print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Loonkostenvoordeel: doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Met ingang van 1 januari 2018 kennen we in de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) de loonkostenvoordelen. Het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden is er daar een van. Het gaat daarbij om de groep waarover kabinet en werkgevers afspraken hebben gemaakt om extra banen te creëren. Deze werknemers hebben over het algemeen een arbeidsbeperking. Onder meer door dit voordeel wordt beoogd de arbeidsparticipatie van deze groep werknemers te bevorderen. In dit artikel gaan wij in op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit loonkostenvoordeel, de duur van het voordeel en de hoogte van het voordeel. In een ander artikel gaan wij in op de procedure bij het verkrijgen van de loonkostenvoordelen.

Voorwaarde: doelgroepverklaring

Om het loonkostenvoordeel te mogen toepassen, moet de werknemer een geldige doelgroepverklaring aan de werkgever verstrekken. Deze verklaring wordt afgegeven door UWV, doch dit geschiedt in beginsel slechts op verzoek van de werknemer. De werkgever dient de verklaring bij de loonadministratie te bewaren. De werkgever heeft hier dus medewerking van de werknemer nodig. De werknemer kan de werkgever wel machtigen om namens hem een aanvraag te doen.

Voorwaarde: geen draaideurconstructie

In de wet is een antimisbruikbepaling opgenomen. Het betreft een draaideurbepaling die loopt gedurende zes maanden. Dat werkt als volgt. De werknemer die in de zes maanden voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking reeds in dienst is geweest bij de werkgever, kwalificeert niet voor het loonkostenvoordeel oudere werknemer. De wetgever poogt hiermee draaideurconstructies te voorkomen. Met zo een constructie zouden oudere werknemers ontslagen worden en korte tijd later weer worden aangenomen, puur uit oogpunt van financieel gewin.

Voorwaarde: kwalificerende voorgeschiedenis

De werknemer dient in de maand voorafgaand aan de maand van aanvang van de dienstbetrekking, of op de eerste dag van de dienstbetrekking, aan een van de volgende eisen te voldoen:

  • Recht op arbeidsondersteuning of een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wajong;
  • Geïndiceerd op grond van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) of nog in bezit van een oude indicatiebeschikking op grond van de Wsw;
  • De werknemer is met ondersteuning van de gemeente (arbeidsinschakeling) naar de nieuwe dienstbetrekking toegeleid. Bij deze groep geldt tevens dat zij niet in staat moeten zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. Dit wordt vastgesteld door UWV of de gemeente;
  • De werknemer heeft een indicatie waaruit een arbeidsbeperking blijkt. Dit is een vrij specifieke bepaling met strikte voorwaarden.
  • De werknemer is gelijkgesteld aan een werknemer met een arbeidsbeperking. Hier kan worden gedacht aan schoolverlaters van het Praktijkonderwijs.
  • Het betreft een arbeidsbeperkte Wajong’er of Wsw-er. Er is een groep die deze status tussen 1-1-2003 en 1-5-2015 heeft verloren. Onder voorwaarden kan voor deze groep toch een voordeel worden verkregen. Dit zijn vrij specifieke voorwaarden.
  • De werknemer heeft een ziekte of gebrek, daterend van voor de 18everjaardag of tijdens de studerende fase. Hierdoor ondervindt de werknemer belemmeringen bij het verrichten van de arbeid. Zij ontvangen een voorziening op grond van de Participatiewet of de Wia. Zonder deze voorziening zijn zij niet in stat het wettelijk minimumloon te verdienen. Voldoet de werknemer aan deze reeks voorwaarden, dan kan een voordeel worden verkregen.
  • De werknemer heeft in verband met ziekte of gebreken een belemmering ondervonden bij het volgen van onderwijs. Binnen vijf jaar na het einde van dat onderwijs is de werknemer arbeid in dienstbetrekking gaan verrichten.

Het kan zijn dat het recht om meerdere gronden gebaseerd kan zijn. De wet kent een beperkte samenloopregeling, doch veelal blijkt uit de doelgroepverklaring al op welke grond recht bestaat op het loonkostenvoordeel. 

Uitsluitingen

Geen recht op dit loonkostenvoordeel bestaat voor de werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, die werkzaamheden verricht op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) of die beschut werk op grond van de Participatiewet verricht.

Hoogte en duur van het voordeel

Het voordeel bedraagt in 2020 € 1,01 per verloond uur, doch ten hoogste € 2.000 per werknemer per kalenderjaar. Het voordeel kan ten hoogste drie jaar vanaf de aanvang van de eerste dienstbetrekking tussen werkgever en werknemer worden verkregen. Onderbrekingen van de dienstbetrekking binnen deze periode worden voor deze regeling genegeerd. De aanvraag (waarover in een ander artikel meer) geschiedt door het plaatsen van een vinkje in de loonaangifte.

Meer weten van loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak

Deel deze pagina

Laatste update op 07-08-2020
Artikel gemaakt op 07-08-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Wet Tegemoetkomingen Loondomein Loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap