print sitemap zoeken disclaimer contact

Concurrentiebeding

Informatie

Een concurrentiebeding moet schriftelijk zijn aangegaan met een meerderjarige werknemer, de werkzaamheden omschrijven en het gebied en de periode van gelding (max. 1 jaar) bevatten. De werkgever kan naast een boete ook een schadevergoeding eisen als dat uitdrukkelijk is bedongen. Als de werknemer het minimumloon verdient, mag de werkgever de boete niet voor zichzelf innen en mag deze niet hoger zijn dan een halve dag loon. Looptijd en werkingssfeer mogen niet onevenredig zwaar beperken en de boete mag niet buitensporig zijn. De rechter kan desnoods ingrijpen.

Bij een functiewijziging, als het beding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken en bij overgang van de onderneming is een nieuw concurrentiebeding nodig. Als handhaving ernstig nadeel oplevert, moet de werkgever mogelijk een vergoeding aan de werknemer betalen.

Het concurrentiebeding vervalt, als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd tijdens de proeftijd, de werkgever failliet gaat of schadeplichtig is voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.


De ondergetekenden verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1. Het is werknemer verboden zonder schriftelijke toestemming van werkgever binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van de dienstbetrekking in enigerlei vorm een zaak, gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van werkgever te vestigen, te drijven of doen drijven, hetzij direct, hetzij indirect, als ook financieel in welke vorm ook bij een dergelijke zaak belang te hebben of daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam te zijn als .............................., hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, één en ander voor zover daarbij aan cliënten of voormalige cliënten van werkgever diensten worden verricht.

2. Bij overtreding van het in lid 1 omschreven verbod verbeurt werknemer ten behoeve van werkgever een direct opeisbare boete van € ............... voor elke dag, dat werknemer in overtreding is, onverminderd de bevoegdheid van werkgever de werkelijk geleden schade te vorderen. De boete komt ten goede aan "..............................".

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend.Werkgever: .............................. Werknemer: ..............................

Deel deze pagina

Laatste update op 03-11-2012
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Personeel Concurrentiebeding

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap