print sitemap zoeken disclaimer contact

Voorbeeld bezwaarschrift crisisheffing 16%

Onderstaand treft u een voorbeeld van een bezwaarschrift dat u kunt gebruiken tegen de te betalen crisisheffing in uw aangifte loonheffingen over de maand maart 2013. In het bezwaarschrift wordt er vanuit gegaan dat u conform de nieuwe regelgeving aangifte hebt gedaan en dat u tijdig betaald heeft. U maakt hiermee bezwaar tegen uw eigen aangifte loonheffingen. U heeft alleen recht op de genoemde kostenvergoeding voor rechtskundige bijstand indien u een adviseur inschakelt voor het voeren van de bezwaar- en eventuele beroepsprocedure. Voor de achtergrond van dit bezwaarschrift verwijs ik u naar het artikel " 16% crisisheffing onrechtmatig?'"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belastingdienst Regio ..............................
Kantoor ..............................
Postbus ......

Plaats .............................. Datum ..................


Onderwerp: bezwaarschrift tegen aangifte loonheffingen met nr. …………………………..

                           ten name van: …………………………………

                           gedagtekend op: ……………………………..


Geachte heer, mevrouw,

Namens in hoofde genoemde belastingplichtige maak ik hierbij bezwaar tegen de ingediende aangifte loonheffing

Feiten

De aangifte, kenmerk .................. (dagtekening ..................) is ingediend op …. Op grond van de door ons ingediende aangifte loonheffing moet er een bedrag van … aan loonheffing worden voldaan. Dit bedrag is voldaan op ….

Bezwaren en motivering

Een onderdeel van de aangifte loonheffing is de zogenaamde crisisheffing gebaseerd op artikel 32 bd Wet LB 1964. De rechtmatigheid (ondermeer terugwerkende kracht) van de crisisheffing staat thans ter discussie (uitspraak Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden d.d. 12 februari 2013) omdat deze strijdig is met artikel 1 van het Eerste Protocol EVRM.

Het bestreden bedrag van de crisisheffing bedraagt € ………………..

Ontvankelijkheid

De aangifte loonheffingen waartegen dit bezwaarschrift is gericht, is ingediend op ……………. Dit bezwaarschrift is binnen 6 weken na deze datum ingediend en is derhalve tijdig ingediend en ontvankelijk.

Bevoegd

Als administrateur / werknemer van de rechtspersoon ben ik de bevoegde persoon om dit bezwaarschrift in te dienen, als u een volmacht van de bestuurder wenst hoor ik dit graag.

Conclusie

Ik verzoek u de aanslag te verminderen met € ..................

Vergoeding kosten bezwaarfase

Onder verwijzing naar artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht en het op dat artikel gebaseerde Besluit proceskosten bestuursrecht, verzoek ik u de door belanghebbende gemaakte kosten voor het inschakelen van rechtskundige bijstand te vergoeden

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken. Ik verneem dan graag vóór het horen schriftelijk uw argumenten en motivatie waarom u niet voornemende bent om (volledig) aan mijn bezwaren tegemoet te komen.

Ontvangstbevestiging

Deze brief wordt u per aangetekende post toegestuurd. Ik verzoek u mij de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen binnen een periode van 14 dagen.

Aanhouden

Ik verzoek u dit bezwaarschrift aan te houden totdat de rechter in hoogste instantie een uiteindelijke beslissing heeft genomen.Hoogachtend,

Deel deze pagina

Laatste update op 19-03-2013
Artikel gemaakt op 19-03-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Belasting en kredietcrisis 16% crisisheffing onrechtmatig? Voorbeeld bezwaarschrift Crisisheffing

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap