deze regelingen worden nu echter verlengd tot en met 31 december 2028. Wel wordt het percentage van de energie-investeringsaftrek verlaagd van 45,5% naar 40%.

Afschrijving gebouwen inkomstenbelasting

Voorgesteld wordt een vergelijkbare afschrijvingsbeperking in de winstsfeer van de Inkomstenbelasting in te voeren. In de inkomstenbelasting gaat dan eveneens de WOZ-waarde als bodemwaarde voor gebouwen in eigen gebruik gelden. Na deze wijziging geldt voor alle gebouwen die als bedrijfsmiddel worden gebruikt een afschrijving tot maximaal de WOZ-waarde, ongeacht of het gebouw of kantoor in eigen gebruik of ter belegging wordt gebruikt. Dit leidt ertoe dat IB-ondernemingen en VPB-lichamen hetzelfde worden behandeld.

Verruiming herinvesteringsreserve

Via de herinvesteringsreserve (HIR) is belastingheffing over een boekwinst onder voorwaarden uit te stellen. Na 2024 vindt een verruiming van deze voorwaarden plaats. Dit leidt ertoe dat een IB-ondernemer na een door de overheid gedwongen gedeeltelijke staking van de ene onderneming ook een HIR kan vormen in een andere, al bestaande onderneming. De eis van het herinvesteringsvoornemen blijft wel bestaan. De ondernemer kan de belastingclaim ook doorschuiven naar een nieuwe onderneming.

Werkkostenregeling 2024

Via de Werkkostenregeling (WKR) kunt u bepaalde onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte binnen de WKR was in 2023 tijdelijk verhoogd naar 3 procent van de loonsom. In 2024 gaat de vrije ruimte terug naar het oude niveau, namelijk 1,92 procent over de eerste €400.000 en 1,18% over het restant.

Vragen?

Wij begrijpen dat u na het lezen van deze voorgestelde wijzigingen rondloopt met vragen of behoefte hebt aan meer informatie. Vraagt u zich af wat de impact van bovenstaande voorstellen is op uw situatie? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs. Wij helpen u graag verder.

Hebt u naar aanleiding van het Belastingplan 2024 behoefte aan een fiscale check met betrekking tot uw positie als ondernemer en/of particulier? Neem dan eens een kijkje op de website Fiscale APK (fiscale-apk.nl)of neem direct contact met ons op voor het inplannen van een vrijblijvende kennismaking. Wij bereiden u graag goed voor op het komende jaar!

Ondernemer? Vragen over belastingplannen 2024?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Meer weten van belastingplannen 2024 ondernemers

Deel deze pagina

Laatste update op 21-09-2023
Artikel gemaakt op 19-09-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2024 Belastingplannen 2024 ondernemers

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap