print sitemap zoeken disclaimer contact

TVL-regeling en btw-aangifte

Oordeel Belastingdienst over btw-aangifte leidend bij beoordeling TVL-aanvraag

Voor de toepassing van de TVL is de aangifte omzetbelasting (in beginsel) leidend. Dit levert uitvoeringsproblemen op, omdat de mate van omzetverlies niet in alle gevallen uit de aangifte omzetbelasting kan worden afgeleid, bijvoorbeeld bij handelaren in margegoederen. Voor de margegoederen is een tegemoetkoming gemaakt in overleg met de BOVAG. In die gevallen mag de mate van omzetverlies ook anderszins worden aangetoond. Ook gevallen waarin niet (alle) omzet is onderworpen aan de omzetbelasting leveren complicaties op in de toekenning van de TVL.

Daar waar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zich steeds vasthoudt aan de ingediende aangiften omzetbelasting, laat zij dat in een recente procedure juist los omdat zij de juistheid van de ingediende aangiftes ter discussie stelt.

Procedure inzake omzet en TVL-regeling

RVO wees subsidieaanvragen voor TVL Q2 en Q3 2021 af, omdat volgens haar niet was voldaan aan de voorwaarde dat sprake moet zijn van ten minste 30% omzetverlies. De bv heeft voor beide aanvragen Q3 2020 gekozen als referentieperiode. Bij de TVL-aanvragen heeft zij voor die periode een omzet van (afgerond) € 437.000 opgegeven. RVO acht niet aannemelijk dat de bv deze omzet in de referentieperiode ook daadwerkelijk heeft gerealiseerd.

De bv heeft veel stukken overgelegd om de opgegeven omzet mee te onderbouwen: verkoopfacturen, de gedeponeerde jaarrekening, de balans van Q3 2020 en kopieën van de ingediende aangiftes omzetbelasting. RVO heeft de bv gevraagd naar bankafschriften waaruit blijkt dat de verkoopfacturen ook zijn betaald. De bv heeft deze bankafschriften niet overlegd. De bv stelt dat de facturen contant zijn betaald. RVO is van mening dat de contante betalingen door de bv niet zijn aangetoond (met kasstortingen of ander bewijs).

RVO concludeert om die reden dat de omzet in de referentieperiode Q3 2020 niet is komen vast te staan. Om die reden kan het omzetverlies niet worden bepaald.

Uit artikel 2.3.3, vijfde lid (voor Q2 2021), en artikel 2.4.3, vijfde lid (voor Q3 2021), van de TVL volgt dat ondernemingen die aangifte omzetbelasting doen, hun omzet moeten aantonen met die aangifte, die is gedaan overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens de Wet op de omzetbelasting 1968. De regelgever heeft daarvoor gekozen in verband met de uitvoerbaarheid van de TVL en de beperking van de administratieve lasten.

Het is primair de taak van de Belastingdienst om te controleren of de aangifte omzetbelasting overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens de Wet op de omzetbelasting 1968 is gedaan. Dit heeft tot gevolg dat, zolang de Belastingdienst niet tot correctie overgaat, RVO uit zal moeten gaan van die aangifte omzetbelasting.

Het College begrijpt wel dat in sommige gevallen bij RVO twijfels kunnen ontstaan over de juistheid van een ingediende aangifte omzetbelasting, maar RVO dient zich in die gevallen te beperken tot het doen van navraag bij de Belastingdienst.

Ook als de Belastingdienst een onderzoek is gestart, betekent dat nog niet dat vaststaat dat de aangifte omzetbelasting onjuist is. Ook dit is dus onvoldoende reden om aanvragen TVL af te wijzen. Pas als de Belastingdienst concludeert dat de aangifte onjuist is en overgaat tot een aanpassing van die aangifte, kan RVO besluiten de subsidieverlening daarop aan te passen.

Noot fiscaal jurist inzake TVL

Wij begeleiden vele ondernemers in NOW- en TVL-procedures. Dat de RVO het niet direct aannemelijk vindt dat de bv de omzet die zij over Q3 van 2022 heeft opgegeven ook heeft gerealiseerd is niet relevant. Op grond hiervan een aanvraag afwijzen kan dus niet zomaar. RVO had met de Belastingdienst moeten bellen om de omzet te controleren. Dat de Belastingdienst een eigen onderzoek is gestart bij de ondernemer, wil nog niet zeggen dat de aangifte omzetbelasting niet juist zou zijn. RVO moet dus gewoon de subsidie verlenen. Als u in bezwaar of beroep gaat tegen een TVL-besluit, is het verstandig een specialist in te schakelen. Neem daartoe gerust vrijblijvend contact met onderstaande contactpersonen.

Bronnen TVL-regeling en omzet

College van Beroep voor het Bedrijfsleven 2 augustus 2022, ECLI:NL:CBB:2022:491

College van Beroep voor het Bedrijfsleven 11 januari 2022, ECLI:NL:CBB:2022:5

Deel deze pagina

Laatste update op 09-08-2022
Artikel gemaakt op 08-08-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen TVL - regeling TVL-procedures Btw-aangifte en TVL

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap