print sitemap zoeken disclaimer contact

Voorjaarsnota 2022

Hieronder de voorgenomen fiscale wijzigingen in 2023 welke op 20 mei 2022 bekend zijn gemaakt door de minister van Financiën. Er komt compensatie voor de gestegen energieprijzen en ouderen krijgen ook een vergoeding. Er moet ook worden bezuinigd omdat er een vergoeding moet worden betaald inzake de foute box 3 heffing. De DGA (directeur-grootaandeelhouder) zal meer belasting gaan betalen en ook het bedrijfsleven gaat meer winstbelasting betalen.  

Voor de sneller lezer, wat wordt er anders in 2023 of 2024?

  1. Meer winstbelasting vanaf 2023
  2. Hogere box 2 heffing voor de DGA vanaf 2024
  3. Salaris DGA soms hoger vanaf 2023
  4. Hogere kilometervergoeding in 2023
  5. Overdrachtsbelasting op niet-woningen gaat omhoog in 2023
  6. 30%-regeling wordt gemaximeerd in 2024

De fiscale voorstellen in de voorjaarsnota

Dat er voorstellen van de regering konden worden verwacht waarbij door fiscale maatregelen wordt bezuinigd of meer belasting wordt binnengehaald, was al duidelijk. De voorstellen zijn nu gepubliceerd in de voorjaarsnota. Veel voorgenomen maatregelen kunnen worden geplaatst onder het motto “de sterkste schouders dragen de grootste lasten”. Onderstaand op hoofdlijnen de belangrijkste aangekondigde maatregelen.

Tarief vennootschapsbelasting 2023

De schijfgrens wordt verlaagd van € 395.000 naar € 200.000 vanaf 2023. Over deze winst bedraagt het tarief 15%. Hierdoor betalen bedrijven dus eerder het hoge Vpb-tarief van 25,8%. De regering verwacht dat deze maatregel de schatkist € 1,3 miljard gaat opleveren. Feitelijk gaan we met deze maatregel weer terug naar de heffing in 2020. Het is nog steeds voordelig om fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting te beperken omdat hiermee ruim 10% minder vennootschapsbelasting wordt betaald, het voordeel wordt alleen wel kleiner.

Inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2)

Het tarief voor box 2 heffing bedroeg in het verleden 25%. De afgelopen jaren is dit verhoogd tot 26,9%. Dit tarief wordt in 2024 verlaagd tot 26%, echter dan voor de eerste € 67.000 (per persoon). Over een hogere dividenduitkering gaat het tarief omhoog, namelijk tot 29,5%. Bij hoge rekening-courantschulden is het verstandig om nog in 2022 of 2023 een dividend uit te keren. Let hierbij ook op de maximale rekening-courantschuld van € 500.000 (nieuwe wetgeving in 2023).

Gebruikelijk loon voor de DGA

Voor een werknemer die arbeid verricht voor een rechtspersoon waarin hij of zij ook een aanmerkelijk belang heeft (de DGA), geldt de gebruikelijkloonregeling. Dit salaris wordt als volgt berekend:

  1. Het hoogste loon van de overige werknemers binnen de bv (of verbonden vennootschappen)
  2. 75% van het loon van vergelijkbare dienstbetrekkingen
  3. Bedrag van € 48.000 (als bovenstaande niet zou spelen)

De onder 2 genoemde regeling (korting 25%) wordt verlaagd tot 15%. De doelmatigheidsmarge voor vaststelling van het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder wordt dus - vanaf 2023 - verlaagd van 25% naar 15%. Dit heeft tot gevolg dat DGA’s meer belasting in box 1 gaan betalen. De verwachte opbrengst van deze maatregel is geraamd op € 321 miljoen in het eerste jaar. In latere jaren daalt deze opbrengst, doordat het hogere loon leidt tot een lagere fiscale claim in box 2 (dividend). De structurele opbrengst wordt geraamd op € 25 miljoen.

30%-regeling

Werknemers - met een specifieke deskundigheid - die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken kunnen dankzij de 30%-regeling maximaal 30% van hun bruto loon onbelast ontvangen. Voorgesteld wordt de regeling vanaf 2024 te maximeren tot de WNT-norm (2022: € 216.000). Er komt wel een overgangsregeling. Deze maatregel levert structureel € 85 miljoen op.

Onbelaste reiskostenvergoeding

De vergoeding gaat van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 (en wellicht € 0,23) per kilometer in 2023.

Tarief overdrachtsbelasting

Het algemeen tarief van de overdrachtsbelasting bedraagt op dit moment 8%. Dit tarief zou in 2023 worden verhoogd naar 9%, dit wordt nu nog hoger, namelijk 10,1%. Het algemeen tarief geldt niet voor de verkrijging van woningen door mensen die deze zelf langdurig gaan bewonen. Deze tariefsverhoging geldt met name voor verkrijgingen van niet-woningen en voor verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en natuurlijke personen die niet zelf (anders dan tijdelijk) de woningen als hoofdverblijf gebruiken. Deze maatregel komt bovenop de verhoging uit het coalitieakkoord van 8% naar 9% en levert € 325 miljoen op.

Afschaffen fiscale oudedagsreserve (FOR)

De FOR wordt afgeschaft in de vorm van het met ingang van 1 januari 2023 niet meer fiscaal gefaciliteerd mogen opbouwen van de FOR, waarbij de bestaande reeds opgebouwde FOR nog wel op basis van de huidige regels kan worden afgewikkeld. Dit voorstel levert structureel € 109 miljoen per jaar op.

Bronnen voorjaarsnota

Voorjaarsnota 2022

Welke maatregelen doorvoeren in 2022? Doe de fiscale scan ! Vrijblijvende offerte ?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 25-05-2022
Artikel gemaakt op 24-05-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplan Belastingplan 2022 Voorjaarsnota 2022

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap