print sitemap zoeken disclaimer contact

Artikel 3a Uitvoeringsbesluit BPM

 1. Vrijstelling van belasting wordt verleend voor personenauto’s,
  motorrijwielen en bestelauto’s die zijn geregistreerd in het buitenland en
  die vanuit dat land voor een periode van ten hoogste twee weken in
  Nederland ter beschikking staan van een in Nederland wonende natuurlijke
  persoon en zijn inwonende gezinsleden, of van een in Nederland
  gevestigd lichaam.
 2. De vrijstelling wordt slechts verleend indien:
  a. de in het eerste lid bedoelde persoon en zijn inwonende gezinsleden,
  onderscheidenlijk het in het eerste lid bedoelde lichaam, in Nederland met
  het motorrijtuig geen gebruik hebben, onderscheidenlijk heeft, gemaakt
  van de weg in de twaalf maanden voorafgaand aan de periode van
  terbeschikkingstelling in Nederland;
  b. een beroep op de vrijstelling wordt gedaan vóór aanvang van het
  gebruik van de weg met het motorrijtuig in Nederland, door middel van
  een elektronische melding;
  c. de in het eerste lid bedoelde persoon en zijn inwonende gezinsleden,
  onderscheidenlijk het in het eerste lid bedoelde lichaam, in de twaalf
  maanden volgend op de aanvang van de periode van ten hoogste twee
  weken, bedoeld in het eerste lid, in Nederland met het motorrijtuig
  uitsluitend gebruik maken, onderscheidenlijk maakt, van de weg
  gedurende deze periode van ten hoogste twee weken.
 3. De vrijstelling kan mede worden verleend indien door aantoonbare
  overmacht niet is voldaan aan de voorwaarde, bedoeld in het tweede lid,
  onderdeel b, mits zo snel mogelijk na aanvang van het gebruik van de
  weg alsnog de elektronische melding, bedoeld in het tweede lid,
  onderdeel b, wordt gedaan, onder opgave van de dag waarop het gebruik
  van de weg is aangevangen en de redenen waarom niet eerder een
  beroep op de vrijstelling kon worden gedaan.
 4. De vrijstelling wordt verleend aan de in het eerste lid bedoelde
  natuurlijke persoon onderscheidenlijk het in het eerste lid bedoelde
  lichaam.
 5. Indien voor een motorrijtuig waarvoor een beroep op de vrijstelling is
  gedaan niet of niet langer wordt voldaan aan een in het eerste of tweede
  lid genoemde voorwaarde, stelt degene aan wie de vrijstelling is verleend
  de inspecteur daarvan onverwijld in kennis.
 6. Indien de in Nederland wonende natuurlijke persoon of een
  inwonend gezinslid van deze persoon, onderscheidenlijk het in Nederland
  gevestigde lichaam, met het motorrijtuig in Nederland gebruik blijft
  maken van de weg na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde
  periode van twee weken, vervalt de vrijstelling en wordt de verschuldigde
  belasting op aangifte voldaan uiterlijk op de laatste dag van deze periode
  van twee weken.
 7. Indien in andere situaties dan als bedoeld in het zesde lid, de in
  Nederland wonende natuurlijke persoon of een inwonend gezinslid van
  deze persoon, onderscheidenlijk het in Nederland gevestigde lichaam,
  opnieuw gebruik maakt met het motorrijtuig van de weg in Nederland in
  de vijftig weken volgend op de in het eerste lid bedoelde periode van twee
  weken, vervalt de vrijstelling en wordt de verschuldigde belasting door
  degene aan wie de vrijstelling is verleend op aangifte voldaan vóór de
  hernieuwde aanvang van het gebruik van de weg.
 8. Indien het beroep op de vrijstelling, bedoeld in het tweede lid,
  onderdeel b, elektronisch wordt ingetrokken vóór de dag waarop volgens
  het elektronische beroep op de vrijstelling het gebruik in Nederland van
  de weg aanvangt, geldt het beroep als niet gedaan.

Deel deze pagina

Laatste update op
Artikel gemaakt op 31-01-2007
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Auto buitenland Huurauto uit buitenland Artikel 3a Uitvoeringsbesluit BPM

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap