print sitemap zoeken disclaimer contact

Huurovereenkomst vakantiewoning

Huurovereenkomst voor het vakantiehuis in ..............................

De ondergetekenden:

a.  .............................., verder te noemen de 'tussenpersoon',

b.  .............................., verder te noemen 'verhuurder';

c.  .............................., verder te noemen de 'huurder' ,

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1.  VERHUUR EN HUUR

a.  Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur betreffende een vakantiehuis gelegen in: .............................., nummer ..............., verder te noemen 'het gehuurde'.

b.  Zonder/ met inventaris volgens gespecificeerde lijst, die aan dit contract is toegevoegd.

c.  Het gehuurde mag door niet meer dan ...... personen worden bewoond. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.

d.  In het gehuurde zijn wel / geen huisdieren toegestaan.

e.  De totale huurprijs bedraagt: € ..............., per ...............

f.  De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakan­tiehuis, inclusief / exclusief gebruik van de vaste inventaris, zoals deze is beschreven in bijlage I en exclusief / inclusief elektriciteit en ...... volle gasfles.

g.  Wel / niet inbegrepen zijn lakens, kussenslopen, bad­handdoeken en theedoeken.

h.  Wel / niet inbegrepen zijn dekens voor 6 per­sonen.

2.  HUURPERIODE

De huurperiode begint op: ...............-2004 om ...... uur en eindigt op: ...............-2004 om ...... uur. 

 3.  AANTAL VOLWASSEN EN KINDEREN OUDER DAN TWEE JAAR

Aantal volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder: ...... Aantal kinderen 3-10 jaar: ...... Totaal: ...... (maximaal ......). 

4.  HUURPRIJS

De huurprijs voor deze periode bedraagt: (zie lijst tarieven): € ...............
Een waarborgsom (zie artikel 5) van: € ............... bij aankomst.

5.  WAARBORGSOM

Huurder betaalt bij aankomst aan .............................. een waarborgsom van: € ............... (zegge ..............................) .............................. zal bij het einde van de huur deze waarborgsom terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is (zie artikel 4 en 10) Eventueel: Ter vervanging van de waarborgsom mag de huurder ook zijn paspoort voorleggen als garantie dat de door de huurder veroorzaakte schade wordt vergoed.

6.  ANNULERING

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.
Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot ...... weken vóór de begindatum van de huur­periode, blijft hij ...…% van de huurprijs verschuldigd; bij annulering tot ...... weken ......% en vanaf ...... weken tot aan de begindatum van de huurperiode ......%.
Indien de huurder pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.
Eventueel: Indien het vakantiehuis alsnog wordt verhuurd (de oude huurder kan indien hij dat wenst zelf voor een nieuwe huurder zorgen, mits dit via de tussenpersoon loopt), wordt de huurprijs, die huurder volgens het bepaalde onder b. en c. zou moeten betalen ver­minderd met het bedrag, dat verhuurder over die periode van de nieuwe huurder ontvangt.
De oude huurder is in dit geval aan verhuurder € ............... extra verschuldigd voor extra administratie- en verwervings- / advertentiekosten.

7.  VERPLICHTINGEN VERHUURDER

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeen­gekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

8.  VERPLICHTINGEN HUURDER

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebrui­ken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Grote schoonmaakkosten zijn wel / niet in de huurprijs inbegrepen.

9.  SCHADE

Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

10.  KOSTEN HERSTEL

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan tussenpersoon en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ver­huurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald, indien tussenpersoon goedkeuring daartoe heeft gegeven.

11.  WANPRESTATIE VERHUURDER

Indien verhuurder en tussenpersoon hun verplichtingen niet nakomen, heeft huurder het recht om nakoming en / of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Als huurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan tussenpersoon mee te delen. Tussenpersoon zal in dat geval de huurprijs geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aard en de duur van de wanprestatie, onmiddellijk terugbetalen. Huurder behoudt het recht op schadevergoeding.

12.  WANPRESTATIE HUURDER

Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge deze overeenk­omst niet nakomt, heeft tussenpersoon het recht om nakoming en / of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft tussenpersoon het recht zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden. Wanneer tussenpersoon van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemoti­veerd aan huurder mee te delen. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding.

13.  GESCHILLEN

Geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de Koninklijke Nederlandse Toeris­tenbond ANWB, gevestigd te 's Gravenhage, mits de verzoekende partij lid is van de ANWB. Aan de behandeling door de ANWB kunnen kosten verbonden zijn.

Aldus overeengekomen (kennisgenomen hebbend van alle (......) pagina’s van deze overeenkomst plus ...... pagina's bijlage) en in tweevoud ondertekend,

te .............................. d.d. ...............

TUSSENPERSOON:          HUURDER:

 ..............................    ..............................

(handtekening)  (handtekening)


 

Meer fiscaaladvies nodig inzake verhuur vakantiewoning?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van verhuur vakantiewoning

Deel deze pagina

Laatste update op 05-05-2017
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Huurovereenkomsten Verhuur vakantiewoning

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap