print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Eindejaarstips

Eindejaarstips 2020

Hieronder diverse eindejaarstips voor 2020, deze tips worden de komende maanden nog aangevuld. Onderaan dit artikel staan de belangrijkste wijzigingen in 2021.

Eindejaarstips 2020 voor particulieren

 1. Spaar B.V.: gezien de lage rente is het spaargeld onderbrengen in een zogenaamde spaar B.V. steeds sneller aantrekkelijk. Werkt al vanaf € 250.000.
 2. Box hopping: een vermogensbestanddeel dat 3 maanden onderdeel uitmaakt van box 1 of box 2 (en ook in box 3 gestald is) wordt in box 3 in aanmerking genomen als in die periode een peildatum ligt voor box 3.
 3. Aftrekposten: de aftrekposten (los van hypotheekrente) zijn beperkt, kijk of u aftrekposten in 1 jaar kunt onderbrengen (voorbeeld wel giften en / of scholingskosten in 2020 en niet in 2021 betalen). De aftrekposten zijn: giften, ziektekosten, alimentatie en scholingskosten.
 4. Giften: vervang gewone giften door periodieke giften, de drempel van 1% van uw inkomen is dan niet van toepassing. De gift moet een looptijd hebben van 5 jaar, mits de gift wordt betaald aan een ANBI.
 5. Lijfrente: bij een pensioentekort kunt u de jaarruimte benutten, deze is maximaal ruim € 12.000 (afgerond) per jaar. Soms is dit bedrag zelfs hoger.
 6. Vrijstelling box 3: voor groenfondsen is in box 3 een extra vrijstelling opgenomen van ruim € 58.000, bij fiscale partner het dubbele. Ook krijgt u een extra heffingskorting van ruim € 800.
 7. Verlagen box 3: u kunt uw box 3-vermogen verlagen door de aankoop van bijvoorbeeld een boot of auto of het betalen van belastingschulden.
 8. Betaal hypotheekrente vooruit: heeft u eenmalig een hoger inkomen in 2020, dan kunt u overwegen om de hypotheekrente over de eerste 6 maanden van 2021 in 2020 vooruit te betalen. Het aftrekbare tarief is in 2020 ook hoger dan in 2021. Dit daalt in 2023 tot 37,1%. In 2020 is dit nog 46%.
 9. Afkoop alimentatie: omdat het aftrektarief voor de inkomstenbelasting daalt (nu nog 46% en in 2023 37,1%), is het voordelig om partneralimentatie nu af te kopen.
 10. Schenking: in 2020 kunt u ruim € 5.500 belastingvrij aan uw kinderen schenken, soms (bijvoorbeeld voor de eigen woning) is de vrijstelling zelfs € 103.000 (voor studie € 55.000). Als u het geld niet heeft of nog niet wilt overmaken, kunt u ook onder schulderkenning (papieren schenking) het geld schenken. Over de schuld moet (wettelijk) 6% rente worden betaald en u moet de schuld via een notaris (notariële akte) vastleggen. Doet u dit niet, dan wordt de schuld bij uw overlijden niet erkend en is alsnog erfbelasting verschuldigd.
 11. Huwelijk: sinds 2018 is het huwelijksvermogensrecht aangepast. Laat uw huwelijkse voorwaarden eens beoordelen door een deskundige.
 12. Huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding: is in uw huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen, dan moet u hieraan jaarlijks gevolg geven. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat u (bijvoorbeeld bij een echtscheiding) voor onplezierige verrassingen komt te staan.

Eindejaarstips 2020 voor alle bedrijven 

 1. Overdrachtsbelasting: deze gaat stijgen in 2021 (van 6% naar 8%), dus regel een overdracht vóór 31 december 2020.
 2. Investeringsaftrek: beoordeel of het wenselijk is om in 2020 of in 2021 te investeren. In 2021 komt een nieuwe BIK-regeling. Veelal is investeren in 2021 voordeliger.
 3. Herinvesteringsreserve: bij de vervreemding van bedrijfsmiddelen moet u normaal gesproken afrekenen over de boekwinst. Als u opnieuw wilt investeren, kunt u de winst tijdelijk reserveren (herinvesteringsreserve). Leg uw investeringsvoornemen wel schriftelijk vast (stuur mail aan uw makelaar en stel een bestuursbesluit op). De herinvestering moet binnen 3 jaar plaatsvinden.
 4. Voorzieningen: het tarief voor de vennootschapsbelasting daalt (en voor de inkomstenbelasting ook). Een voorziening vormen in 2020 is veelal voordelig. Denk hierbij aan coronavoorziening, voorraden, reorganisatie, saneringskosten, onderhoud, garanties, vakantiedagen, vakantiegeld of jubileum.
 5. Pensioenen: bekijk de pensioenen van uw werknemers eens. Soms is een backservicelast in 2020 mogelijk.
 6. Fiscaal voordelig belonen van werknemers: u mag een onbelaste vergoeding aan uw werknemers geven voor maaltijden (onderweg of tijdens overwerk), cursussen of zakenreizen. Ook kan een personeelsfeest op de werkplek vrijwel belastingvrij plaatsvinden en mag u zakelijke reizen belastingvrij vergoeden. Ook de fiets van de zaak is sinds 2020 voordelig. Tenslotte mag u schade of verlies van persoonlijke zaken belastingvrij vergoeden, mits tijdens de dienstbetrekking ontstaan.
 7. Producten uit eigen bedrijf: deze kunt u voordelig aan uw werknemers verkopen of geven. De korting bedraagt maximaal 20% van de waarde van het product met een maximum van € 500 per werknemer.
 8. Innovatie: bent u binnen uw bedrijf bezig met de ontwikkeling van innovatieve / vernieuwende activiteiten (productie, software / IT), dan komt u wellicht in aanmerking voor een lagere winstbelasting (9% in 2021) of een verlaging van uw loonheffing (WBSO). Aanvraag voor de WBSO moet u indienen vóór 20 december 2020 (bij RVO.nl).
 9. Pand kopen of verkopen: de overdrachtsbelasting stijgt in 2021 met 2% tot 8%. Plan een aankoop of verkoop nog in 2020.
 10. Werknemers: in 2020 is er meer ruimte om werknemers belastingvrij te belonen. De werkkostenregeling is eenmalig verhoogd tot 3% (tot loonsom € 400.000, over meerdere 1,2%). Een DGA mag ook gebruik maken van deze mogelijkheid.
 11. Laaatste BTW aangifte 2020: neem hierin de correctie prive gebruik auto, correctie personeelsverstrekkingen, BTW belaste verhuur en gebruik pro rata op.

Eindejaarstips 2020 voor B.V. / N.V.

 1. Niet werkende partner: als de partner van de DGA niet werkt, dan kunt u dividend uitkeren uit uw B.V. en deze aan uw partner toerekenen (bijvoorbeeld € 10.000). Hiermee maakt uw partner gebruik van de heffingskortingen. De uitkering is vrijwel belastingvrij.
 2. Vennootschapsbelasting: het tarief voor de winstbelasting / vennootschapsbelasting daalt in 2021 tot 15% (tot een winst van € 245.000). Het wordt dus steeds aantrekkelijker om winsten over meerdere B.V.'s te verdelen en / of de fiscale eenheid voor de VPB op te heffen. Laat uw wel adviseren!
 3. Lenen van uw B.V.: er moet een zakelijke overeenkomst met zekerheid en een zakelijke rente worden overeengekomen (met notulen). In 2023 mag er nog maximaal € 500.000 van uw B.V. worden geleend (met uitzondering van leningen voor een eigen woning). De Belastingdienst controleert hier sinds 2020 steeds vaker op.
 4. Vordering op uw B.V.: als een DGA een vordering op zijn B.V. heeft, dan moet hierover rente worden berekend. Deze rente is belast in box 1 en voor de B.V. aftrekbaar, fiscaal is dit ongunstig. Er geldt een uitzondering voor vorderingen tot € 17.500.
 5. Borgstellingsprovisie: als de DGA zich in privé heeft borggesteld voor financieringen aan de B.V., dan moet hierover een borgstellingsvergoeding door de B.V. aan de DGA worden betaald (belast in box 1, dus meestal niet gunstig). Doet u dit niet, dan kan de Belastingdienst dit (voor 5 jaar) corrigeren. Als de DGA in privé wordt aangesproken voor de lening van de B.V., dan is deze normaal gesproken aftrekbaar in box 1. Is er geen zakelijke borgstellingsvergoeding voldaan, dan is de lening (veelal) niet aftrekbaar.
 6. Dividenduitkering: doe een uitkeringstoets als uw B.V. dividend gaat uitkeren. Risico is dat een dividenduitkering anders wellicht moet worden terugbetaald en / of de DGA in privé aansprakelijk wordt gesteld.
 7. Dividenduitkering: een dividenduitkering is voordeliger in 2020 dan in 2021, het tarief gaat stijgen van 26,25% tot 26,9% in 2021.
 8. Bedrijfsopvolging: denk met uw familie eens na over een bedrijfsopvolging. U kunt uw bedrijf (materiële onderneming) vrijwel belastingvrij overdragen aan uw kinderen. Als u uw bedrijf heeft verkocht, dan bent u zomaar 30 - 45% aan belastingen verschuldigd (box 2 en schenkbelasting).
 9. Verliesverdamping: voorkom verliesverdamping. Een verlies in 2020 is te verrekenen met de winst van 2019 en de winsten van 2021 tot en met 2026. Daarna gaan verliezen verloren. Verliezen uit 2011 verdampen per 31 december 2020. Laat bijvoorbeeld voorzieningen vrijvallen zodat uw verliezen niet verdampen. Wellicht kunt u stille reserves in uw activa realiseren door deze (intern) te verkopen.

Eindejaarstips 2020 voor ondernemers (eenmanszaak VOF)

 1. IB-onderneming onderbrengen in B.V.: een B.V. wordt steeds aantrekkelijker en hiermee voorkomt u ook risico's voor een aansprakelijkheidstelling van uw privé-vermogen (scheiding ondernemingsvermogen / privé-vermogen). De zelfstandigenaftrek bedraagt nu nog € 7.030, deze wordt de komende jaren afgebouwd tot € 3.240. Het tarief in de B.V. blijft dalen, tot een winst van € 245.000 is het tarief 15%. Steeds meer ondernemers brengen hun bedrijf (belastingvrij) in in de B.V.

Eenvoudige en praktische eindejaarstips voor bedrijven

 1. Administratie: uw administratie moet u 7 jaar bewaren (soms moet u deze termijn verlengen met uitsteltermijnen). De administratie over 2013 kunt u vernietigen per 31 december 2020.

Belangrijkste wijzigingen in 2021

 1. Winstbelasting: de winstbelasting voor rechtspersonen (zoals een B.V.) daalt tot 15% voor een winst tot € 245.000.
 2. Innovatiebox: het tarief voor de innovatiebox stijgt van 7% naar 9%.
 3. Zelfstandigenaftrek: de zelfstandigenaftrek daalt en wordt afgebouwd de komende jaren, in 2021 daalt de zelfstandigenaftrek van € 7.030 tot € 6.670.
 4. Liquidatieverlies: als u een B.V. liquideert, dan kunt u het verlies aftrekken van de winst (van de aandeelhouder). Deze regeling wordt aangescherpt. Het verlies moet binnen 3 jaar worden verrekend, het moet gaan om liquidatieverliezen binnen de EU (nu wereldwijd) en er komt een beperking voor B.V.'s waarin u minder dan 50% zeggenschap bezit. De maatregelen inzake herkomst (EU) en zeggenschap gelden alleen als het liquidatieverlies hoger is dan € 5 miljoen.
 5. Investeringen: er komt een regeling om investeringen te stimuleren, de zogenaamde BIK-regeling. U krijgt een korting op de te betalen belasting van 3,9% van uw investering (tot € 5 miljoen, daarboven is het tarief lager namelijk 8%). Verrekening zal plaatsvinden met de te betalen loonheffingen.
 6. Overdrachtsbelasting: voor woningkoper jonger dan 35 jaar wordt het tarief 0%. Vanaf 1 april 2021 geldt een aanvullende voorwaarde dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Overdrachtsbelasting voor normale eigen woning blijft 2% en bedrijfs- / beleggingspanden wordt 8% (was 6%).
 7. Sparen en beleggen: de vrijstelling wordt € 50.000 per persoon. Tarief in box 3 gaat omhoog van 30% naar 31%. Tot € 200.000 per persoon (met partner € 400.000) wordt sparen en beleggen goedkoper, over hogere vermogens neemt de heffing toe. Sparen in de B.V. wordt aantrekkelijker vanaf 2021.
 8. Heffingskortingen: de arbeidskorting wordt in 2021 verhoogd.
 9. Werkkostenregeling: de vrije ruimte bedraagt in 2020 € 400.000 x 1,7%. Het percentage is tijdens de coronatijd verhoogd tot 3%. Voor het meerdere is het percentage 1,2%. Dit percentage daalt van 1,2% tot 1,18%.
 10. Inkomstenbelasting: starttarief daalt van 37,35% naar 37,1%.
 11. Vliegbelasting: in 2021 komt er een nieuw soort belasting bij, de vliegbelasting, deze bedraagt € 7,85 per passagier per vlucht als u vanuit Nederland vertrekt.
 12. Belastingontwijking: belastingontwijking wordt echt aangepakt. Er komt een bronbelasting op rente en royalties van 25% indien de rente en royalties worden betaald aan landen die weinig of geen belasting heffen (doorstroom gelden). Tevens moeten adviseurs internationale adviezen verplicht gaan melden bij de Belastingdienst.
 13. CO2-heffing: er komt voor bedrijven een zogenaamde CO2-heffing, dit is met name voor de industrie.

Advies over eindejaarsbeslissingen?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-11-2023
Artikel gemaakt op 08-10-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Eindejaarstips Eindejaarstips 2020

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap