print sitemap zoeken disclaimer contact

Sponsorovereenkomst

Ondergetekenden:

  1. .............................., gevestigd te .............................., hierna te noemen: de Stichting,
  2. .............................., wonende / gevestigd te .............................. aan de .............................., postcode ..............., hierna te noemen: de Sponsor,

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

  1. De Stichting en de Sponsor sluiten een ......-jarige overeenkomst inhoudende de sponsoring van de Stichting.
  2. Deze overeenkomst gaat in op ............... en eindigt derhalve op ...............
  3. De Sponsor en de Stichting besluiten gezamenlijk voor ............... of zij de overeenkomst na ............... wensen voort te zetten en op welke condities.
  4. De Sponsor heeft tijdens de looptijd van deze overeenkomst recht op de volgende  presentaties zijdens de Stichting: ..............................
  5. De Sponsor verplicht zich jegens de Stichting tot betaling van een bedrag van € ............... (zegge: .............................. ) excl. BTW per jaar, lopende van ............... tot en met ..............., en wel voor de volledige looptijd van deze overeenkomst. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de faktuur doch in ieder geval voor ............... aan het begin van de jaarlijkse periode.
  6. Deze overeenkomst verplicht zowel de Stichting als de Sponsor tot naleving van de wettelijke bepalingen, de sponsorreglementen van de overkoepelende sportorganisaties, de Code van het Reklamewezen en de algemeen geldende overheidsvoorschriften over dit onderwerp.
  7. Partijen verklaren ten opzichte van elkaar en verbinden zich jegens elkaar deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren.

Aldus gedaan en getekend in tweevoud te .............................. op ...............

Namens de Sponsor: ..............................

Naam en functie: ..............................      

Namens de Stichting:  .............................. en ..............................

Namen en functies:  .............................. en ..............................

Deel deze pagina

Laatste update op 03-11-2012
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Overig Sponsorovereenkomst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap