print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Loonkostenvoordeel: oudere werknemer

Met ingang van 1 januari 2018 kennen we in de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) de loonkostenvoordelen. Het loonkostenvoordeel oudere werknemer is er daar een van. In dit artikel gaan wij in op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel oudere werknemer, de duur van het voordeel en de hoogte van het voordeel. In een ander artikel gaan wij in op de procedure bij het verkrijgen van de loonkostenvoordelen.

Voorwaarde: doelgroepverklaring


Om het loonkostenvoordeel te mogen toepassen, moet de werknemer een geldige doelgroepverklaring aan de werkgever verstrekken. Afhankelijk van de uitkeringsgeschiedenis van de werknemer wordt deze verkregen bij UWV of het College van B&W. De werkgever dient de verklaring bij de loonadministratie te bewaren. De werkgever heeft hier dus medewerking van de werknemer nodig. De werknemer kan de werkgever wel machtigen om namens hem een aanvraag te doen.

Voorwaarde: geen draaideurconstructie

In de wet is een antimisbruikbepaling opgenomen. Het betreft een draaideurbepaling die loopt gedurende zes maanden. Dat werkt als volgt. De werknemer die in de zes maanden voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking reeds in dienst is geweest bij de werkgever, kwalificeert niet voor het loonkostenvoordeel oudere werknemer. De wetgever poogt hiermee draaideurconstructies te voorkomen. Met zo een constructie zouden oudere werknemers ontslagen worden en korte tijd later weer worden aangenomen, puur uit oogpunt van financieel gewin.

Voorwaarde: leeftijd

De werknemer dient op het moment van indiensttreding ten minste 56 jaar oud te zijn. Deze leeftijdsbepaling kent ook een bovengrens; de werkgever mag het voordeel niet claimen voor de werknemer die de AOW-leeftijd reeds heeft bereikt.

Voorwaarde: kwalificerende uitkeringsgeschiedenis

De werknemer dient in de maand voorafgaand aan de maand van indiensttreding een uitkering te hebben ontvangen die in de WTL is genoemd. Het betreft:

Werkloosheidswet (WW)

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigheid (Waz)

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Wamil)

Participatiewet (Pw)

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)

De werkgever kan eveneens recht hebben op het voordeel indien sprake is van arbeidsondersteuning. De werknemer moet dan in de maand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking recht hebben gehad op arbeidsondersteuning op grond van de Wajong.

Uitsluitingen

Indien en werknemer arbeid verricht op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) of beschut werk op grond van de Participatiewet verricht, kan geen voordeel worden geclaimd.

Hoogte en duur van het voordeel

Het voordeel bedraagt in 2020 € 3,05 per verloond uur, doch ten hoogste € 6.000 per werknemer per kalenderjaar. Het voordeel kan ten hoogste drie jaar vanaf de aanvang van de eerste dienstbetrekking tussen werkgever en werknemer worden verkregen. De aanvraag (waarover in een ander artikel meer) geschiedt door het plaatsen van een vinkje in de loonaangifte.

Meer weten van loonkostenvoordeel: oudere werknemer

Deel deze pagina

Laatste update op 07-08-2020
Artikel gemaakt op 07-08-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Wet Tegemoetkomingen Loondomein Loonkostenvoordeel: oudere werknemer

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap