print sitemap zoeken disclaimer contact

Arbeidsovereenkomst werknemer

Informatie

Verlenging overeenkomsten voor bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen twee keer verlengd worden. Een werkgever kan met zijn werknemer dus drie arbeidsovereenkomsten sluiten. De totale duur mag niet meer bedragen dan 3 jaar of 36 maanden. Iedere arbeidsovereenkomst loopt van rechtswege af zodat geen ontslagvergunning nodig is. Na 36 maanden, dan wel bij de vierde arbeidsovereenkomst, ontstaat een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Voor overgangssituaties geldt overgangsrecht. Dit komt er op neer dat overeenkomsten die reeds zijn verlengd voor 1 januari 1999 moeten worden beoordeeld volgens de regels van het oude recht.

Proeftijd

In het geval van een arbeidsovereenkomst voor de duur van minder dan twee jaar geldt een proeftijd van maximaal een maand. Betreft het een arbeidsovereenkomst voor de duur van twee jaar of langer of een overeenkomst voor onbepaalde tijd, dan geldt een proeftijd van maximaal twee maanden.

Opzegtermijnen

In de overeenkomst wordt uitgegaan van de wettelijke opzegtermijn (van 1 maand). Indien partijen hiervan in de overeenkomst willen afwijken, dan zal de opzegtermijn voor de werkgever het dubbele moeten bedragen van de opzegtermijn voor de werknemer.DE ONDERGETEKENDEN:

a. WERKGEVER

naam: ..............................

adres: ..............................

woonplaats: ...............  ..............................

en

b. WERKNEMER

naam: ..............................

adres: ..............................

woonplaats: ...............  ..............................

VERKLAREN DE VOLGENDE ARBEIDSOVEREENKOMST TE SLUITEN:

1. Indiensttreding

De werkgever neemt de werknemer in dienst in de functie van .............................., in de ruimste zin, welk dienstverband de werknemer aanvaardt. Hetgeen de functie inhoudt, is partijen genoegzaam bekend, zodat hiervan geen nadere omschrijving behoeft te worden gegeven.

De werknemer verbindt zich tot het verrichten van al die werkzaamheden, die in de uitoefening van de functie redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden.

De werknemer wordt aangenomen voor een dienstverband van ...... uur per week, verdeeld in ...... dagen. (Overwerk: evt. omschrijven / regeling treffen.)

2. Contractsduur / opzegging

Het dienstverband vangt aan op ............... en eindigt op ...............

De dienstbetrekking voor bepaalde tijd zal van rechtswege eindigen op laatstgenoemde datum zonder dat over en weer voorafgaande opzegging vereist zal zijn en zonder dat partijen toestemming behoeven van de Regionaal Directeur van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. (Vervalt bij onbepaalde tijd.)

De eerste maand / twee maanden van de arbeidsovereenkomst gelden als proeftijd.

Het dienstverband kan door beide partijen gedurende de arbeidsovereenkomst worden opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

3. Salaris / vergoeding

Het brutoloon bedraagt € ............... per ...............

Vakantiebijslag

De werknemer ontvangt een vakantiebijslag van ......% per jaar over het hem toekomende brutosalaris. Uitbetaling van de vakantiebijslag, waarop in de periode van ............... tot en met ............... recht wordt verkregen, vindt plaats in de maand ..............................

Bij tussentijdse indiensttreding vindt uitbetaling van de vakantietoeslag naar rato plaats.

In geval van tussentijdse beëindiging van het dienstverband, wordt het op de einddatum opgebouwde recht op vakantiebijslag uitgekeerd op de datum waarop het dienstverband eindigt.

4. Kostenvergoeding

Zakelijke uitgaven

Noodzakelijke uitgaven, die door de werknemer worden gedaan ten behoeve van de uitoefening van zijn functie, kunnen bij de werkgever worden gedeclareerd (voor zover zij niet vallen onder van de andere aan de werknemer toegekende kostenvergoedingen. De werkgever kan regels stellen voor de aard van de uitgaven die al dan niet voor vergoeding in aanmerking kunnen komen). Vergoeding vindt slechts plaats tegen overlegging van deugdelijke specificaties en betalingsbewijzen. (Hierna eventueel regels voor de aard van de te vergoeden uitgaven opsommen.)

De werknemer ontvangt een vaste onkostenvergoeding van € ............... per maand ter dekking van kleine, moeilijk te specificeren zakelijke en representatieve uitgaven van de werknemer.

Telefoonkostenvergoeding

De werkgever vergoedt aan de werknemer alle gesprekskosten van zijn telefoonaansluiting, derhalve niet de abonnements- en eventuele aansluitkosten.

Studiekostenvergoeding

Als de werkgever het noodzakelijk vindt dat de werknemer een studie volgt, dan worden de kosten bestaande uit aanschafkosten van studieboeken en cursusgelden, door de werkgever aan de werknemer vergoed tegen overlegging van deugdelijke specificaties en betalingsbewijzen.

In geval van volledige arbeidsongeschiktheid gedurende meer dan 31 dagen vervallen de rechten van de werknemer op de hierboven in dit artikel genoemde vergoedingen met ingang van de 32e dag na de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

In geval van schorsing of non-actiefstelling van de werknemer vervallen deze rechten met ingang van de dag waarop de schorsing of non-actiefstelling plaatsvindt.

Fiscale verrekening

Voor zover enige uit hoofde van dit artikel aan de werknemer verstrekte kostenvergoeding het door de fiscus maximaal ter zake toegestane grensbedrag overschrijdt, zal in de maand december van ieder jaar op grond van de geldende fiscale normen een herberekening van de kostenvergoedingen plaatsvinden. De kostenvergoedingen zijn bruto, inhouding van belasting komt voor rekening van de werknemer.

5. Bedrijfsauto

De werknemer krijgt de beschikking over een bedrijfsauto in de prijsklasse van € ...............

De werknemer mag deze auto voor privédoeleinden gebruiken. De fiscale consequenties met betrekking tot het privégebruik van de auto, alsmede de boetes e.d. verbonden aan verkeersovertredingen zijn voor rekening van de werknemer.

De werknemer houdt de auto in goede staat van onderhoud en zal zonder toestemming van de werkgever geen veranderingen aan of in de auto aanbrengen. Hij neemt de door de werkgever te stellen regels in acht.

Alle kosten verbonden aan een normaal gebruik en onderhoud van de auto, dus ook de brandstofkosten, komen voor rekening van de werkgever.

In geval van volledige arbeidsongeschiktheid gedurende meer dan 31 dagen en tijdens schorsing of non-actiefstelling zal de werknemer op eerste verzoek van de werkgever de hem ter beschikking gestelde auto met alle wat daartoe behoort onmiddellijk aan de werkgever ter beschikking stellen, zonder dat de werknemer op enige vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

6. Vakantiedagen

De werknemer heeft recht op ...... vakantiedagen per jaar.

Indien het dienstverband niet het volledige (kalender)jaar heeft geduurd, verwerft de werknemer naar evenredigheid recht op vakantie.

Vakantie wordt op verzoek van en na overleg met de werknemer door de werkgever vastgesteld.

De werknemer neemt in principe zijn vakantiedagen op in het jaar waarin hij de rechten daarop verwerft. Eventuele niet-opgenomen vakantiedagen verworven in het voorafgaande jaar, kan hij nog tot uiterlijk ............... van het lopende jaar opnemen, tenzij de werkgever zich er schriftelijk mee akkoord heeft verklaard, dat deze dagen later worden opgenomen.

7. Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid in de zin van de Ziektewet betaalt de werkgever vanaf de eerste / tweede / derde dag (keuze) van arbeidsongeschiktheid aan de werknemer gedurende maximaal 52 weken 70 / 80 / 90 / 100% (keuze) van het laatstgenoten salaris.

Verschillende periodes van uitkering die elkaar met onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, worden voor de berekening van de maximale duur van voormelde periode van 52 weken samengeteld.

In geval van arbeidsongeschiktheid is de werknemer verplicht hiervan ten spoedigste kennis te (doen) geven aan de werkgever. Indien de werknemer op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid niet op het werk verschijnt, dient de in de vorige zin bedoelde kennisgeving uiterlijk voor 10.00 uur 's ochtends te geschieden. Voor zover de werknemer op een ander adres dan zijn woonadres wordt verpleegd, dient dit verpleegadres te worden opgegeven.

Zodra de werknemer weet, dat hij ingeval van arbeidsongeschiktheid zijn werkzaamheden zal (moeten) hervatten, meldt hij dit aan zijn werkgever.

De werkgever is bevoegd nadere voorschriften te verstrekken (zoals vastgelegd in het personeelsreglement).

8. Nevenwerkzaamheden

De werknemer zal zijn volledige werkkracht ten dienste stellen van de werkgever. Het is hem zonder voorafgaande toestemming van de werkgever, niet toegestaan gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst al dan niet gehonoreerde nevenwerkzaamheden uit te voeren.

Het is de werkgever bekend, dat de werknemer gehonoreerde nevenwerkzaamheden verricht ten behoeve van .............................. te ..............................

Deze werkzaamheden nemen .............................. in beslag. De werkgever heeft de werknemer toestemming gegeven om deze activiteiten te continueren, mits deze niet verder worden uitgebreid.

9. Geheimhoudingsplicht

De werknemer zal, zowel gedurende het dienstverband als na afloop daarvan, strikte geheimhouding betrachten omtrent alle vertrouwelijke bedrijfsgegevens die hem in het kader van de dienstbetrekking ter kennis zijn gekomen, zowel die van de werkgever als die van andere ondernemingen behorende tot het concern waartoe de werkgever behoort en die van klanten en relaties van de werkgever in de ruimste zin van het woord.

Als vertrouwelijke bedrijfsgegevens worden onder meer aangemerkt alle knowhowgegevens, documenten, ontwerpen of aantekeningen, die niet ter openbare kennis zijn gebracht.

Bij overtreding van dit beding is de werknemer een direct opeisbare boete ten gunste van de werkgever verschuldigd van € ............... per overtreding, zonder dat enige schade over verlies behoeft te worden aangetoond en onverminderd het recht van de werkgever om volledige schadevergoeding te vorderen.

10. Concurrentie

Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever niet toegestaan, binnen een periode van ...... jaren na het einde van deze arbeidsovereenkomst in enige vorm werkzaam te zijn of rechtstreeks of indirect betrokken te zijn bij een onderneming of instelling, behorende tot dezelfde branche als die waarin de werkgever werkzaam is ten tijde van de beëindiging van het dienstverband. Dit verbod geldt voor ..............................

Bij overtreding van dit beding is de werknemer een direct opeisbare boete ten gunste van de werkgever verschuldigd van € ............... en een boete van € 500 voor iedere dag waarop zodanige overtreding voortduurt, zonder dat enige schade of verlies behoeft te worden aangetoond en onverminderd het recht van de werkgever om volledige schadevergoeding te vorderen.

11. Einde dienstverband

Bij het beëindigen van het dienstverband is de werknemer verplicht onverwijld aan de werkgever af te geven al hetgeen hij van of voor de werkgever terzake van of in verband met de onderhavige overeenkomst onder zich heeft, daarbij inbegrepen monsters, stalen, reclamemateriaal, zaken, prijscouranten, bescheiden en hetgeen hem verder door werkgever is verstrekt.

12. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud te .............................. op ...............

Werkgever:

..............................

Werknemer:

..............................

Deel deze pagina

Laatste update op 03-11-2012
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Personeel Arbeidsovereenkomst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap