print sitemap zoeken disclaimer contact

Kamerverhuur overeenkomst

Ondergetekenden,

.............................. (verhuurder),
wonende te .............................. (adres),
en .............................. (huurder);
komen het volgende overeen:
Artikel 1
Verhuurder verhuurt met ingang van ............... (datum, jaar) aan huurder de / het .............................. (omschrijving gehuurde)
in de woning gelegen aan .............................. (adres) om te worden gebruikt als woonruimte door ...... persoon / personen. De verhuurder is zelf eigenaar / huurder van de woning. Het gehuurde wordt ongemeubileerd / gemeubileerd verhuurd.
Artikel 2
De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 3
Opzegging is slechts mogelijk tegen de eerste van een kalendermaand.
Artikel 4
De (huur)prijs bedraagt bij de aanvang van de huur: € ............... (zegge .............................. euro) per maand.
Artikel 5
De bijkomende leveringen en diensten zijn:
O water
O electriciteit exclusief verwarming
O kookgelegenheid uitgebreid (wel maaltijden) / beperkt (geen maaltijden)
O schoonmaken kamer / gemeenschappelijke ruimtes
O gebruik douche / bad
O gebruik telefoon (gemeenschappelijk / individueel)
O gebruik wasmachine (gemeenschappelijk / individueel)
O gebruik koelkast (gemeenschappelijk / individueel)
O gebruik berging (gemeenschappelijk / individueel)
O gebruik meubels, te weten ..............................
Artikel 6
De vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten, belastingen en heffingen terzake van het wonen is: € ............... (zegge .............................. euro) per maand en is in de (huur)prijs, zoals genoemd in artikel 4, begrepen, tenzij hieronder anders is aangegeven. De berekening en afrekening geschiedt dan als volgt: .............................. De vergoedingen van deze bijkomende leveringen en diensten zullen de werkelijke kosten dan wel de in redelijkheid geschatte kosten niet te boven gaan. Voorschotheffingen worden tenminste eenmaal per jaar verrekend.
Artikel 7
De huurprijs wordt maandelijks bij vooruitbetaling voldaan. De apart berekende leveringen en diensten worden als niets anders is afgesproken, tegelijk met de betaling van de huurprijs voldaan. Betaling geschiedt door storting op rekening ............... ten name van .............................. of contant tegen afgifte van een kwitantie.
Artikel 8
Huurder verplicht zich verhuurder, medehuurders en omwonenden geen overlast te bezorgen. Ten aanzien van het maken van muziek en het ontvangen van bezoek gelden in dit verband de volgende bepalingen: .............................. Verhuurder verplicht zich huurder geen hinder of overlast te bezorgen. Huurder heeft wel / niet het recht een eigen bel aan te leggen en zijn naambordje aan de deur te bevestigen.
Artikel 9
Huurder heeft het recht incidenteel bezoek in het gehuurde te laten overnachten. Dit mag echter niet het karakter van min of meer permanente medebewoning krijgen.
Artikel 10
Huurder heeft het recht het gehuurde af te sluiten. Verhuurder zal het gehuurde als privéruimte van huurder respecteren en slechts betreden volgens afspraak met huurder.
Artikel 11
Verhuurder zal ervoor zorgdragen dat de bij het gehuurde behorende voorzieningen dag en nacht voor huurder bereikbaar zijn.
Artikel 12
Huurder mag het gehuurde naar zijn inzicht inrichten, maar hij mag zonder toestemming van verhuurder geen wijzigingen in het gehuurde aanbrengen.
Artikel 13
Huurder is verplicht schade te vergoeden die het gevolg is van nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning van hemzelf dan wel degenen waarvoor hij aansprakelijk is.
Artikel 14
(ruimte voor afwijkende bepalingen)
Artikel 15
Huurder en verhuurder ontvangen beiden een exemplaar van deze overeenkomst.
Aldus in tweevoud opgemaakt op ............... (datum) te .............................. (plaats)
Handtekening verhuurder  Handtekening huurder
..............................         ..............................

 

Meer weten van kamerverhuur

Deel deze pagina

Laatste update op 16-12-2016
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Huurovereenkomsten Kamerverhuur

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap