print sitemap zoeken disclaimer contact

Woning te laat opgeleverd

Voorbeeldbrief voor het geval uw woning te laat is opgeleverd. Bij onderstaande brief zijn wij uitgegaan van de situatie dat sprake is van een eengezinswoning en toepassing van de model-koop- / aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen met GIW-garantie. Heeft u een andere overeenkomst gesloten, dan dient u de onderdelen aangegeven met een * aan te passen aan uw situatie.

Uw naam: ..............................

Straat en huisnummer: ..............................

Postcode en woonplaats: ..............................

Datum: ...............

Aangetekend met handtekening retour

Bouwbedrijf (“de ondernemer”): ..............................

Postbus / straat en huisnummer: ..............................

Postcode en vestigingsplaats: ..............................

Betreft: project .............................. te .............................., bouwnummer ......

Geachte heer, mevrouw,

Op ............... heb ik met u een koop- / aannemingsovereenkomst* gesloten voor de bouw van mijn eengezinswoning* aan de .............................. te .............................. Op grond van artikel 5* van bovengenoemde overeenkomst was u verplicht de woning binnen ...... werkbare werkdagen* na het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer* geheel voor bewoning op te leveren. De ruwe begane grondvloer was gereed op ............... De oplevering had mijns inziens uiterlijk op ............... (A) moeten plaatsvinden. Bij de berekening van het moment waarop het aantal werkbare werkdagen van ...... is bereikt, ben ik uitgegaan van de weerregistratie van Reed Business Information Bouw & Infra, KNMI-meetstation te .............................. (dichtbij de woning). Op ............... (B) vond de oplevering pas plaats. De bouwtijd is dus fors overschreden. Door de te late oplevering heb ik schade geleden. Zo heb ik langer rente betaald, zonder dat er woongenot tegenover stond, .............................. (mogelijk heeft u nog meer schade geleden, bijvoorbeeld kosten woon- / werkverkeer). Op grond van artikel 14 lid 5* van de algemene voorwaarden van de koop- / aannemingsovereenkomst* maak ik aanspraak op een schadevergoeding van 0,5 promille van de koop- / aanneemsom per kalenderdag vanaf de datum waarop de oplevering had moeten plaatsvinden tot de datum waarop de woning daadwerkelijk werd opgeleverd*. De koop- / aanneemsom van mijn woning bedroeg € ............... Het aantal kalenderdagen van ............... (A) tot ............... (B) bedroeg ...... Derhalve heb ik recht op een gefixeerde schadevergoeding van 0,0005 x € ............... x ...... kalenderdagen = € ............... Ik verzoek u dringend, en voor zover nodig sommeer ik u binnen 3 weken na dagtekening van deze brief over te gaan tot vergoeding van het bedrag van € ............... Mocht u hiertoe niet overgaan binnen deze termijn, dan stel ik u hierbij voor alsdan in gebreke en zie ik mij genoodzaakt verdere juridische stappen te ondernemen. Ik vertrouw erop dat het zover niet hoeft te komen.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

Hoogachtend,

.............................. (handtekening)

.............................. (uw naam)

Bijlagen:             

1. Weerregistratie KNMI-weerstation te ..............................

2. Berekening van het moment waarop de oplevering had moeten plaatsvinden.

Deel deze pagina

Laatste update op 03-11-2012
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Woning Oplevering te laat

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap