print sitemap zoeken disclaimer contact

De optometrist en BTW

Hoe moeten optometristen omgaan met BTW indien zij ook brillen en contactlenzen aanmeten? In hoeverre zijn zij vrijgesteld van BTW? Hieronder een toelichting.

Besluit Staatssecretaris

Ingevolge het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 29 november 2000 (inmiddels vervallen) is de Wet BIG met ingang van 15 november 2000 ook op optometristen van toepassing. Een hierin bedoeld (para)medisch beroep, waarvoor het deskundigheidsgebied van de optometrist is opgeschreven en nadere regels zijn gesteld aan de opleiding. Op grond van die wet is vanaf laatstgenoemde datum ook de optometrist vrijgesteld van omzetbelasting. Maar let op: de vrijstelling voor de omzetbelasting is van toepassing op het verrichten van oogheelkundige onderzoeken en het op verwijzing van een huis- of oogarts verrichten van vervolgonderzoeken. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om geneesmiddelen die de optometrist aan zijn patiënten voorschrijft, maar om diagnostische geneesmiddelen die de optometrist nodig heeft om de patiënt op oogaandoeningen te onderzoeken.

Het aanmeten van brillen en contactlenzen wordt niet als oogheelkundig onderzoek in de zin van het Besluit aangemerkt. Voor zover optometristen hiervoor aan hun cliënten een afzonderlijke vergoeding in rekening brengen, zijn zij ter zake daarvan BTW verschuldigd. Omdat het deskundigheidsgebied van optometristen is beperkt tot de in het Besluit omschreven verrichtingen, zijn slechts die werkzaamheden vrijgesteld van omzetbelasting. Echter, als het aanmeten van brillen en contactlenzen opgaat in een door de optometrist verricht oogheelkundig onderzoek (de hoofdprestatie), deelt het aanmeten (als bijkomstige prestatie) in de toepassing van de vrijstelling. Overigens zij opgemerkt dat de inschrijving in het door de beroepsvereniging voor optometristen bijgehouden register niet relevant is voor de toepassing van de vrijstelling, omdat dit register niet krachtens de Wet BIG of het daarop gebaseerde Besluit wordt erkend.

Antwoorden op kamervragen juni 2008

De Staatssecretaris van Financiën heeft in juni 2008 kamervragen beantwoord ter verduidelijking van de uitvoering van de vrijstelling van omzetbelasting voor optometristen. Samengevat:

  • Het leveren van brillen en contactlenzen is belast met BTW.
  • Het aanmeten van de bril of de contactlenzen gaat op in de levering, en is dus belast.
  • Medisch onderzoek van optometristen is vrijgesteld van omzetbelastingheffing.
  • Als het aanmeten van contactlenzen en brillen in het onderzoek wordt meegenomen, is ook daarop de vrijstelling van toepassing.
  • Onderzoek is niet vrijgesteld als dat onderzoek wordt gevolgd door de levering van een bril of van contactlenzen door die optometrist. Het onderzoek is dan een onderdeel van en gaat op in de levering en is dus belast.


Het is de Staatssecretaris bekend dat opticiens – met terugwerkende kracht – vrijstelling van omzetbelasting bepleiten in situaties waarbij in het kader van de levering van brillen en contactlenzen door de bij hen in dienst zijnde optometristen handelingen verrichten, die opgaan in de levering van contactlenzen of een bril. De Belastingdienst wijst die verzoeken af.

Lees hier de antwoorden van de Staatssecretaris.

Hoe te handelen?

Het belang van de te onderscheiden werkzaamheden is gelegen in de door u te genieten vooraftrek van BTW. De aan de deskundigheidswerkzaamheden toe te rekenen BTW is niet aftrekbaar, de BTW ten aanzien van de aanmeting van lenzen en brillen wel. De te hanteren BTW is derhalve wettelijk geregeld, doch laat u hierin wel vooraf goed adviseren voordat u onjuiste facturen verstrekt. Raadzaam is voor beide activiteiten separate facturen te verstrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 04-09-2013
Artikel gemaakt op 06-07-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Optiek en fiscus De optometrist en zijn BTW

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap