print sitemap zoeken disclaimer contact

Koopovereenkomst roerende zaak

Het voorbeeld is een overeenkomst tussen 2 ondernemingen (boek 7). Roerende zaken zijn eigenlijk alle zaken die niet met de grond zijn verenigd. Met onderstaande overeenkomst kunt u geen registergoederen overdragen, dit moet via de notaris.


De ondergetekenden:


1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid .............................., gevestigd te .............................., kantoorhoudende te .............................., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer .............................. in de functie van .............................., hierna te noemen: "Verkoper",

en

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid .............................., gevestigd te .............................., kantoorhoudende te .............................., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd de heer .............................. in de functie van .............................., hierna te noemen: "Koper",


Komen het volgende overeen:

Artikel 1. Product en prijs

1.1. De verkoper verbindt zich het product, bekend onder de naam .............................., zijnde .............................., hierna nader aangeduid met "het product", te leveren aan koper.

1.2. Verkoper levert aan koper ..............................

1.3. Koper is verplicht aan verkoper een bedrag te betalen, hierna nader aangeduid met "koopprijs", zijnde € ............... inclusief BTW.

1.4. Het hiervoor genoemde bedrag wordt op rekeningnummer ............... van de .............................. te .............................., ten name van .............................. gestort.

1.5. Koper voldoet binnen ............... na heden reeds een bedrag van € ...............

1.6. De betaling van de koopprijs zal plaatsvinden in maandelijkse termijnen. Per termijn dient de koper een bedrag af te lossen zijnde € ............... De eerste aflossing vindt plaats op ............... De overige aflossingen dienen steeds voor aanvang van de volgende kalendermaand plaats te vinden.

Artikel 2.Overdracht, levering en afgifte

2.1. De overdracht en levering van het product door verkoper aan koper geschiedt door afgifte van het product aan koper. De afgifte van het product bij koper dient te geschieden op de door koper aan te wijzen plaats.

2.2. De overdracht en levering van het product dient te geschieden op ...............

2.3. Ingeval de levering niet tijdig of niet behoorlijk geschiedt, heeft koper de keuze de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel er aanspraak op te maken dat de overeenkomst alsnog terstond door verkoper wordt nagekomen, één en ander onverminderd de rechten van koper op schadevergoeding wegens niet tijdige levering.

2.4. Bij gebreke aan voldoening van zijn betalingsplicht is koper met ingang van de dag na genoemde betalingsdatum een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente als bedoeld en met inachtneming van art. 6:119 BW.

Artikel 3. De verplichtingen van de verkoper

3.1. Verkoper is verplicht om het product op de hiervoor genoemde datum in eigendom over te dragen aan koper, inclusief toebehoren.

3.2. Verkoper dient er voor in te staan dat de zaken die hij levert beantwoorden aan deze overeenkomst en daarmee voldoen aan de wettelijke conformiteiteisen.

3.3. Eventuele reclames dienen uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering aan verkoper kenbaar te worden gemaakt.

3.4. ..............................

Artikel 4. De verplichtingen van de koper

4.1. De koper is verplicht om op het afgesproken tijdstip de koopprijs te voldoen aan de verkoper.

4.2. ..............................

Artikel 5. Overmacht

5.1. In geval van overmacht wordt de nakoming door verkoper en /  of koper van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn. Van een geval van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de wederpartij mededeling worden gedaan.

5.2. Onder overmacht inzake deze overeenkomt wordt tevens verstaan het niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens verkoper of koper op zich heeft genomen.

5.3. Indien de overmachtsituatie langer aanhoudt dan ..............., heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 6. Faillissement

6.1. Indien één der partijen van de onderhavige overeenkomst in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of wordt ontbonden of geliquideerd, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Verkoper staat er voor in dat het product dat zij levert en afgeeft, beantwoordt aan deze overeenkomst en daarmee voldoet aan de wettelijke conformiteiteisen.

7.2. De verkoper is derhalve aansprakelijk voor ..............................

Artikel 8. Risico-overgang

8.1. Het product is voor risico van verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en de eerder genoemde datum waarop het product overgedragen wordt aan koper.

8.2. Ingeval het product tenietgaat voor de eerder genoemde datum van overdracht, verplicht verkoper zich om koper onder dezelfde voorwaarden een soortgelijk product aan te bieden. Koper is niet gehouden om van dit aanbod gebruik te maken.

Artikel 9. Garanties

9.1. Er is een garantieperiode van ............... na acceptatiedatum. Gedurende deze periode zal verkoper voor zijn rekening alle gebreken herstellen voor zover zij te wijten zijn aan materiële-, constructie- of ontwerpfouten.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1. Koper en verkoper verbinden zich om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens of personen van de wederpartij waarvan zij zich bij uitoefening van deze overeenkomst bedienen.

10.2. Bij schending van de onderhavige geheimhoudingsplicht verbeurt de ene partij jegens de andere partij een dadelijk en ineens opeisbare boete van € ............... voor elke overtreding.

Artikel 11. Algemene voorwaarden

11.1. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de verkoper van toepassing.

11.2. De verkoper dient de algemene voorwaarden aan koper ter beschikking te stellen.

Artikel 12. Slotbepaling

12.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te niets geselecteerd behoudens enige vordering tot de competentie van de kantonrechter zouden behoren.


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te .............................. op ...............

Verkoper: ..............................

Koper: ..............................

Fiscaaladvies nodig inzake het opstellen van een koopovereenkomst?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 05-05-2017
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Overig Koop roerende zaken

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap