print sitemap zoeken disclaimer contact

Aansprakelijkheidstelling

  1. Ondergetekende .............................., eigenaar van het onroerend goed gelegen aan de .............................. nr. ...... te .............................., postcode ..............., bestaande uit 1) ..............................
  2. deelt mede aan A .............................., opdrachtgever, kantoorhoudend / wonend te ..............................
  3. dat hij vernomen heeft dat opdrachtgever en / of aannemer voornemens zijn om de volgende werkzaamheden uit te voeren: ..............................

dat de kans aanwezig is dat ten gevolge van bovengenoemde werkzaamheden schade aan het pand van ondergetekende zal optreden.

Ondergetekende verzoekt opdrachtgever en / of aannemer dringend, zonodig sommeert hij, om bij de te verrichten werkzaamheden de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en de nodige maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde schade aan de eigendommen van ondergetekende te voorkomen, alles in opdracht en voor rekening van opdrachtgever of diens aannemer.

Ondergetekende stelt bij voorbaat de opdrachtgever en / of aannemer aansprakelijk voor de schade die zal kunnen ontstaan tijdens en als gevolg van voornoemde werkzaamheden, ook al zal deze schade pas na beëindiging hiervan aan het licht treden. Ondergetekende verzoekt opdrachtgever en / of aannemer dringend per omgaande schriftelijk mede te delen of hij bereid is op korte termijn, in ieder geval voor de aanvang van de werkzaamheden, in tegenwoordigheid van een onafhankelijke derde / deskundige, gezamelijk de toestand van de opstallen op te nemen, in een schouwrapport vast te leggen en controlemaatregelen overeen te komen, alles in opdracht en voor rekening van opdrachtgever of diens aannemer.

Datum:

Handtekening:

Toelichting op het bouwexploit

Als er in de omgeving van uw huis een bouwproject start, kan er schade aan uw huis ontstaan. Heiwerk kan leiden tot scheuren in de muren en schade aan uw fundering veroorzaken. Soms moet een bouwput eerst worden drooggemaakt via 'bemaling'. Dat kan leiden tot verzakking, met als gevolg funderingsschade en scheurvorming. Bij heiwerk lopen voornamelijk de woningen in de directe omgeving gevaar, bij bemaling ook de huizen die verderop staan. Als de aannemer de nodige voorzorgsmaatregelen treft en zorgvuldig te werk gaat, valt het risico wel mee. Helaas blijkt dat niet altijd zo te zijn.

Eigenlijk moet de bouwkundige staat van de huizen die risico lopen worden vastgelegd voordat het werk start. Later kan dan objectief de schade worden vastgesteld. Zo'n rapport is in het belang van zowel de huiseigenaar als de aannemer. Toch neemt de aannemer lang niet altijd het initiatief tot zo'n rapport. In die gevallen is het verstandig om de aannemer aan te schrijven. Dit kan met een zogenaamd bouwexploit. Hiermee dringt u bij de aannemer aan op het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen en op het vooraf vaststellen van de bouwkundige conditie van uw huis. Daarbij moet een onafhankelijk bureau worden ingeschakeld op kosten van de aannemer of zijn opdrachtgever. Vraag altijd een kopie van het rapport.

Vaak is het niet helemaal duidelijk wie u moet aanschrijven. Stuur het exploit daarom behalve naar de opdrachtgever, ook naar de aannemer en het heibedrijf. Stuur een kopie naar de gemeente. De praktijk leert in een aantal gevallen dat de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht daardoor in actie komt. Met het bouwexploit stelt u de opdrachtgever en de aannemer tevens bij voorbaat aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van de bouw.

Wie het versturen van een bouwexploit achterwege laat verspeelt overigens geen rechten. Uitzondering hierop vormt de situatie dat u risico's kent waarvan de opdrachtgever / aannemer redelijkerwijs niet op de hoogte kan zijn.

U kunt de opdrachtgever of de aannemer niet dwingen een bouwkundig rapport op te maken. Als hij weigert de bouwkundige conditie van uw huis op zijn kosten te laten vastleggen door een onafhankelijk bureau, maak dan in ieder geval (gedateerde) foto's van uw huis of leg het vast op een videofilm. U kunt foto's laten registreren bij de afdeling Inspectie Registratie en Successie van diverse belastingdiensten. De kosten bedragen slechts enkele euro’s. Het laten registreren van een videofilm is niet mogelijk. Dat kunt u wel bij een notaris laten doen. De ene notaris doet dat gratis, terwijl de andere er een vergoeding voor vraagt.

Schade als gevolg van de bouwactiviteiten kan zowel tijdens als na de bouw ontstaan (te denken valt bijvoorbeeld aan scheurvorming). Maak daarom ook enkele foto's tijdens de bouwwerkzaamheden.

Zodra zich gebreken voordoen is het verstandig de opdrachtgever / aannemer hierop onmiddellijk schriftelijk te wijzen. Verzoek tegelijkertijd om herstelmaatregelen. Raadpleeg een deskundige (bijvoorbeeld een bouwkundige adviesbureau of een constructiebureau) als u twijfelt aan de voorgestelde maatregelen. Mocht zich tijdens de bouw ernstige schade voordoen, neem dan contact op met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente; zij kunnen zonodig besluiten een bouwstop op te leggen.

Informeer de buren
Als iemand gaat verbouwen, is het verstandig de buren te informeren. In zo'n gesprek kunnen praktische punten aan de orde worden gesteld. Bijvoorbeeld of de aannemer ten behoeve van bouwwerkzaamheden in de tuin van de buren mag komen, hoelang de verbouwing gaat duren en welke werkzaamheden mogelijk overlast veroorzaken. In dat gesprek kan ook vooraf worden aangegeven dat de buurman die gaat bouwen (de opdrachtgever) en de aannemer een bouwexploit zullen ontvangen waarin wordt aangedrongen een rapport op te maken en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. Dit voorkomt dat het bouwexploit rauw op het dak valt!

Gebruiksaanwijzing

U treft bijgaand een voorbeeld van een bouwexploit aan. Het is een kant-en-klaar-model; u kunt de gegevens invullen. Wij adviseren het exploit aangetekend 'met bericht van ontvangst' te versturen. De hieronder vermelde nummers verwijzen naar de nummers in de tekst waar u de betreffende gegevens moet invullen.

1)      In te vullen: appartement, vrijstaande woning, twee-onder-een-kap, hoekwoning, tussenwoning, enz.

2)      Bij de meeste grote bouwprojecten staan de namen van de opdrachtgever en de aannemer vermeld op een bord op de bouwplaats. Zijn deze gegevens daar niet te vinden, dan kan men u bij Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente deze informatie verstrekken. Is de opdrachtgever een particulier (bijvoorbeeld de bouw van een dakkapel op een bestaande woning), dan moet hier naam en adres worden vermeld.

3)       De werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het afbreken van een bestaand gebouw, vervolgens het graven van een bouwput, uitvoeren van bronbemalingen en heiwerkzaamheden, optrekken van een nieuw bouwwerk. Ook kleinere werken zijn mogelijk, bijvoorbeeld het bouwen van een dakkapel. Probeer steeds om zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven wat er gaat gebeuren. Wij adviseren u na invulling en ondertekening één exemplaar te behouden en exemplaren 'met bericht van ontvangst' aangetekend te versturen aan de opdrachtgever en / of de aannemer. Bovendien is het aan te bevelen om een kopie te sturen aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente.

Deel deze pagina

Laatste update op 05-05-2017
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Woning Aansprakelijkstelling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap