print sitemap zoeken disclaimer contact

Koopovereenkomst appartementsrecht                                   

Model koopovereenkomst voor een (bestaand) appartementsrecht (model juli 2004). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Make­laars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

Bij deze koopovereenkomst behoren:

  • Toelichting. 
  • Lijst van zaken behorende bij: koopakte.
  • Vragenlijst “VVE-meter”.
  • Ontvangstbevestiging.

Deze informatie kunt u opvragen bij de Vereniging Eigen huis of een NVM Makelaar.

De ondergetekenden:

A.                  Verkoper(s)                                  Echtgeno(o)t(e) of partner

Naam: ..............................

Voornamen: ..............................

Geboorteplaats: ..............................

Geboortedatum: ...............

Beroep: ..............................

Woonplaats: ..............................

Postcode: ...............

Straat: ..............................

E-mailadres: ..............................

Telefoon thuis: ...............

Telefoon werk: ...............

Burgerlijke staat: gehuwd / geregistreerd partnerschap / ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap

Huwelijksgoederenrecht: gemeenschap van goederen / huwelijksvoor­waarden

Legitimatie: ..............................

Toekomstig adres: ..............................

hierna te noemen "verkoper" /  hierna samen te noemen "verkoper"*)

                   

B.   Koper(s)            Echtgeno(o)t(e) of partner

Naam: ..............................

Voornamen: ..............................

Geboorteplaats: ..............................

Geboortedatum: ...............

Beroep: ..............................

Woonplaats: ..............................

Postcode: ...............

Straat: ..............................

E-mailadres: ..............................

Telefoon thuis: ...............

Telefoon werk: ...............

Burgerlijke staat: gehuwd / geregistreerd partnerschap / ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap

Huwelijksgoederenrecht: gemeenschap van goederen / huwelijksvoor­waarden

Legitimatie: ..............................

hierna te noemen "koper" / hierna samen te noemen "koper" *)

komen overeen: verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt het appartementsrecht (hierna ook te noemen: het appartement), onder meer rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het appartement plaatselijk bekend (incl. postcode) als .............................., kadastraal bekend gemeente .............................., sectie ...... no. ...... A ......, uitmakende het .............................. aandeel in de gemeen­schap bestaande uit:

  • het gebouw met toebehoren, erf en grond: ..............................­
  • het erfpachtrecht tot .............................. van een perceel grond, toebehorende aan de gemeente .............................. met de rechten van de erfpachter op het daarop gestichte gebouw met toebehoren: ..............................

ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente .............................., sectie ...... no. ...... groot ...... are ...... centiare  tegen een koopsom van  € ..............., zegge .............................. met inbegrip van de zaken zoals omschreven in de bij deze koop­akte behorende lijst. De in de koopsom opgenomen roerende zaken worden door koper / verkoper / partijen*) gewaardeerd op € ..............., zegge ..............................

Zij komen verder overeen:

Artikel 1 Kosten, rechten en overdrachtsbelasting

1.1. Kosten, rechten en overdrachtsbelasting, op deze overeenkomst en de eigendomsover­dracht vallende, zijn voor rekening van ..............................

1.2. Indien de overdrachtsbelasting voor rekening van koper komt en door koper met succes een beroep kan worden gedaan op vermindering van de heffingsgrondslag, zal koper aan verkoper wel / niet*) uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vermindering van de heffingsgrondslag en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Indien partijen overeenkomen dat bedoeld verschil aan verkoper wordt uitgekeerd, zal dit via de notaris gelijktijdig met betaling van de koopsom plaatsvinden.

Artikel 2 Betaling

De betaling van de koopsom en van de rechten, kosten en belas­tingen vindt plaats via de notaris bij het passeren van de akte van levering.

Verkoper stemt er mee in dat de notaris de koopsom onder zich houdt totdat zeker is dat het appartementsrecht geleverd wordt vrij van hypo­the­ken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

Artikel 3 Eigendomsoverdracht

3.1. De akte van levering zal gepasseerd worden op ............... of zoveel eerder of later als partijen tezamen nader overeenkomen, ten overstaan van notaris .............................. of diens plaatsver­vanger, verbonden aan kan­toor .............................., hierna verder te noemen notaris.

3.2. Verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigendomsoverdracht ten tijde van het passeren van de akte van levering.

Artikel 4 Bankgarantie / waarborgsom

4.1. Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper zal deze uiterlijk op ............... een schriftelijke door een in Nederland gevestigde bankinstelling afgegeven bankgarantie doen stellen voor een bedrag van € ..............., zegge .............................. Deze bankgarantie moet onvoorwaardelijk zijn, voortduren tot tenminste één maand na de overeengekomen datum van eigendomsoverdracht, en de clausule bevatten dat de desbetreffende bankinstelling op eerste verzoek van de notaris het bedrag van de garantie aan de notaris zal uitkeren. Indien het bedrag van de garantie aan de notaris wordt uitgekeerd, zal deze daarmee handelen als in artikel 13 is bepaald. Indien zich het gestelde in artikel 13.5 sub d voordoet, dient de bankgarantie te worden verlengd bij gebreke waarvan partijen de notaris ingevolge deze overeenkomst verplichten de bankgarantie te innen. Bij deze wordt de notaris verplicht en voor zover nodig onherroepelijk gemachtigd om, zodra koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de juridische levering is voltooid, de bankinstelling te berichten dat de door koper gestelde bankgarantie kan vervallen. Onder bankinstelling wordt in dit artikel tevens begrepen een verzekeringsbedrijf in de zin van artikel 1 Wet toezicht verzekeringsbedrijf.

4.2. In plaats van deze bankgarantie te stellen kan koper een waarborgsom storten ter hoogte van het in artikel 4.1 genoemde bedrag in handen van de notaris via diens kwaliteitsrekening nummer ...............

De waarborgsom moet uiterlijk op de in artikel 4.1 genoemde dag zijn bijgeschreven op genoemde rekening.

Deze waarborgsom zal, behoudens het in artikel 13 bepaalde, met de koopsom worden verrekend voor zover de koopsom en het overige door koper verschuldigde niet uit een door koper aangegane geldlening worden voldaan. Het gedeelte van de waarborgsom dat niet wordt verrekend, wordt aan koper terugbetaald zodra hij aan zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst heeft voldaan.

Over de waarborgsom wordt door verkoper geen rente vergoed.

Als de notaris over de waarborgsom rente vergoedt, komt deze rente aan koper toe.

4.3. Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard en de curator de overeenkomst niet gestand wenst te doen, zal het in 4.1 genoemde bedrag respectievelijk de waarborgsom van rechtswege als boete bedoeld in artikel 13.2 aan verkoper zijn verbeurd.

Artikel 5 Staat van het appartement(srecht), gebruik

5.1. Het appartementsrecht zal aan koper in eigendom worden overge­dragen in de staat waarin het zich bij het tot stand komen van deze overeenkomst bevindt met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarhe­den en kwalitatieve rechten, en vrij van hypothe­ken, beslagen en inschrij­vingen daarvan.

5.2. Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarhe­den, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blij­kend en / of voortvloeiend uit:

a. de laatste en voorgaande akte(n) van levering;

b. de laatste en voorgaande akte(n) van vestiging van het recht van erfpacht en / of opstal;

c. de akte van splitsing;

d. het reglement;

e. de statuten van de Vereniging van Eigenaars en / of afzonderlijke akte(n).

Koper verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de hiervoor bedoelde akten, waaronder begrepen bij een recht van erfpacht en / of opstal van de algemene en bijzondere voorwaarden, het regle­ment, de statuten van de Vereniging van Eigenaars en het laatste exploitatie-overzicht. Verkoper heeft van al deze akten en stukken de letterlijke tekst aan koper ter hand gesteld.

5.3. Het appartement zal bij de eigendomsoverdracht de feitelij­ke eigen­schappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als: ..............................

Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal het appar­tement op dat moment de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor normaal gebruik nodig zijn, noch voor de afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik belemmeren en die aan koper ken­baar zijn op het moment van het tot stand komen van deze koopovereenkomst.

5.4.1. Aan verkoper is niet bekend of / aan koper is bekend dat*) de onroerende zaak verontrei­niging bevat die ten nadele strekt van het in lid 3 omschreven gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen.

5.4.2.Voor zover aan verkoper bekend is in het verkochte wel / ­geen*) ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stof­fen aanwezig.

Voor zover verkoper bekend is met de aanwezigheid van een ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen, verklaart hij met betrekking tot het al dan niet nog in gebruik zijn en / of het volgens wettelijke voorschriften onklaar gemaakt zijn, het volgende:

5.4.3. Aan verkoper is niet bekend of / aan koper is bekend dat*) in ­de onroerende zaak asbest is verwerkt.

5.4.4. Aan verkoper is niet bekend of ten aanzien van de onroerende zaak beschikkingen of bevelen in de zin van artikel 55 van de Wet Bodembescherming zijn genomen door het bevoegd gezag.

5.5. Koper heeft het recht voor het passeren van de akte van levering het gekochte van binnen en van buiten te inspecteren.

5.6. Verkoper staat er voor in dat tot op de dag dat hij deze overeenkomst heeft ondertekend door de overheid of door nutsbedrijven geen verbeterin­gen of herstellingen zijn voorge­schreven of aangekondigd die nog niet, of niet naar behoren zijn uitge­voerd.

Indien op of na de dag van ondertekening en voor het moment van levering een verbetering of herstelling door de overheid of nutsbedrijven wordt aangekondigd of voorgeschre­ven, zijn de gevolgen van de aankondiging of aanschrijving voor rekening en risico van de koper. De aankondiging of aanschrij­ving komt voor rekening en risico van de verkoper indien deze verband houdt met het niet-nakomen van uit de wet of deze over­eenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen.

5.7. Verkoper is wel / geen*) (lopende adviesaanvraag voor) aanwij­zing, dan wel aanwijzingsbesluit, dan wel registerinschrijving bekend van het appartement:

a. als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de Monumen­ten­wet;

b. tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in artikel 35 Monumentenwet;

c. tot door de gemeente of de provincie verklaard beschermd monument.

5.8. Verkoper verklaart dat ten aanzien van het appartements­recht of het appartement geen verplichtin­gen ten opzichte van derden bestaan wegens voorkeurs­recht, optierecht, recht van wederin­koop.

5.9. Voor zover aan verkoper bekend is het verkochte wel / niet*) opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 of artikel 8, dan wel in een voorstel als bedoeld in artikel 6 of artikel 8a van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

5.10. Verkoper verklaart dat in de koop niet begrepen is datgene waarop huurders krachtens hun wettelijk weg­neemrecht rechten kunnen doen gelden.

5.11. Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht.

5.12. Verkoper verklaart dat de lasten over voorgaande jaren, voor zover de aanslagen zijn opgelegd en de canons die verschul­digd zijn geworden, zijn voldaan. Voor zover de genoemde aansla­gen en / of canons nog niet zijn voldaan, verklaart verkoper deze op eerste verzoek te voldoen.

5.13. De enkele verklaring dat verkoper niet bekend is met bepaalde feiten of omstandigheden houdt geen garantie of vrijwaring in voor koper of verkoper.

Artikel 6 Feitelijke levering, overdracht aan­spraken

6.1. De feitelijke levering en aanvaarding vindt plaats op ...............

Vrij van huur-, lease- of huurverkoopovereenkomsten met uitzondering van de volgende overeenkomsten welke door koper gestand worden gedaan: ..............................

6.2. Voor zover uit het vorige lid niet anders voortvloeit, staat verkoper er voor in dat het goed bij de feitelijke levering vrij is van aanspraken tot gebruik, ongevorderd en behoudens de eventueel meeverkochte roerende zaken, leeg en ontruimd is.

6.3. Indien koper het appartement geheel of gedeeltelijk aan­vaardt onder gestanddoening van lopende huur-, lease- of huurkoopovereenkomsten:

  • staat verkoper er voor in dat bij de feitelijke levering niet beschikt zal zijn over nog niet verschenen betalingstermijnen, en dat daarop geen beslag rust;
  • staat verkoper er voor in dat vanaf het tot stand komen van deze overeen­komst bestaande huur-, lease- of huurkoopovereenkomsten niet worden gewijzigd, het appartement niet geheel of gedeel­telijk wordt verhuurd, in huurkoop wordt gegeven of op eni­gerlei andere wijze in gebruik wordt afgestaan, tenzij met schrif­telijke toestemming van koper;
  • verklaart koper bekend te zijn met de inhoud van de over te nemen genoemde lease- of huur-­ ­­­(koo­p)­­­­­overeenkomsten.

6.4. In deze koopovereenkomst is voor zover mogelijk begre­pen de over­dracht van alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het appartementsrecht kan of zal kunnen doen gelden tegenover der­den, waaronder begrepen de bouwer(s), (onder)aannemer(s), in­stallateur(s), architect(en) en leveran­cier(s), zoals wegens verrichte werk­zaamheden of ter zake van aan het appartement toege­brachte schade, zonder dat verkoper tot vrijwaring ver­plicht is. Deze overdracht vindt plaats bij de eigendoms­over­dracht van het appartementsrecht, tenzij de feitelijke levering eerder plaats­vindt, in welk geval de overdracht van bovenvermel­de aanspraken op dat moment plaatsvindt.

Verkoper verplicht zich de hem bekende gegevens ter zake aan koper te verstrekken en machtigt koper hierbij, voor zover nodig, deze overdracht van aanspraken voor rekening van koper te doen mededelen overeenkomstig de wette­lijke bepalingen.

Artikel 7 Baten, lasten en canons

Alle baten, lasten, en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloei­en uit de akte van splitsing en / of het reglement, komen voor rekening van koper met ingang van ...............

De dan lopende baten, lasten en canons, met uitzondering van de onroerende-zaakbelasting voor het gebruik, zullen tussen partijen naar rato van tijd worden verrekend. Deze verreke­ning zal voor zover mogelijk geschieden op basis van de voor het lopende jaar opgestelde begroting.

Naar de laatst bekende gegevens bedragen de lasten en verplich­tingen: ..............................

Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de betaling van de koopsom.

Artikel 8 Hoofdelijkheid

Indien meerdere personen als verkopers dan wel kopers betrokken zijn bij deze overeenkomst, kunnen (ver)kopers slechts gezamenlijk de voor hen uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen, respectievelijk de voor hen uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomen. Bij deze verlenen (ver)kopers elkaar onherroepelijk volmacht om namens elkaar de uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten uit te oefenen, respectievelijk de voor hen uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen.

Voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn (ver)kopers hoofdelijk verbonden.

Artikel 9 Risico-overgang, beschadiging door overmacht

9.1. Het appartement is met ingang van het moment van tekenen van de akte van levering voor risico van koper, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval het risico met ingang van die dag overgaat op koper.
9.2. Indien het appartement voor het tijdstip van risico-over­gang wordt beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk verlo­ren gaat, of door schade aan het gebouw waarvan het appartement deel uitmaakt niet meer voor normaal gebruik geschikt is, is verkoper verplicht binnen 48 uur nadat het onheil hem bekend is geworden, koper hiervan in kennis te stellen.

9.3. Indien het appartement door overmacht voor het tijd­stip van risico-overgang wordt beschadigd dan wel geheel of gedeelte­lijk verloren gaat, of door schade aan het gebouw waar­van het appartement deel uitmaakt niet meer voor normaal gebruik ge­schikt is, is deze overeenkomst van rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken na het onheil, maar in ieder geval vóór de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht:

a. koper uitvoering van deze overeenkomst verlangt, in welk geval verkoper - zonder enige bijzondere tegen­prestatie naast de vast­gestelde koopprijs - aan koper op de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht het appartement aflevert in de staat waarin het zich dan bevindt, met alle rechten welke verkoper ter zake van het onheil - hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit andere hoofde - jegens derden toekomen; dan wel

b. verkoper verklaart de schade voor zijn rekening te zullen herstellen voor de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht of als dat later is binnen vier weken na het onheil. In het laatste geval verschuift een eerder overeengekomen dag van eigendomsoverdracht naar de dag volgend op die waarop die vier weken zijn verstreken. Vindt herstel niet ten genoegen van koper plaats, dan is deze overeenkomst alsnog ontbonden, tenzij koper binnen veertien dagen nadat op basis van dit artikel herstel plaatsgevonden behoort te hebben, verklaart alsnog gebruik te willen maken van het hem sub a toegekende recht, in welk geval de eigendomsoverdracht plaatsvindt op de overeengekomen datum of, als dat later is uiterlijk zes weken na het onheil.

Artikel 10 Brandverzekering

Koper verplicht zich deel te nemen in de lopende brandverzeke­ring.

Artikel 11 Reglement, akte van splitsing

Koper verplicht zich tot naleving van de bepalingen van het reglement, vastgelegd bij akte van splitsing d.d. ............... ­inclusief de eventueel daarin opgeno­men bepalingen omtrent een Vereniging van Eigenaars. Koper heeft een exemplaar van dit reglement ontvangen.

Artikel 12 Financiën Vereniging van Eigenaars

12.1. In de koop is mede begrepen het aandeel van verkoper in de aanwezige reserve- en onderhoudsfondsen, ten tijde van de feitelijke levering. Koper is bekend met het feit dat genoemd aandeel aan verandering onderhevig kan zijn. Verkoper staat er niet voor in dat het aandeel ten tijde van de feitelijke levering gelijk is aan het aandeel ten tijde van het tot stand komen van deze overeenkomst of enig eerder moment. Volgens opgave van .............................. vormde genoemd aandeel op ............... (datum) een bedrag van € ...............

12.2. Verkoper staat er voor in dat de Vereniging van Eige­naars tot op de dag van het tot stand komen van deze overeenkomst geen andere schulden heeft dan die welke zijn te beschouwen als normale lasten en belastingen ter zake van het gebouw met de daarbij behorende grond en / of ter zake van de exploitatie, verzekering en administratie daarvan.

12.3. Verkoper staat er voor in dat de Vereniging van Eige­naars tot op de dag van het tot stand komen van deze overeenkomst geen besluiten heeft genomen, waaruit voor de appartementseigenaren een aanmerke­lijke verzwaring van bestaande financiële verplichtingen voortvloeit. Omtrent concrete voornemens om tot dergelijke besluitvorming over te gaan is verkoper niets bekend / het volgende bekend*): ..............................

12.4. De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit besluiten die door of namens de Vereniging van Eigenaars worden genomen na het moment van het tot stand komen van deze koopovereenkomst en voor het moment van de levering, komen, tenzij de aard van het besluit zich daartegen verzet, ten voordele respectievelijk ten laste van koper. Koper verklaart in dat geval de uitvoering van het besluit van verkoper over te nemen. Verkoper is verplicht om koper zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van (voornemens om over te gaan tot) besluitvorming van de Vereniging van Eigenaars en om eventuele schriftelijke stukken daaromtrent aan koper ter hand te stellen.

Verkoper machtigt voor zover mogelijk hierbij koper wel / niet*) om vanaf het moment dat deze overeenkomst niet meer op grond van een ontbindende voorwaarde kan worden ontbonden doch niet eerder dan ............... namens hem de vergadering van eigenaars bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

Artikel 13 Ingebrekestelling, ontbinding

13.1. Indien één van de partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig is of blijft in de nakoming van één of meer van haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan de wederpartij van de nalatige deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de nalatige.

13.2. Ontbinding op grond van tekortkoming is slechts mogelijk na voorafgaande ingebrekestelling. Bij ontbinding van de overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van € ............... verbeuren, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal.

13.3. Indien de wederpartij geen gebruik maakt van zijn recht de overeenkomst te ontbinden en nakoming verlangt, zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij na afloop van de in artikel 13.1 vermelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien ver­streken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeis­bare boete ver­schuldigd zijn van drie promille van de koopsom, onvermin­derd het recht op aanvullende schadevergoeding en vergoe­ding van kosten van verhaal. Indien de wederpartij na verloop van tijd de overeenkomst alsnog ontbindt, dan zal deze boete verschuldigd zijn voor elke na afloop van de in 13.1 vermelde termijn van acht dagen verstreken dag tot aan de dag waarop de overeenkomst ontbonden is.

13.4. Indien de nalatige partij na in ge­breke te zijn ge­steld binnen de voormelde termijn van acht dagen alsnog zijn verplich­tingen nakomt, is deze partij desal­niettemin gehou­den aan de wederpar­tij diens schade als gevolg van de niet-tijdige nakoming te vergoeden.

13.5. De notaris wordt bij deze verplicht, en voor zover nodig door partijen onherroepelijk gemachtigd, om:

a. indien koper een boete is verschuldigd, het bedrag van deze boete uit het aan de notaris uitgekeerde bedrag van de garantie dan wel uit de bij de notaris gestorte waarborgsom, aan verkoper te betalen;

b. indien verkoper een boete is verschuldigd, de aan de notaris ter hand gestelde garantie aan de bankinstel­ling terug te zenden dan wel de door koper bij de notaris gestorte waarborgsom aan koper terug te betalen;

c. indien het geval van artikel 4.3 zich voordoet de waarborgsom als boete aan verkoper te betalen;

d. indien beide partijen tekortschieten of de notaris onvoldoende kan beoordelen wie van beide partijen tekortschiet, de bankgarantie of waarborgsom onder zich te houden totdat bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak of uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis is beslist aan wie hij het bedrag moet afdragen.

Artikel 14 Verkoper en echtgeno(o)t(e) / partner

Verkoper verklaart voor zover nodig te handelen met toestem­ming van zijn echt­­geno(o)t(e) / partner die als bewijs daarvan deze akte mede-ondertekent.

Artikel 15 Koper en echtgeno(o)t(e) / partner

Koper verklaart voor zover nodig te handelen met toestemming van zijn echtgeno(o)t(e) / partner, die hierbij aan koper toestemming en onherroepelijke volmacht geeft het appartementsrecht te bezwaren en zich onthoudt van activiteiten die koper tegenwerken bij het verkrijgen van de benodigde vergunning(en) en / of finan­ciering en / of Nationale Hypotheek Garan­tie en / of toezegging(en) en / of andere zaken en die als bewijs van een en ander deze akte mede-onderte­kent.

Artikel 16 Domicilie

Deze akte zal berusten, en partijen kiezen ter zake van deze overeenkomst domicilie, ten kantore van de nota­ris.

Artikel 17 Registratie koopakte

Partijen geven de notaris hiermee wel / niet*) opdracht deze overeenkomst zo spoedig mogelijk in de openbare registers in te laten schrijven, doch niet eerder dan ............... De aan deze inschrijving verbonden kosten komen voor rekening van koper / verkoper*).

Artikel 18 Identiteit partijen

Koper en verkoper stemmen ermee in, dat indien één van partijen daarom verzoekt, de wederpartij zich jegens de ander zal identi­ficeren door het tonen van een geldig identiteitsbewijs.

Artikel 19 Ontbindende voorwaarden

19.1. Deze overeenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk:

a. op ............... door of namens de daartoe aange­wezen gemeentelijke instantie geen vergunning aan koper is verleend om met de zijnen het appartement te betrek­ken tenzij hem daartoe een bindende toezeg­ging door de bevoegde autoriteit is gedaan;

b. op ............... koper voor de finan­ciering van het appartement voor een bedrag van € ..............., zegge .............................. geen hypothecaire geldlening of het aanbod daartoe van een erken­de geldver­strekkende instelling heeft verkre­gen, zulks tegen geen hogere bruto jaarlast dan € ..............., zegge .............................. of een rente­percentage van niet hoger dan ......%, bij de volgende hypotheek­vorm: 

c. op ............... koper geen met de aangevraagde hypothecai­re geldlening corresponderende Nationale Hypotheek Garantie heeft verkregen.

19.2. Deze overeenkomst kan door ieder der partijen worden ontbonden indien:

a. verkoper ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten niet in staat is om de eigendom van de onroerende zaak op de overeengekomen dag over te dragen. Verkoper is verplicht om zodra duidelijk is dat hij ingevolge genoemde wet niet (tijdig) aan zijn verplichting tot levering kan voldoen, koper daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen;

b. uiterlijk op ............... de Ver­eni­ging van Eigenaars aan koper geen toestemming heeft verleend om het apparte­ment zelf met de zijnen in gebruik te nemen, als deze toestemming op grond van het reglement is vereist.

19.3. Partijen verplichten zich over en weer al het redelijk mogelijke te doen teneinde de hierboven bedoelde vergunning en / of financiering en / of ­Nationale Hypotheek Garantie en / of toestemming en / of toe­zegging(en) en / of andere zaken te verkrijgen.

De partij die de ontbinding inroept dient er zorg voor te dragen, dat de mededeling dat de ontbinding wordt ingeroepen uiterlijk op de ...... ­werkdag na de datum waarvan in de betreffende ontbindende voorwaarde sprake is door de wederpartij of diens makelaar is ontvangen.

Deze mededeling dient goed gedocumenteerd te geschieden bij “aangetekende brief met bericht van handtekening retour” of “telefaxbericht met verzendbe­vestiging". Alsdan zijn beide partijen van deze overeenkomst bevrijd. De door koper reeds gedane stortingen worden vervolgens gerestitueerd.

Dege­nen die deze stortingen onder zich hebben worden daartoe bij deze verplicht, en voor zover nodig onherroepelijk gemachtigd.

Artikel 20 Bedenktijd

De koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft bedenktijd om deze koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en begint om 00:00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte akte (in kopie) aan de koper ter hand gesteld is. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.

Artikel 21 Schriftelijke vastlegging

21.1. Uit deze overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen deze akte hebben ondertekend.

21.2. De partij die deze akte als eerste ondertekent, heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer hij niet uiterlijk op de ...... werkdag nadat hij de akte ondertekend heeft (een kopie van) de door beide partijen ondertekende akte heeft ontvangen. Dit recht vervalt als daar niet uiterlijk op de derde werkdag nadat alsnog (een kopie van) de door beide partijen ondertekende akte is ontvangen, gebruik van is gemaakt.

Verkoper en koper verklaren dat zij, voordat zij deze koopover­eenkomst ondertekend hebben, kennis hebben genomen van de bepa­lingen, zoals nader uitgelegd in de bij deze akte behorende toelichting en dat zij zodanige infor­matie hebben ontvangen, dat de inhoud en de gevolgen van deze overeenkomst hun voldoende voor ogen staan.

De verkoper                               De koper

(en echtgeno(o)t(e) / partner),          (en echtgeno(o)t(e) / part­ner),

plaats en datum:                           plaats en datum:

*)Doorhalen wat niet van toepassing is.


Deel deze pagina

Laatste update op 11-11-2012
Artikel gemaakt op 31-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Woning Koopovereenkomst Appartement

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap