Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Lening Rekening courant met BV

Rekening-courant overeenkomst met eigen B.V.

De ondergetekenden

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid .............................. gevestigd te .............................., hierna te noemen de "B.V." en
 2. de heer / mevrouw .............................., geboren op ............... te .............................., wonende te .............................., hierna te noemen "partij 2".

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 1. Indien de B.V. een bedrag te vorderen heeft van partij 2, zal eerstgenoemde hiervoor een vergoeding ontvangen gelijk aan de heffingsrente van het Ministerie van Financiën. De rente wordt per kwartaal op de eerste werkdag van het daaropvolgende kwartaal rentedragend bijgeschreven.
 2. Indien partij 2 een bedrag te vorderen heeft van de B.V., zal de eerstgenoemde hiervoor een vergoeding ontvangen gelijk aan aan de heffingsrente van het Ministerie van Financiën. Deze rente zal worden herrekend naar een maandrente. De rente wordt maandelijks op de eerste werkdag van de daaropvolgende maand rentedragend bijgeschreven.
 3. Als de hoogte van het verschuldigde bedrag daartoe aanleiding geeft, dient de ene partij aan de andere partij op eerste aanvraag passende zekerheden te verschaffen.
 4. De hoofdsom plus bijgeschreven rente zal door de partij die uit hoofde van deze overeenkomst een vordering heeft op de andere partij kunnen worden opgeëist drie maanden na kennisgeving daartoe en onmiddellijk in de volgende gevallen:
  - faillissement van de andere partij;
  - beslaglegging op zaken van de andere partij;
  - aanvraag surséance van betaling door de andere partij.

Aldus ondertekend te .............................. op ...............


Meer weten van rekening courant met bv


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Overeenkomsten Juridisch Lening Rekening courant met BV

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap