print sitemap zoeken disclaimer contact

Toekomst van de kleineondernemersregeling (KOR) 2025

De kleineondernemersregeling (KOR) is onderdeel van de Wet op de omzetbelasting 1968. Deze wet is gebaseerd op de btw-richtlijn. Dit is een Europese richtlijn en daardoor verloopt de heffing van btw in alle lidstaten op basis van hetzelfde stelsel aan regelgeving. Op 18 februari 2020 is een Richtlijn aangenomen die de btw-richtlijn zal wijzigen. Deze wijziging wijzigt de kleineondernemersregeling (KOR) ingrijpend. Wij beschrijven in dit artikel deze wijzigingen, die ingaan per 1 januari 2025.

De regering heeft nog geen wetsvoorstel aanhangig gemaakt waarmee de wijzigingen in de richtlijn worden geïmplementeerd in onze wetgeving. U kunt dit artikel daarom het best beschouwen als (interessante) vooruitblik.

Achtergrond bij wijziging kleineondernemersregeling (KOR) 2025

Lidstaten kunnen momenteel een kleineondernemersregeling (KOR) invoeren voor ondernemingen die gevestigd zijn in de lidstaat waar de btw is verschuldigd. Ondernemers die aldaar btw zijn verschuldigd, maar daar niet zijn gevestigd, hebben tot de KOR geen toegang. Onder de nieuwe kleineondernemersregeling zullen kleine ondernemingen die in andere lidstaten zijn gevestigd dan die waar de btw is verschuldigd, ook van de vrijstelling gebruik kunnen maken. Tevens wordt de uitvoeringsverordening bij de richtlijn aangepast. Deze aanpassingen zijn gericht op het verlichten van de administratieve lasten van kleine ondernemers.

Het in de wetgeving opnemen van een kleineondernemersregeling is voor lidstaten niet verplicht. Indien zij de keuze maken dit te doen, dan dient de regeling te passen binnen de kaders die de richtlijn daarvoor schetst.

Wijziging in voorwaarden kleineondernemersregeling (KOR) 2025

Om de regels duidelijk te kunnen schetsen, is het van belang om twee groepen ondernemers te onderscheiden:

  • Ondernemers die zijn gevestigd in de lidstaat en die op het grondgebied van die lidstaat goederen leveren en / of diensten verrichten;
  • Ondernemers die goederen leveren en / of diensten verrichten op het grondgebied van een lidstaat, maar daar niet gevestigd zijn.

Voor beide typen ondernemers is het mogelijk om een kleineondernemersregeling toe te passen. Echter, voor beide gelden net iets andere voorwaarden. De toegang tot de regeling wordt, net als onder de huidige KOR, afhankelijk gesteld van de omzet per jaar.

Omzetdrempels in de kleineondernemersregeling (KOR) 2025

Ondernemers die in de lidstaat waar zij gevestigd zijn gebruik willen maken van de kleineondernemersregeling moeten hun omzet toetsen aan de nationale omzetdrempel. Deze drempel bedraagt ten hoogste € 85.000 of de tegenwaarde daarvan in de nationale munteenheid. Het is de lidstaten binnen dit plafond toegestaan om een eigen drempel te kiezen. Nederland hanteert thans een drempel van € 20.000. Voorts is het lidstaten toegestaan om verschillende drempels te hanteren voor verschillende bedrijfssectoren, mits dit op basis van objectieve criteria gebeurt. De drempels mogen geen onderscheid maken tussen bedrijven die gevestigd zijn in de lidstaat en bedrijven die dat niet zijn.

De kleineondernemersregeling staat als gevolg van deze wijzigingen ook open voor ondernemers die niet in de lidstaat zijn gevestigd. Deze ondernemers kunnen aan de regeling deelnemen indien zij voldoen aan twee voorwaarden:

  • De jaaromzet in de Unie bedraagt niet meer dan € 100.000;
  • De omzet uit goederenleveringen en dienstenverrichtingen in de lidstaat is niet hoger dan de drempel van die lidstaat.

Bij overschrijding van de drempel dient de belastingplichtige dit te melden in de lidstaat van vestiging en wel binnen vijftien werkdagen na de overschrijding. Deze melding gaat vergezeld van een opgaaf van de leveringen en diensten vanaf het begin van dat kwartaal.

Als hoofdregel geldt dat een afwijking van ten hoogste 10% betekent dat de ondernemer dat kalenderjaar nog gebruik mag maken van de regeling. Een overschrijding groter dan 10% leidt tot een einde aan de vrijstelling per het moment van overschrijding. Lidstaten krijgen hier echter enige vrijheid. Zij kunnen ervoor kiezen om:

  • Het plafond te stellen op ten hoogste 25%;
  • Geen plafond in te stellen waarbij direct een einde aan de vrijstelling komt. Ondernemers kunnen dan in beginsel altijd het kalenderjaar onder de vrijstelling afmaken. Echter, dit mag er niet toe leiden dat een ondernemer met een omzet groter dan € 100.000 onder de vrijstelling blijft;
  • Geen tegemoetkoming bij enige overschrijding (dus altijd een direct einde aan toepassing van de vrijstelling).

Gevolgen toepassing kleineondernemersregeling in andere lidstaat

Een ondernemer die gebruik maakt van de KOR in een andere lidstaat hoeft niet te worden geregistreerd voor btw-doeleinden inzake de aanvang, wijziging en einde van de belastingplicht. Ook hoeft hij geen btw-aangifte in te dienen.

Verplichtingen van de ondernemer bij de kleineondernemersregeling 2025

Om de regeling goed werkbaar te houden, worden diverse administratieve verplichtingen in het leven geroepen. Deze richten zich vooral op ondernemers die deel willen nemen aan de kleineondernemersregeling in een lidstaat waar zij niet gevestigd zijn. Zij dienen de lidstaat waar zij zijn gevestigd hiervan op de hoogte te brengen. Ook bij toekomstige wijzigingen moet de ondernemer hiervan zijn lidstaat van vestiging in kennis stellen. Uit deze kennisgeving blijkt ook de omzet in de lidstaat waar de ondernemer van de KOR gebruik wil maken, alsmede de totale omzet binnen de Unie. Dit is een jaarlijks terugkerende verplichting.

De ondernemer dient in de lidstaat van vestiging ieder kwartaal aan te geven wat het totale bedrag van leveringen en diensten in de lidstaat van vestiging en overige lidstaten is geweest. De termijn om deze informatie aan te leveren is gesteld op maximaal één maand na afloop van het kwartaal.

Tot slot

De gewijzigde Richtlijn bevat verder nog een boel administratieve regels. Enerzijds is er sprake van vereenvoudigingen, maar aan de andere kant komen er vele verplichtingen bij. Het is voor nu interessant om af te wachten hoe Nederland deze wijzigingen gaat doorvoeren. Wij adviseren vaak ondernemers over de KOR en omzetbelasting in het algemeen. Maak gerust eens een vrijblijvende afspraak.

Deel deze pagina

Laatste update op 08-01-2021
Artikel gemaakt op 07-01-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Bijzondere regelingen Toekomst van kleineondernemersregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap