print sitemap zoeken disclaimer contact

Detacheringsovereenkomst

Ondergetekenden

  1. Het bestuur van de Vereniging / Stichting .............................. gevestigd te .............................., hierna te noemen: de uitlener,
  2. Het bestuur van de Vereniging / Stichting .............................. gevestigd te .............................., hierna te noemen: de inlener,
  3. De heer / mevrouw .............................., geboren op .............................. en wonende te .............................., hierna te noemen: de gedetacheerde.

Tezamen hierna te noemen: partijen.


Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1
De uitlener detacheert de bij hem in de functie van .............................. in dienst zijnde werknemer bij de inlener voor het vervullen van de functie als vermeld onder artikel 2.

Artikel 2
De gedetacheerde vervult bij de inlener de functie van .............................. Een beschrijving van de functie en van de taakstelling is vóór de aanvang van de detachering voorgelegd en wordt door de gedetacheerde onderschreven.

Artikel 3
De uitlener machtigt de inlener tot het geven van opdrachten aan de gedetacheerde ten aanzien van de in artikel 2 vermelde taakstelling en het toezicht daarop. De gedetacheerde is voor de uitvoering van zijn / haar werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de inlener.

Artikel 4
De omvang van de detachering van de gedetacheerde bedraagt .............................. werktijdfactor.

Artikel 5
De detacheringsovereenkomst is van kracht met ingang van ............... en eindigt van rechtswege op ..............., tenzij partijen overeenkomen de overeenkomst voort te zetten.

Artikel 6
Indien partijen een verlenging van de detacheringsperiode overwegen, verplichten zij zich 3 maanden voor het verstrijken van de detacheringsperiode met elkaar in overleg te treden. Vervolgens dient door partijen schriftelijk bevestigd te worden dat de overeenkomst wordt voortgezet en voor welke periode dat geschiedt.

Artikel 7
Tussentijdse beëindiging van de detacheringsovereenkomst is slechts mogelijk met instemming van alle partijen, tenzij:
a. de gedetacheerde ontslag door de uitlener wordt verleend of op eigen verzoek ontslag neemt. In dat geval nemen partijen de voor de arbeidsovereenkomst van gedetacheerde geldende opzegtermijn in acht;
b. één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen een opzegtermijn van twee maanden in acht.

Artikel 8
Omtrent de concrete invulling van arbeids- en rusttijden zijn tussen de inlener en de gedetacheerde vóór de aanvang van detachering afspraken gemaakt.

Artikel 9
De gedetacheerde verklaart onder erkenning van de in artikel 3 omschreven machtiging, de in artikel 2 vermelde werkzaamheden naar beste vermogen te zullen verrichten in overeenstemming met de grondslag en de doelstelling van de school en zich daarbij te zullen houden aan de aanwijzingen en / of reglementen van de inlener.

Artikel 10
Detachering van de werknemer brengt geen wijzigingen mee in diens rechtspositie bij de uitlener. De gedetacheerde kan na afloop van de detacheringsperiode aan deze overeenkomst geen rechten ten opzichte van de inlener ontlenen.

Artikel 11
De uitlener is verplicht aan de gedetacheerde maandelijks het loon inclusief emolumenten te betalen waarop deze krachtens de arbeidsovereenkomst met de uitlener recht heeft. Tevens vergoedt de uitlener aan de gedetacheerde de gemaakte kosten in verband met het uitvoeren van de werkzaamheden bij de inlener. De gedetacheerde heeft terzake geen vordering op de inlener.

Artikel 12
De inlener verplicht zich maandelijks de volgende kosten aan de uitlener te vergoeden:
1. de totale bruto-loonkosten over de in artikel 1 genoemde periode. Indien daartoe de wettelijke verplichting bestaat, wordt over de bruto-loonkosten 19% BTW in rekening gebracht;
2. de vaste vergoeding woon- / werkverkeer ten behoeve van de gedetacheerde voor het reizen naar de instelling van de inlener. Over deze kosten verplichten de inlener en uitlener zich vóór de detachering afspraken te maken;
3. eventuele extra gemaakte kosten van gedetacheerde in verband met het uitvoeren van de werkzaamheden bij de inlener. De uitlener vergoedt deze kosten aan de gedetacheerde conform de door hem vastgestelde regels omtrent deze vergoeding.

Artikel 13
1. Bij afwezigheid van de gedetacheerde wegens ziekte of verlof zal in overleg met de uitlener door de inlener worden voorzien in diens vervanging. Hierbij is de geldende regelgeving voor de uitlener (zowel wat betreft rechtspositie als verzekeringsvorm) uitgangspunt. De inlener geeft de melding van afwezigheid per omgaande door aan de uitlener in verband met de declaratie bij het Vervangingsfonds.
2. De kosten van vervanging komen voor rekening van de uitlener die deze kosten vervolgens (afhankelijk van de verzekeringsvorm) kan declareren bij het Vervangingsfonds of Risicofonds. Een eventueel daaruit voortvloeiende toeslag in het kader van de premie-differentiatie komt voor rekening van de uitlener / inlener.
3. Meldingen van ziekte en herstel geschieden door de gedetacheerde zowel bij de uitlener als de inlener. De gedetacheerde is verplicht het ziekteverzuimprotocol van de uitlener na te leven.
4. Bij ziekte of verlof van de gedetacheerde blijft de betalingsverplichting van art. 12 gelden.

Artikel 14
De uitkeringskosten van degene die de gedetacheerde bij de uitlener gedurende de detacheringsperiode vervangt, komen voor rekening van de uitlener / inlener.

Artikel 15
1. De inlener is verplicht de zorgvuldigheid zoals genoemd in artikel 7:658 BW jegens de gedetacheerde in acht te nemen.
2. De inlener zal de uitlener vrijwaren van aanspraken jegens de uitlener wegens het niet nakomen van de verplichtingen genoemd in artikel 7:658 BW.

Artikel 16
1. De uitlener is niet aansprakelijk voor schade die de gedetacheerde mocht veroorzaken aan derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de inlener. De inlener zal zijn WA-verzekering tevens van toepassing laten zijn op de hiervoor bedoelde schade.
2. De inlener zal de uitlener vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met handelingen, waaronder begrepen enig nalaten van de gedetacheerde in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor de inlener.

Artikel 17
De uitlener is niet aansprakelijk voor schade die een gedetacheerde mocht veroorzaken bij de inlener.

Artikel 18
De gedetacheerde is niet aansprakelijk voor schade die hij / zij mocht veroorzaken aan de inlener of aan derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de inlener, tenzij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 19
1. Wijzigingen in de arbeidsovereenkomst, voor zover van belang voor de inlener, anders dan voortvloeiend uit een wetswijzing dan wel wijzigingen in de CAO PO / VO of in de bekostigingsvoorwaarden, binden de inlener niet dan na zijn schriftelijke instemming met de betreffende wijzigingen.
2. Wijzigingen in de detacheringsovereenkomst, voor zover de gedetacheerde rechtstreeks in zijn / haar belang getroffen wordt, binden de gedetacheerde niet dan na zijn / haar schriftelijke instemming met de betreffende wijzigingen.
3. Indien en voor zover enige bepaling in deze overeenkomst niet (langer) verenigbaar blijkt te zijn met de bekostigingsvoorwaarden, andere wettelijke voorschriften of toepasselijke CAO, treedt die bepaling buiten werking en wordt omtrent een vervangende bepaling tussen partijen overleg gevoerd.

Artikel 20
De bepalingen uit de toepasselijke CAO zijn van overeenkomstige toepassing.

Een afschrift van de overeenkomst wordt aan de overeenkomst van de gedetacheerde gehecht.


Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend te .............................. op ............... 2001.

De uitlener: ..............................

De inlener: ..............................

De gedetacheerde: ..............................

Datum: 26 januari 2005

Toelichting model-detacheringsovereenkomst

Algemeen

Naast benoeming bij een school of centrale dienst bestaat voor het primair onderwijs in het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel (artikel I-P27) ook de mogelijkheid om personeel tijdelijk te detacheren bij een school of instelling van een andere werkgever. In de CAO-VO is hiervoor geen regeling opgenomen, maar in het voortgezet onderwijs is detachering evenzeer onder dezelfde voorwaarden mogelijk. Detachering houdt in dat de bestaande dienstverhouding bij het schoolbestuur blijft gehandhaafd. Voor de betrokken werknemer verandert er niets in zijn rechtspositie en primaire arbeidsvoorwaarden.
Detachering biedt voordelen zowel voor de scholen als de betrokken personeelsleden. De schoolorganisaties kunnen gebruik maken van een flexibele personele inzet. Werknemers kunnen kennis maken met een andere werkplek zonder al hun schepen achter zich te moeten verbranden. Ondanks de voordelen van detachering wordt hiervan nog maar beperkt gebruik gemaakt.

Bij detachering zijn de volgende drie partijen betrokken:
- de werknemer, die gedetacheerd wordt (de gedetacheerde);
- de oorspronkelijke werkgever, waarbij de gedetacheerde in dienst is (de uitlener);
- de werkgever, waar de gedetacheerde te werk wordt gesteld (de inlener).

Gelet op het vrijwillige karakter van detachering is het noodzakelijk, dat de betrokken werknemer akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de detachering plaatsvindt. De gedetacheerde ondertekent daarom mede de overeenkomst, die de uitlener met de inlener dient te sluiten. Ook deeltijddetachering behoort tot de mogelijkheden.

In de detacheringovereenkomst worden de volgende onderwerpen geregeld:
- de rechten en plichten van de inlener en uitlener ten opzichte van elkaar; en
- de rechten en plichten van de gedetacheerde ten opzichte van de inlener en de uitlener (werkzaamheden, werktijden, reiskosten, verlofregeling etc.).

Detachering binnen het onderwijs is niet in strijd met de voorrangsbenoemingsverplichting, aangezien er geen sprake is van benoeming bij de inlener. Betrokkene blijft in dienst bij de uitlener. Bij benoeming van degene die tijdelijk voor de gedetacheerde waarneemt, moet de voorrangsbenoemingensverplichting wel in acht worden genomen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 3: de verhouding van gedetacheerde tot uitlener en inlener
De benoeming van de betrokken werknemer bij de uitlener blijft onverkort gehandhaafd. Alleen de gezagsverhouding ten opzichte van betrokkene gaat voor de duur van de detachering over op de inlener. De inlener wordt bevoegd opdrachten en aanwijzingen aan de gedetacheerde te geven met betrekking tot diens werkzaamheden.

Artikel 7: rechtspositionele maatregelen
De gezagsverhouding met de werknemer gaat voor de duur van de detacheringovereenkomst over op de inlener die in verband met diens werkzaamheden aanwijzingen en opdrachten kan geven aan de gedetacheerde. Rechtspositionele maatregelen kunnen ingevolge de Akte van benoeming slechts door of namens het bevoegd gezag worden genomen. Wanneer er sprake is van een conflict of disfunctioneren dient de inlener contact op te nemen met de uitlener. Laatstgenoemde is tenslotte als werkgever van de gedetacheerde bevoegd om jegens deze rechtspositionele maatregelen te treffen. Tussentijdse beëindiging van de detachering is slechts mogelijk wanneer de uitlener en de inlener dit gezamenlijk overeenkomen of wanneer de werknemer wordt ontslagen uit zijn betrekking bij de uitlener. Voor het overige kan worden verwezen naar artikel 2, eerste lid van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, waaruit volgt dat wanneer er zich gedurende de detachering problemen voordoen, partijen verplicht zijn zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Artikel 11: salarisbetaling
Terwijl de werkzaamheden worden verricht bij de inlener, blijft de gedetacheerde in dienst van de uitlener voor wiens rekening ook de loonkosten blijven. De uitlener zal derhalve de salarisbetaling aan de gedetacheerde op de gebruikelijke wijze voortzetten.

Artikel 12: vergoeding kosten aan uitlener
De loonkosten blijven voor rekening van de uitlener. Afhankelijk van de concrete situatie zal met de inlener worden overeengekomen, dat deze voor de kosten van de detachering aan de uitlener een (kostendekkende) vergoeding betaalt.
Aangezien de detachering met zich mee kan brengen dat de afstand tussen de woning en de werkplek groter wordt, moeten inlener en uitlener afspraken maken over een eventuele vergoeding van de extra reiskosten aan de gedetacheerde.

Artikel 13: vervanging
Wanneer de gedetacheerde werkzaam is bij een school van de inlener en hij ziek wordt of verlof krijgt, kan de uitlener de kosten van diens vervanger declareren bij het Vervangingsfonds en op deze manier zorg dragen voor de salariskosten van een vervanger. Een eventueel daaruit voortvloeiende hogere premie in het kader van het Vervangingsfonds komt dan voor rekening van de uitlener. In de detacheringovereenkomst dienen over deze extra kosten afspraken gemaakt te worden.
Aangezien betrokkene gedurende de detachering benoemd blijft bij de uitlener en zijn personeelsregistratie daar blijft plaatsvinden, is het van belang, dat de gedetacheerde behalve bij de inlener ook bij de uitlener melding doet van ziekte en herstel. Deze dubbele melding is nodig in verband met een eventuele declaratie van de vervangingskosten bij het Vervangingsfonds. In de akte van benoeming van de vervanger moet duidelijk worden aangegeven, dat deze de gedetacheerde vervangt bij de inlener. Ook in andere gevallen (o.a. verlof, geneeskundige keuring, periodieke salarisverhoging en jubileumgratificatie) dient steeds in acht genomen te worden, dat de gedetacheerde in dienst is bij de uitlener en dat diens personeelsregistratie dus daar moet plaatsvinden.

Artikel 14: werkloosheidsrisico
Degene die voor de gedetacheerde waarneemt in diens oorspronkelijke functie bij de uitlener, kan tijdelijk worden benoemd in verband met tijdelijke afwezigheid van de gedetacheerde. De kosten die met de waarneming gemoeid zijn komen niet in aanmerking voor bekostiging ten laste van het Vervangingsfonds. Deze kosten kunnen worden gedekt door de vergoeding die de uitlener van de inlener ontvangt.

Wanneer de tijdelijke waarnemer van de gedetacheerde werkloos wordt bij terugkomst van de gedetacheerde op zijn werkplek bij de uitlener, zal het Participatiefonds de werkloosheidsuitkering van de waarnemer niet vergoeden aan de uitlener, omdat het Participatiefonds detachering in het algemeen aanmerkt als "eigen beleid" van de uitlener. Daarom wordt aanbevolen in de detacheringovereenkomst vast te leggen, dat eventuele uitkeringskosten van de waarnemer van de gedetacheerde voor rekening komen van de inlener dan wel van de uitlener, in het geval het Participatiefonds de uitkering van de waarnemer niet vergoedt aan de uitlener na beëindiging van de detachering.

Artikel 15 t/m 18: aansprakelijkheid
Op grond van artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is het bevoegd gezag aansprakelijk voor schade die aan derden wordt toegebracht door personeelsleden in de vervulling van hun taak, tenzij die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dat personeelslid. Voorwaarde is dat het bevoegd gezag uit hoofde van de dienstbetrekking zeggenschap heeft over de taken waarmee de schade samenhangt. Omdat de juridische gezagsverhouding en niet het dienstverband bepalend is voor de wettelijke aansprakelijkheid jegens derden, kan een werknemer, die op grond van detachering werkzaam is op een school van de inlener, in dit verband gelijk worden gesteld met een werknemer die is benoemd bij de inlener. De inlener is dus met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:170 van het BW aansprakelijk voor schade die door de gedetacheerde wordt veroorzaakt. Het is derhalve van belang de zeggenschap nauwkeurig vast te leggen in de detacheringovereenkomst.


Deel deze pagina

Laatste update op 16-12-2016
Artikel gemaakt op 26-01-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Personeel Detacheringsovereenkomst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap