print sitemap zoeken disclaimer contact

Omzetverlies TVL op basis van aangifte omzetbelasting

Het omzetverlies voor de TVL wordt door RVO berekend. Het uitgangspunt hierbij is in principe de door de ondernemer of bv ingediende aangiften omzetbelasting bij de Belastingdienst.

Afwijzing TVL door minder omzetverlies

De TVL-aanvraag van een bv wordt afgewezen omdat er niet is voldaan aan een omzetverlies van 30% tijdens de subsidieperiode. De bv stapt met zijn advies naar de rechter. Door een doorbelasting van een gelieerde (zuster-)bv is de omzet in het 3e kwartaal van 2020 hoger. Dit resultaat komt niet in winst tot uitdrukking. De kosten zijn verwerkt in een vordering op de gelieerde bv. Er is geen sprake van een prestatie richting de zuster-bv en er wordt geen rekening gehouden met een winstopslag (noot: dit moet fiscaal wel). De vraag is nu: moet deze omzet worden meegenomen? Volgens de TVL-regeling moet worden gekeken naar de netto omzet (2:377 lid 6 BW). De TVL gaat in principe uit van de ingediende aangifte omzetbelasting en kent wel enkele uitzonderingen. In dergelijke gevallen moet de bv deze correctie aantonen. Wat zegt de rechter?

  • De wetgever heeft er voor de bepaling van het omzetverlies bewust voor gekozen om uit te gaan van de berekeningswijze zoals neergelegd in artikel 3, tweede lid, van de TVL. 
  • Zowel vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid als voor beperking van de administratieve lasten is het wenselijk dat de groep ondernemingen die per kalenderkwartaal aangifte doet voor de omzetbelasting, zijn omzet aantoont met zijn aangiften.
  • Het College acht dit uitgangspunt niet onredelijk.
  • Zoals het College eerder heeft overwogen (zie de uitspraak van 8 juni 2021, ECLI:NL:CBB:2021:962), biedt de TVL geen grondslag om af te wijken van deze berekeningswijze.
  • De uitzonderingsmogelijkheid in artikel 3, negende lid, van de TVL, geldt zoals blijkt uit artikel 3, achtste lid, van de TVL en anders dan appellante meent, voor ondernemingen die geen aangiften omzetbelasting doen.
  • Dat deze wijze van berekening van het omzetverlies in het geval van appellante tot gevolg heeft dat zij niet in aanmerking komt voor subsidie, maakt niet dat sprake is van strijd met het evenredigheidsbeginsel.
  • Verweerder heeft zich naar het oordeel van het College terecht op het standpunt gesteld dat hier geen sprake is van een zeer uitzonderlijk geval waarin het besluit onevenredig nadelig uitpakt.

Noot omzetverlies TVL

Belanghebbende geeft aan dat de omzet door intercompany omzet in stand blijft, dit geeft echter niet het juiste beeld van de daadwerkelijke omzet. De omzet in het 3e kwartaal van 2020 is hoger door een factuur aan een zusteronderneming, dit in verband met doorbelasting van kosten uit 2019. De vraag is nu: wat is netto omzet? Het bijzondere is dat bij grote ondernemingen de intercompany omzet wordt geëlimineerd, dit op grond van de Europees rechtelijke groepsdefinitie. Waarom dan niet in onderhavige situatie? De TVL kent geen concernregeling (de NOW wel). Verkoop van activa hoeft voor de TVL niet te worden meegeteld (geen reguliere bedrijfsactiviteiten) (in 2020, in 2021 telt dit wel weer mee). Het is van essentieel belang om goed te kijken naar welke TVL-regeling speelt in een procedure. Een goede voorbereiding met beroep op allerlei algemene beginselen van behoorlijk bestuur is essentieel in TVL- en NOW-procedures. Neem gerust contact op met onze specialisten.

Bron TVL-procedure en omzetverlies

College van Beroep voor het Bedrijfsleven d.d. 11 januari 2022 ECLI:NL:CBB:2022:5

Deel deze pagina

Laatste update op 17-01-2022
Artikel gemaakt op 13-01-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen TVL - regeling TVL-procedures Omzetverlies TVL aangifte omzetbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap