print sitemap zoeken disclaimer contact

Maatschapovereenkomst

Voor het fiscale kader kunt u het beste een vrijblijvende bespreking met één van onze fiscaal juristen inplannen. Wij helpen u graag.


De ondergetekenden:

1. .............................., geboren op ............... te .............................., paspoortnummer ............... en thans wonende te .............................., hierna te noemen A
en
2. .............................., geboren op ............... te .............................., paspoortnummer ............... en thans wonende te .............................., hierna te noemen B

A en B hierna gemeenschappelijk te noemen " de vennoten"

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1

De vennoten gaan met ingang van ............... met elkaar een maatschap aan voor onbepaalde tijd. Zij is gevestigd te ..............................

Artikel 2

De maatschap heeft ten doel het voor gezamenlijke rekening .............................. en hetgeen daarmede in de ruimste zin samenhangt. De activiteiten laten zich als volgt omschrijven: ..............................

Artikel 3

Iedere vennoot brengt in de maatschap in zijn volledige arbeid en kennis alsmede: .
- de vennoot A een bedrag in contanten van € ...............
- de vennoot B de tot dusver door hem onderneming .............................., gevestigd te .............................. met alle rechten en verplichtingen. De waarde van de onderneming wordt door de vennoten bepaald op € ............... volgens de per eind gemaakte balans met toelichting, welke aan deze akte is gehecht.

Artikel 4

De maatschap zal, nadat zij tenminste jaar zal hebben bestaan door ieder der vennoten kunnen worden opgezegd, mits met inachtneming van een opzegtermijn van en uitsluitend tegen het einde van een kwartaal.

Artikel 5

Iedere vennoot is gerechtigd tot daden van beheer, met dien verstande dat voor transacties, waarmee een belang van meer dan € ............... gemoeid is, de toestemming van beide vennoten is vereist; voor beschikkingshandelingen is de medewerking van beide vennoten nodig. De verdeling van taken zal door de vennoten in nader overleg worden geregeld. De vennoten zullen geen gehonoreerde nevenfuncties vervullen tenzij met elkaars toestemming.

Artikel 6

Het boekjaar der maatschap is gelijk aan het kalenderjaar. De boeken en de kas der maatschap zullen worden gehouden door de vennoot, die op zich neemt binnen ...... maanden na het eindigen van een boekjaar aan de andere vennoot te verstrekken een balans en een winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, zulks ter goedkeuring en décharge. Indien deze stukken niet binnen één maand na hun verstrekking zijn goedgekeurd, of daarop schriftelijk aanmerkingen zijn gemaakt, worden zij voor goedgekeurd gehouden. Ingeval de vennoten het niet eens kunnen worden, zal dienaangaande een voor beide vennoten bindende beslissing worden genomen door een in onderling overleg of bij gebreke daarvan door de President van de Arrondissementsrechtbank van de plaats, waarin de maatschap is gevestigd, aan te wijzen deskundige.

Artikel 7

De winsten en verliezen van de maatschap zullen door partijen elk voor de helft worden genoten en de verliezen in dezelfde verhouding door hen gedragen. Voor winst wordt gehouden de brutowinst na aftrek der onkosten en de nodige afschrijvingen, reserveringen en voorzieningen. In onderling overleg zullen de vennoten bepalen of, en zo ja, welke bedragen door hen gedurende het boekjaar in mindering van hun winstaandeel uit de kas zullen mogen worden opgenomen.

Artikel 8

Iedere vennoot zal een kapitaalsrekening hebben welke bij de aanvang der maatschap zal worden gecrediteerd voor de waarde van zijn inbreng.

Artikel 9

De maatschap eindigt van rechtswege indien één der vennoten overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, danwel op enige andere wijze zijn handelingsbevoegdheid, handelingsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid verliest. Ingeval van liquidatie der maatschap zal de vereffening geschieden door de vennoten gezamenlijk.

Artikel 10

Ingeval van beëindiging der maatschap als bedoeld in de artikelen 4 en 9, zal de vennoot aan wie de opzegging is gedaan, of die de reden tot beëindiging niet heeft veroorzaakt, gerechtigd zijn de zaken der maatschap voor eigen rekening voort te zetten, mits hij binnen een termijn van daarvan mededeling doet aan de andere vennoot, diens erven of rechtverkrijgenden. Op de vennoot die van dit recht gebruik maakt, zullen alle rechten, eigendomsrechten daaronder begrepen, en alle verplichtingen van de maatschap overgaan, onder verplichting om aan de andere vennoot, diens erven of rechtverkrijgenden binnen maanden na de beëindiging der maatschap uit te betalen een bedrag gelijk aan het saldo van diens kapitaalrekening.

Aldus opgemaakt en getekend in drievoud te Enschede op ...............

Vennoot A Vennoot B

Maatschapovereenkomst [news] 2016-12-16 0000-00-00 0000-00-00 913

Deel deze pagina

Laatste update op 16-12-2016
Artikel gemaakt op 02-12-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Bedrijf Maatschapsovereenkomst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap