print sitemap zoeken disclaimer contact

Aftrek zorgkosten dermatoloog, chiropractor en vervoer

Specifieke zorgkosten zijn onderdeel van de persoonsgebonden aftrekposten in de inkomstenbelasting. Uitgaven die zijn gedaan wegens ziekte of invaliditeit mogen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht op het inkomen. De persoonsgebonden aftrek vermindert het inkomen in box 1. Indien de aftrek hoger is dan het inkomen, mag het restant mee worden genomen naar box 3 en daarna naar box 2.

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 24 juni 2021 uitspraak gedaan in een zaak waarin belanghebbende meent recht te hebben op een hogere aftrek van specifieke zorgkosten. In dit artikel zullen wij deze uitspraak behandelen.

Geschil over aftrek van zorgkosten inkomstenbelasting

Door belanghebbende zijn in 2015 kosten gemaakt voor een behandeling bij de dermatoloog en chiropractor. Tevens zijn er kosten gemaakt voor het vervoer naar deze behandelingen.

Tussen partijen is in geschil of de inspecteur terecht een deel van de aangevoerde uitgaven voor specifieke zorgkosten heeft afgewezen. Op belanghebbende rust in deze situatie de bewijslast om aannemelijk te maken dat zij recht heeft op de extra aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Belanghebbende moet aannemelijk maken dat de uitgaven voor de dermatoloog en chiropractor zien op behandelingen die ondergaan zijn wegens ziekte of invaliditeit. Tevens zal aannemelijk moeten worden gemaakt dat de uitgaven voor vervoer niet behoren tot het normale bestedingspatroon van een persoon die niet ziek of invalide is. Deze persoon moet zich wel in een gelijke financiële en maatschappelijke positie bevinden als belanghebbende.

Standpunt belastingplichtige over aftrekbare zorgkosten

Belanghebbende stelt dat zij recht heeft op aftrek van specifieke zorgkosten, gelet op de uitgaven voor genees- en heelkundige hulp. De zorgkosten mogen in aanmerking worden genomen indien deze door belanghebbende of haar partner zijn gemaakt. De echtgenoot van belanghebbende is door de huisarts verwezen naar de dermatoloog. De ingreep verricht door de dermatoloog was medisch noodzakelijk en niet slechts cosmetisch. Belanghebbende heeft een overzicht van de huisartsenpraktijk bijgevoegd, waaruit volgt dat de huisarts de echtgenoot naar de dermatoloog heeft verwezen.

Belanghebbende is van mening dat de kosten voor de chiropractor volledig aftrekbaar zijn. Volgens belanghebbende staat op de website van de Belastingdienst namelijk dat de kosten voor een chiropractor aftrekbaar zijn. Daarnaast heeft de huisarts de echtgenoot verwezen naar de chiropractor en de behandelingen hebben plaatsgevonden onder begeleiding en toezicht van de huisarts. Dit moet blijken uit de overgelegde brief door belanghebbende.

Tot slot stelt belanghebbende dat zij recht heeft op aftrek voor uitgaven in verband met vervoer.

Standpunt Belastingdienst over aftrekbare zorgkosten

De inspecteur heeft slechts een deel van de aftrekpost geaccepteerd. De inspecteur stelt dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat de behandeling door de dermatoloog is ondergaan wegens ziekte of invaliditeit.

De inspecteur stelt zich op het standpunt dat de kosten voor de chiropractor niet aftrekbaar zijn. Volgens de inspecteur valt een chiropractor niet onder de paramedici waarvoor geen verwijzing door een huisarts nodig is. Voor het recht op aftrek dienen de behandelingen bij de chiropractor daarom op voorschrift en onder begeleiding van een arts plaats te vinden. Volgens de inspecteur volgt uit de overgelegde brief slechts een terugkoppeling van de chiropractor en is er geen sprake van een behandeling op voorschrift van een arts.

Tot slot heeft de inspecteur slechts een gedeelte van de vervoerskosten voor aftrek in aanmerking genomen.

De wet over aftrekbare zorgkosten inkomstenbelasting

In de wet staat welke uitgaven behoren tot de specifieke zorgkosten. Van belang is dat het moet gaan om uitgaven die gedaan zijn wegens ziekte en invaliditeit. De volgende uitgaven kunnen kwalificeren als specifieke zorgkosten.

  • Uitgaven voor genees- en heelkundige hulp;
  • Uitgaven voor vervoer;
  • Uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen, verstrekt op voorschrift van een arts;
  • Andere hulpmiddelen, voor zover deze hoofdzakelijk door een zieke of invalide persoon worden gebruikt;
  • Uitgaven voor een op medisch voorschrift gehouden dieet;
  • Uitgaven voor extra kleding en beddengoed;
  • Uitgaven voor reiskosten ziekenbezoek;
  • Uitgaven voor extra gezinshulp.

In een afzonderlijk artikel over de specifieke zorgkosten worden bovengenoemde uitgaven uitgebreid behandeld. De link naar dit artikel vindt u onderaan deze pagina.

Gerechtshof over zorgkosten dermatoloog, chiropractor en vervoer

Het hof beantwoordt in deze zaak de volgende twee vragen.

  1. Heeft de inspecteur in 2015 terecht een deel van de aangevoerde uitgaven voor specifieke zorgkosten, in het bijzonder de genees- en heelkundige hulp en de reiskosten afgewezen?
  2. Heeft de inspecteur in 2016 terecht een deel van de aangevoerde uitgaven voor specifieke zorgkosten, in het bijzonder de reiskosten afgewezen?

Het hof oordeelt dat het begrip ‘ziekte’ niet nader in de wet wordt gedefinieerd. Volgens het hof kan ‘ziekte’ worden omschreven als een tijdelijke lichamelijke of psychische aandoening die een organisme belemmert in het normale functioneren. Uit het medisch dossier van de echtgenoot acht het hof aannemelijk dat de aandoening het normaal functioneren van de echtgenoot kan belemmeren. Hiermee heeft belanghebbende aannemelijk gemaakt dat de uitgaven voor de dermatoloog zien op een behandeling die is ondergaan wegens ziekte of invaliditeit. Het hof is van oordeel dat de inspecteur de extra kosten voor de dermatoloog ten onrechte niet in aftrek heeft toegelaten.

De kosten voor de chiropractor zijn terecht niet in aftrek toegelaten. Belanghebbende heeft niet aannemelijk kunnen maken dat de behandeling door de chiropractor plaatsvond op voorschrift en onder begeleiding van de huisarts.

Tot slot is het hof van oordeel dat belanghebbende de omvang van de kosten van vervoer niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt. De berekening van de inspecteur ten aanzien van de vervoerskosten wordt door het hof redelijk en aannemelijk geacht.

Advisering over aftrekbare zorgkosten

In de aangifte inkomstenbelasting kunnen uitgaven worden aangemerkt als specifieke zorgkosten. De bewijslast rust in dit geval op de belastingplichtige, om aannemelijk te maken dat de kosten gemaakt zijn wegens ziekte of invaliditeit en niet worden gemaakt door een persoon die niet ziek of invalide is. In deze situatie denken wij graag met u mee om dit op een correcte wijze aannemelijk te maken. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of bent u opzoek naar een passend advies? Neem dan gerust contact op met één van onderstaande auteurs.

Deel deze pagina

Laatste update op 17-08-2021
Artikel gemaakt op 30-07-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Aftrekposten inkomstenbelasting Geschil aftrek specifieke zorgkosten

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap