print sitemap zoeken disclaimer contact

Meewerkovereenkomst

De meewerkaftrek 2017 bedraagt van 525 - 875 uur maximaal 1,25% van de winst, bij uren tot 1.225 2%, tot 1.750 3% en bij nog meer uren 4%.

De overeenkomst

De ondergetekenden:
a. De heer / mevrouw .............................., geboren op ..............., hierna te noemen de ondernemer
b. Mevrouw / de heer .............................., geboren op ..............., hierna te noemen de partner

Overwegen als volgt:
- dat de ondernemer eigenaar is van de eenmanszaak .............................., adres ..............................;
- dat de eenmanszaak zich bezighoudt met ..............................;
- dat de partner werkzaamheden verricht in de onderneming;
- dat partijen deze arbeidsverhouding onderling wensen te regelen.


Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1. Duur meewerkovereenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Werkzaamheden
De partner verricht in de onderneming de volgende werkzaamheden:
..............................

3. Vergoeding
De ondernemer verbindt zich aan de partner een vergoeding te betalen van € ............... inclusief vakantiegeld. De vergoeding is betaalbaar per maand ............... Indien de werkzaamheden of de inflatie daartoe aanleiding geven, wordt de vergoeding aangepast.

4. Ziekte en ongeval
Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zal de ondernemer gedurende 12 maanden 80% van de vergoeding doorbetalen. Daarna vervalt de vergoeding.

5. Werktijden
De werktijden worden in onderling overleg bepaald.

6. Vakantie
De partner heeft recht op ...... vakantiedagen, in overleg op te nemen.

7. Opzegging
Deze overeenkomst eindigt:
- zodra de relatie tussen de ondergetekenden duurzaam wordt verbroken met onmiddellijke ingang;
- bij overlijden van een van de ondergetekenden;
- bij arbeidsongeschiktheid van de partner na 12 maanden;
- na opzegging door een van de ondergetekenden.
Voor opzegging geldt een opzegtermijn van een volle maand.


Aldus ondertekend te .............................. op ...............


de ondernemer ..............................
de partner ..............................

Meer weten van meewerkovereenkomst

Deel deze pagina

Laatste update op 02-01-2017
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Fiscaal Bedrijven Meewerkovereenkomst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap