print sitemap zoeken disclaimer contact

Sleutelverklaring

De ondergetekenden:

Naam: ..............................

Beroep: ..............................

Woonplaats: ..............................

Geboortedatum: ..............., hierna te noemen koper

en

Naam: ..............................

Beroep: ..............................

Woonplaats: ..............................

Geboortedatum: ..............., hierna te noemen verkoper

Verklaren

  • verklaren dat door koper is gekocht: .............................. (omschrijving onroerende zaak zoals op de koopakte).
  • De juridische en feitelijke levering zal plaatsvinden op ............... (datum), tegelijk met de betaling van de overeengekomen koopsom door koper aan verkoper.
  • Koper heeft aan de verkoper de wens te kennen gegeven om in verband met de voorgenomen bewoning vóór voormelde datum van juridische en feitelijke levering in het gekochte reeds enige werkzaamheden uit te (doen) voeren, te weten: .............................. (omschrijving werkzaamheden).

Koper en verkoper verklaren bij deze:

  1. Per heden wordt door verkoper aan koper ter beschikking gesteld één exemplaar van de sleutel van het gekochte, de ontvangst van welke sleutel bij deze door koper wordt erkend.
  2. Vanaf heden zijn de verschuldigde lasten (premie van opstalverzekering en energiekosten daaronder begrepen) voor rekening van de koper, van welke lasten verrekening plaatsvindt per datum van juridische overdracht.
  3. Dat het ter beschikking stellen van de sleutel uitsluitend bedoeld is om de in de aanhef vermelde werkzaamheden te verrichten, en dat derhalve door koper geen ander gebruik van het verkochte zal worden gemaakt dan tot het (doen) verrichten van deze werkzaamheden.
  4. Het risico van het gekochte gaat over op koper voor zover dit betreft schade die voortvloeit uit de hiervoor genoemde werkzaamheden.
  5. Voor zover door de koper bij de uitvoering van deze werkzaamheden gebruik zal worden gemaakt van (de diensten van) derden, is koper jegens verkoper aansprakelijk voor alle schade die deze derden aan het verkochte of het gebouw waar het deel van uitmaakt zouden veroorzaken.

Getekend te .............................. (gemeente) op ............... (datum)

door koper (handtekening)                                                                verkoper (handtekening)


Deel deze pagina

Laatste update op 10-11-2012
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Woning Sleutelverklaring

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap