print sitemap zoeken disclaimer contact

Model verzoek om toepassing van artikel 3.62 lid 1 Wet IB 2001

Doorschuiving in verband met overlijden

Bij overlijden van een ondernemer vindt op de voet van artikel 3.58, lid 1 Wet IB 2001 heffing plaats over de tot dan toe opgebouwde stille reserves en / of goodwill. De voortzettende erfgenamen kunnen dit voorkomen door een verzoek op de voet van artikel 3.62, lid 1 Wet IB 2001 in te dienen. Zij worden geacht voor wat betreft de winstbepaling in de plaats te zijn getreden van de overledene (artikel 3.62, lid 2). Het verzoek dient bij de aangifte van de overledene te worden gedaan.

Artikel 3.62, lid 1 en lid 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de fiscale oudedagsreserve (FOR) voor zover deze overgaat op de partner (zoals gedefinieerd in artikel 1.2 Wet IB 2001) en niet uitgaat boven het ondernemingsvermogen (in de zin van artikel 3.71 Wet IB 2001) waarmee deze de onderneming (mede) voortzet. Zie hiervoor artikel 3.62, lid 3 Wet IB 2001.

Belastingdienst Ondernemingen


Betreft: verzoek om toepassing van artikel 3.62, lid 1 Wet IB 2001

Geachte heer / mevrouw,

Namens .............................., wonende te .............................., ..............., .............................., sofi-nr.: ..............., geef ik hierbij te kennen dat hij / zij de onderneming rechtstreeks voortzet van .............................., laatstelijk gewoond hebbende te .............................., sofi-nr.: .............................., overleden op ............... te .............................. De voortzetter is gerechtigd tot de onderneming op basis van erf- en / of huwelijksvermogensrecht. Ik verzoek u om er mee in te stemmen dat:

  • het bepaalde in artikel 3.58, lid 1 Wet IB 2001 geen toepassing vindt;
  • de voortzetter voor het bepaalde in de artikelen 3.40 en 3.47 Wet IB 2001 in de plaats treedt van de overledene;
  • (optie: artikel 3.62, lid 3) Tevens verzoek ik u ermee in te stemmen dat de oudedagsreserve overgaat op de voorzetter, zijnde de partner in de zin van artikel 1.2 Wet IB 2001 van de overledene.

De aangifte over ...... van de overledene gaat hierbij.

Mocht u voornemens zijn om dit verzoek af te wijzen, dan verzoek ik u vriendelijk om vooraf contact met mij op te nemen.

Hoogachtend,

..............................
(gemachtigde)

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Verzoekschriften overgang bij overlijden

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap