print sitemap zoeken disclaimer contact

Artikel is gearchiveerd in verband met gewijzigde wetgeving.

De Tante Agaath lening is met ingang van 2013 uit de wetteksten verdwenen. Deze heffingskorting is volledig komen te vervallen. De aftrek van het eventuele verlies op de vordering is met ingang van 2010 reeds feitelijk afgeschaft. Alleen voor leningen die vóór 1 januari 2011 zijn gesloten blijft de aftrekmogelijkheid bestaan. Alle leningen die sinds 1 januari 2011 zijn gesloten hebben dus geen recht meer op aftrek.

Lening startende ondernemer

Ondergetekenden:

1. .............................. (naam), .............................. (adres), ............... sofi-nummer,

hierna te noemen "schuldeiser"

en


2. .............................. (naam), .............................. (adres), ............... sofi-nummer,

hierna te noemen "ondernemer" (i.g.v. van een B.V. het BTW-nummer vermelden)

overwegen als volgt:

- dat ondernemer een onderneming start en behoefte heeft aan financiering;
- dat schuldeiser bereid is een lening te verschaffen en daarbij in aanmerking wenst te komen voor en te voldoen aan de vereisten voor fiscaal gefacilieerde startersleningen van de Wet inkomstenbelasting 2001;
- dat schuldeiser een lening zal verstrekken met het oog op het bepaalde in de artikelen 6.8 en 5.17 Wet IB 2001;
- dat schuldeiser de onderhavige geldsom met eigen vermogen heeft gefinancierd.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1) Schuldeiser leent aan geldnemer een bedrag van € ..............., zegge ..............................

2) De lening heeft een looptijd tot ............... Over de aflossing zijn partijen het volgende overeengekomen: ..............................

3) Ondernemer zal aan schuldeiser een rente vergoeden gelijk aan de wettelijke rente (vanaf 1-1-2004 4%). Bij wijziging van de wettelijke rente zal het rentepercentage van deze overeenkomst overeenkomstig wijzigen. De rente zal steeds nadat een periode van 12 maanden is verstreken door de ondernemer binnen 14 dagen worden voldaan op de volgende bankrekening van schuldeiser ............... noot 1.

4) Conform het vereiste in de Wet IB 2001 zal de onderhavige lening gedurende minimaal 8 jaren achtergesteld zijn; overige schuldeisers van ondernemer hebben voorrang bij het innen van hun schulden.

5) Ondernemer verplicht zich om het geleende geld uitsluitend te gebruiken ter financiering van bestanddelen die tot het verplichte ondernemingsvermogen behoren.

6) Onverminderd het bepaalde in sub 4 van deze overeenkomst zijn rente en hoofdsom onmiddellijk opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling is vereist, bij faillissement, bij aanvraag van surseance van betaling, bij overlijden of onder curatelestelling van de schuldenaar, bij niet tijdige betaling van rente en / of aflossing en / of bij het staken van de onderneming.

7) Alle kosten waartoe deze geldlening aanleiding geeft, daaronder begrepen die welke de schuldeiser zal maken ter behoud en uitoefening van zijn rechten (in en buiten rechte), komen ten laste van de ondernemer.


Deze overeenkomst is opgemaakte en getekend te .............................. op ...............


Schuldeiser ..............................
Ondernemer ..............................

Schuldeiser zal de overeenkomst binnen vier weken registreren bij de Belastingdienst.

noot 1
Het is ook mogelijk de rente te fixeren tot maximaal de wettelijke rente op het moment van afsluiten van de lening (vaste rente).

Meer weten van lening tante agaath

Deel deze pagina

Laatste update op 08-05-2013
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Fiscaal Bedrijven Lening Tante Agaath

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap