print sitemap zoeken disclaimer contact

Verhuur roerende zaken

Ondergetekenden  

1)      de heer / mevrouw .............................., wonende te .............................., hierna te noemen, verhuurder,

2)      de heer / mevrouw .............................., wonende te .............................., hierna te noemen, huurder,

Overwegende

 • dat verhuurder eigenaar is van .............................. (hierna het gehuurde);
 • dat verhuurder en huurder overeenstemming hebben bereikt over de verhuur van ..............................;
 • dat verhuurder en huurder de bereikte overeenstemming schriftelijk willen vastleggen.
   

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 1. Verhuurder verhuurt aan huurder de navolgende roerende zaken: ..............................
 2. De huur gaat in op ............... en is gesloten voor de tijd van ...... jaar / maanden.
 3. De huurprijs bedraagt € ............... per jaar / maand / week, en moet per jaar / maand / week in gelijke termijnen bij vooruitbetaling worden voldaan ten huize en in handen van de verhuurder zonder enige verrekening of korting en tegen behoorlijke kwitantie. Betaling kan ook plaatsvinden door storting of overschrijving op verhuurders bankrekening met nummer ............... of postbankrekening met nummer ...............
 4. Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming, bij deze huurovereenkomst daaraan gegeven, te weten .............................. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop der huur weer aan de verhuurder te zullen teruggeven.
 5. De kosten van onderhoud en herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten laste van huurder.
 6. De huurder is verplicht het gehuurde bij een solide maatschappij tegen alle verzekerbare schade (of brand en diefstal !!) te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan verhuurder. De uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van huurder jegens de verzekeraar worden reeds hierbij bij voorbaat door huurder aan verhuurder geleverd. De huurder verplicht zich voorts de polis na ontvangst ter hand te stellen aan verhuurder en is verplicht alle premiekwitanties binnen 5 dagen na verval van de premie aan verhuurder ter inzage te verstrekken.
 7. Alle lasten en belastingen terzake van het gehuurde geheven of wordende geheven zijn ten laste van huurder.
 8. De verhuurder heeft het recht eenmaal per jaar / maand – in nader overleg te regelen – controle op het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen.
 9. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is verboden. Onverminderd dit verbod, draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de huurder de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
 10. De huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder buiten het perceel / plaats ..............................
 11. De eventuele herstellingen geschieden voor rekening van de huurder, nadat van de noodzakelijkheid daarvan door huurder is kennisgegeven aan de verhuurder. De reparaties zullen plaatsvinden bij ..............................
 12. Alles wat door of vanwege de huurder op het gehuurde wordt gemonteerd of daaraan wordt aangebracht, wordt daardoor het eigendom van de verhuurder.
 13. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de huurder, ook voor zover het gehuurde zich feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden.
 14. De verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 15. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of toedoen van derden.
 16. De huur eindigt op ............... en het gehuurde moet op deze datum aan de verhuurder worden teruggeven.
 17. Verhuurder kan in voorkomende gevallen schadevergoeding vragen en het gehuurde per direct ophalen. Deze bepaling gaat in werking bij de genoemde omstandigheden, in de ruimste zin des woords, en door het enkel plaatsvinden van één der gestelde omstandigheden. Verhuurder kan van zijn recht gebruik maken zonder enige sommatie vooraf en hij kan onmiddellijke betaling vorderen van de verschenen huurtermijnen en de kosten. Tevens kan hij per ommegaande deze huurovereenkomst ontbinden, zonder tussenkomst van de rechter en het gehuurde onverwijld weer tot zich nemen. Vorenstaande onverminderd het recht op schadevergoeding. De omstandigheden zijn:
  -         wanneer de huurder in verzuim is de huur tijdig te betalen;
  -         wanneer door hem één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen;
  -         wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende zaken of op een gedeelte daarvan of op de hierbij aan hem in huur gegeven zaken of op een gedeelte daarvan, of op het gehuurde;
  -         wanneer door de huurder surseance van betaling wordt aangevraagd;
  -         wanneer de huurder geraakt in staat van faillissement;
  -         wanneer door of voor de huurder het uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van hem of zijn partner wordt verzocht;
  -         wanneer hij overlijdt;
  -         wanneer hij onder curatele wordt gesteld;
  -         wanneer hij metterwoon het rijk Nederland mocht verlaten.
 18. De huurder verbindt zich om de verhuurder onverwijld kennis te geven van de onder ad 17 genoemde omstandigheden. Dit zal zowel schriftelijk als telefonisch (nummer ...............) plaatsvinden.
 19. Ten laste van huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen, welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.
 20. In geval van wanbetaling der huurpenningen zal de verhuurder aan de huurder in rekening mogen brengen zijn buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste € ............... bedragen en anders ......% van de verschuldigde hoofdsom. Alsmede in het geval van een procedure (mede) met betrekking daartoe alle door hem gemaakte proceskosten, ook voor zover een proceskostenveroordeling volgens de daarbij behorende tarieven overtreffende.
 21. De kosten van deze overeenkomst komen voor rekening van ..............................

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te .............................. op ...............

Huurder                                                           Verhuurder


Deel deze pagina

Laatste update op 03-11-2012
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Overig Verhuur roerende zaak

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap