print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Loonkostenvoordeel: arbeidsgehandicapte werknemer

Met ingang van 1 januari 2018 kennen we in de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) de loonkostenvoordelen. Het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer is er daar een van. In dit artikel gaan wij in op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer, de duur van het voordeel en de hoogte van het voordeel. In een ander artikel gaan wij in op de procedure bij het verkrijgen van de loonkostenvoordelen.

Voorwaarde: doelgroepverklaring


Om het loonkostenvoordeel te mogen toepassen, moet de werknemer een geldige doelgroepverklaring aan de werkgever verstrekken. Deze verklaring wordt afgegeven door UWV, doch dit geschiedt in beginsel slechts op verzoek van de werknemer. De werkgever dient de verklaring bij de loonadministratie te bewaren. De werkgever heeft hier dus medewerking van de werknemer nodig. De werknemer kan de werkgever wel machtigen om namens hem een aanvraag te doen.

Voorwaarde: geen draaideurconstructie

In de wet is een antimisbruikbepaling opgenomen. Het betreft een draaideurbepaling die loopt gedurende zes maanden. Dat werkt als volgt. De werknemer die in de zes maanden voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking reeds in dienst is geweest bij de werkgever, kwalificeert niet voor het loonkostenvoordeel oudere werknemer. De wetgever poogt hiermee draaideurconstructies te voorkomen. Met zo een constructie zouden oudere werknemers ontslagen worden en korte tijd later weer worden aangenomen, puur uit oogpunt van financieel gewin.

Voorwaarde: uitkering, arbeidsondersteuning of wachttijd

De werknemer dient in de maand voorafgaand aan de maand van indiensttreding een WIA-uitkering te hebben genoten. Tevens is een ingewikkelde bepaling opgenomen met betrekking tot arbeidsgehandicapte werknemers die dit voor 2006 ook al waren. Onder strikte voorwaarden kan voor hen een afwijkende positie gelden.

Tot slot is er nog een regeling voor de werknemer die aan een viertal cumulatieve voorwaarden voldoet. Ook deze werknemer mag dan onder het voordeel worden gebracht. Deze voorwaarden luiden als volgt:

  • De werknemer moet binnen vijf jaar na de eerste dag na afloop van de wachttijd van de WIA, in dienstbetrekking werkzaamheden bij een werkgever gaan verrichten. Indien sprake is geweest van een situatie van vrijwillige loondoorbetaling of indien de werkgever een loonsanctie heeft gehad, gelden aanvullende regels.
  • Uit arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat de werknemer op de dag na afloop van de wachttijd, minder dan 35% arbeidsongeschikt is.
  • Op de dag na afloop van de wachttijd is de werknemer niet in staat zijn arbeid te verrichten bij de werkgever waarbij hij op die dag in dienstbetrekking was. Let hierbij dus goed op. De werkgever moet hier toetsen aan de hand van de werkzaamheden bij de werkgever waar de werknemer zich ziek heeft gemeld.
  • De werknemer mag in de elf weken voorafgaand aan de dag na afloop van de wachttijd niet in dienst zijn geweest bij een andere werkgever dan waar hij zich heeft ziekgemeld, tenzij die dienstbetrekking bij aanvang van de wachttijd al bestond. Aanvullend geldt dat de werknemer nog in dienst moet zijn bij de oude werkgever.

Ook met betrekking tot deze ingewikkelde regeling kan een doelgroepverklaring die de werkgever rechtszekerheid geeft.

Aanvullende regeling voor herplaatsing van de arbeidsgehandicapte werknemer

Indien de werknemer zijn eigen arbeid geheel of gedeeltelijk hervat of een andere functie bij dezelfde werkgever gaat bekleden, dan kan zijn sprake zijn van het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer. Ook voor deze categorie kan – mits u aan de voorwaarden voldoet – sprake zijn van recht op het loonkostenvoordeel.

Uitsluitingen

Geen recht op dit loonkostenvoordeel bestaat voor de werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, die werkzaamheden verricht op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) of die beschut werk op grond van de Participatiewet verricht.

Hoogte en duur van het voordeel

Het voordeel bedraagt in 2020 € 3,05 per verloond uur, doch ten hoogste € 6.000 per werknemer per kalenderjaar. Het voordeel kan ten hoogste drie jaar vanaf de aanvang van de eerste dienstbetrekking tussen werkgever en werknemer worden verkregen. De aanvraag (waarover in een ander artikel meer) geschiedt door het plaatsen van een vinkje in de loonaangifte.

Meer weten van loonkostenvoordeel: arbeidsgehandicapte werknemer

Deel deze pagina

Laatste update op 07-08-2020
Artikel gemaakt op 07-08-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Wet Tegemoetkomingen Loondomein Loonkostenvoordeel: arbeidsgehandicapte werknemer

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap