print sitemap zoeken disclaimer contact

Geen onzakelijke lening wanneer aflossingen hebben plaatsgevonden

Op 27-12-2017 is er weer een nieuwe uitspraak bijgekomen door Rechtbank Gelderland ten aanzien van de onzakelijke lening. In de jurisprudentie is er nogal veel te doen over de onzakelijke lening, waarbij de uitkomst altijd erg afhankelijk is van de exacte feiten en omstandigheden. Dit geldt evenzo bij de uitspraak van Rechtbank Gelderland.

Onzakelijke lening

In casu ging het over een belanghebbende die op enig moment een rekening-courantkrediet heeft verstrekt aan haar dochtermaatschappij welke was opgelopen tot € 990.456 per 1 januari 2008. Er waren geen zekerheden gesteld en er was geen aflossingsschema overeengekomen.  Verder hadden wel andere participanten en de Fortisbank geïnvesteerd in de betreffende werkmaatschappijen waarin het geld uiteindelijk terecht was gekomen.

In 2008 was een bedrag ad € 600.000 afgelost aan belanghebbende. Gezien het eigen vermogen van de schuldenaar had belanghebbende het restant van de vordering eind 2008 afgewaardeerd naar nihil.

Conclusie Rechtbank over onzakelijke lening

Rechtbank Gelderland oordeelt dat er geen sprake is van een onzakelijke lening. De inspecteur maakt namelijk niet aannemelijk dat het debiteurenrisico zodanig was, dat een onafhankelijke derde niet bereid zou zijn tegen een vaste vergoeding eenzelfde lening te verstrekken.

De belangrijkste aspecten waardoor de Rechtbank tot deze conclusie is gekomen zijn de volgende:

·         Er is wel een aflossing ten bedrage van € 600.000 gedaan in 2008;

·         Er waren contacten met de Fortisbank voor wat betreft investeringen in de werkmaatschappijen;

·         Dat geen aflossingsschema aanwezig was is logisch nu een rekening-courantkrediet het karakter heeft dat een dergelijk schema niet wordt opgesteld;

·         Ook de omstandigheid dat de geldverstrekking niet schriftelijk is vastgelegd, acht de Rechtbank van ondergeschikt belang.

Voor de praktijk?

Bovenstaande uitspraak laat maar weer eens zien dat de uitkomst nimmer vooraf vaststaat. Alle relevante feiten en omstandigheden moeten zorgvuldig worden beoordeeld en afgewogen, waarbij een garantie betreffende de uitkomst nooit kan worden gegeven. Het is wel van belang voor een eventuele procedure dat de juiste koers wordt gevaren teneinde de slagingskans te vergroten.

Dat er een behoorlijke onzekerheid bestaat over een eventuele uitkomst van een onzakelijke lening-discussie voor de belastingplichtige is natuurlijk vervelend, echter bestaat deze onzekerheid ook voor de Belastingdienst. In het kader van risico-inschatting wordt een eventueel compromis met de Belastingdienst wel makkelijker indien een procedure niet gewenst is.

Bovenstaande discussies vinden plaats op het moment dat de situatie dusdanig is, dat een afwaardering plaats kan vinden. Echter, het is noodzakelijk dat voorafgaand aan deze periode de zaken juist en volledig zijn ingekleed teneinde een discussie over een onzakelijke lening te voorkomen (dan wel minimaliseren). Zorg derhalve dat u uw fiscalist jaarlijks laat meekijken waardoor er wellicht kan worden gestuurd.

Deel deze pagina

Laatste update op 08-01-2018
Artikel gemaakt op 08-01-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Afwaardering vordering DGA Geen onzakelijke lening wanneer aflossingen hebben plaatsgevonden

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap