print sitemap zoeken disclaimer contact

Lening met rente en aflossing

De ondergetekenden:

 1. .............................., hierna / zowel samen als ieder afzonderlijk / ook te noemen: "schuldenaar";
 2. .............................., hierna / zowel samen als ieder afzonderlijk / ook te noemen: "schuldeiser";

Verklaren

Schuldenaar is wegens op heden ter leen ontvangen gelden / hoofdelijk / verschuldigd aan schuldeiser een som van: € ..............., zegge ..............................

Voorwaarden en bedingen van de geldlening

 1. Schuldenaar zal van gemelde som of het restant daarvan, / gedurende een eerste termijn van ...... jaren, / beginnend op heden, een rente betalen van ......%per jaar, bij nabetaling te voldoen, welke rente zal verschijnen in maandelijkse termijnen op de eerste van iedere maand, voor het eerst op ............... over het alsdan sedert heden verstreken tijdvak.
 2. Schuldeiser heeft het recht om telkens na verloop van iedere termijn waarvoor het rentepercentage werd overeengekomen, het rentepercentage van de lening te wijzigen.
 3. Indien schuldeiser van dit recht gebruik wenst te maken, dient hij hiervan tenminste drie maanden voor de afloop van de betreffende termijn schriftelijk kennis te geven aan schuldenaar. Indien het voorstel tot rentewijziging door schuldenaar niet wordt aanvaard, zal het restant van het geleende bedrag met rente en kosten, alsmede al hetgeen schuldeiser voorts nog van schuldenaar te vorderen zal hebben op de datum waarop de rente gewijzigd zou kunnen worden, opeisbaar en aflosbaar zijn. / Schuldenaar is verplicht om maandelijks op gemelde renteverschijndagen, voor het eerst op ............... een bedrag groot: € ..............., zegge .............................. op de hoofdsom af te lossen.

Deze overeenkomst is voorts aangegaan onder de volgende voorwaarden en bedingen

 1. Alle betalingen moeten worden gedaan op een bankrekening van schuldeiser of zijn recht-verkrijgenden. Schuldenaar zal zich niet op verrekening kunnen beroepen.
 2. Schuldenaar geeft, indien en zodra schuldeiser dat wenst, zijn bank opdracht - en houdt deze in stand - tot automatische overboeking van zijn rekening van de gelden die verschuldigd zijn uit hoofde van het in deze akte bepaalde naar een door schuldeiser op te geven rekening.
 3. Behoudens het overigens in deze akte bepaalde zal de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan:
  a. niet opeisbaar zijn vóór ............... doch nadien te allen tijde;
  b. te allen tijde aflosbaar zijn; mits tenminste drie maanden tevoren de ene partij de andere partij heeft gewaarschuwd bij aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst; indien door schuldenaar dergelijke waarschuwing niet plaats had kan schuldenaar niettemin aflossen, maar er dient door hem dan een extra vergoeding gelijk aan de rente over een tijdvak van drie maanden te worden bijbetaald; // niet opeis- en aflosbaar zijn vóór ............... doch nadien te allen tijde, mits ten minste drie maanden tevoren de ene partij de andere partij heeft gewaarschuwd bij aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst; indien door schuldenaar dergelijke waarschuwing niet plaats had kan schuldenaar niettemin aflossen, maar er dient door hem dan een extra vergoeding gelijk aan de rente over een tijdvak van drie maanden te worden bijbetaald; // te allen tijde opeis- en aflosbaar zijn, mits tenminste drie maanden tevoren de ene partij de andere partij heeft gewaarschuwd bij aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst; indien door schuldenaar dergelijke waarschuwing niet plaats had kan schuldenaar niettemin aflossen, maar er dient door hem dan een extra vergoeding gelijk aan de rente over een tijdvak van drie maanden te worden bijbetaald.
 4. De hoofdsom of het eventuele restant daarvan is terstond en zonder opzegging, ingebrekestelling of andere formaliteit opeisbaar in de volgende gevallen: - wanneer schuldenaar nalatig is in de nakoming van zijn uit deze akte voortvloeiende verplichtingen of in strijd handelt met een of meer bepalingen van deze akte; - wanneer schuldenaar emigreert of overlijdt, alsmede - indien schuldenaar een rechtspersoon is - bij ontbinding of fusie van die rechtspersoon; - wanneer schuldenaar het vrije beheer over zijn vermogen verliest; - ..............................  (overige).
 5. Schuldenaar zal in verzuim zijn door het enkele verloop van de bepaalde termijn of het enkele feit der niet of niet-behoorlijke nakoming of overtreding, zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig zal zijn. Vanaf het moment dat schuldenaar in verzuim is, is door hem de wettelijke rente verschuldigd.
 6. De schuld van hoofdsom en rente zal ten aanzien van schuldenaar zijn een ondeelbare, zodat na zijn overlijden ieder van zijn erfgenamen voor het gehele dan nog verschuldigde, en voor rente nog verschuldigd wordende, bedrag aansprakelijk zal zijn en zal kunnen worden uitgewonnen.
 7. De kosten van deze akte, alsmede alle kosten waartoe vorengemelde geldlening aanleiding geeft of in de toekomst mocht geven, daaronder begrepen die kosten die schuldeiser nodig zal oordelen te maken tot behoud en ter uitoefening van zijn rechten, komen ten laste van schuldenaar.


Schuldeiser verklaart vorengemelde schuldbekentenis en alle daarbij gemaakte bepalingen en bedingen voor zich aan te nemen.


De mede-ondergetekende, .............................., / echtgenoot // echtgenote / van de schuldenaar, verklaart bekend te zijn met het bestaan en de inhoud van voormelde schuldbekentenis.

getekend te .............................. op ...............

schuldenaar: ..............................

schuldeiser: ..............................

mede-ondergetekende: ..............................

Meer weten van lening rente / aflossing

Deel deze pagina

Laatste update op 03-11-2012
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Lening Lening rente / aflossing

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap