print sitemap zoeken disclaimer contact

Checklist starten van een bedrijf

Als u een onderneming start, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. U dient een groot aantal zaken te regelen waar u misschien in eerste instantie niet aan zou denken. Wij hebben voor u een handige checklist gemaakt, zodat u uw onderneming een juiste start kunt geven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Ondernemingsplan

De eerste stap bij het starten van een onderneming is het ondernemingsplan. U bent niet verplicht een ondernemingsplan op te stellen, maar de banken vragen meestal een ondernemingsplan voordat zij bereid zijn u te helpen bij de financiering van uw onderneming. Een goed ondernemingsplan bestaat uit een aantal onderdelen:

Persoonlijke gegevens
U beschrijft uw persoonlijke situatie, uw werkervaring, uw burgerlijke staat, uw eigen vermogen, etc. Ook vermeldt u uw motivatie om een onderneming te starten. Dit onderdeel is van belang om buitenstaanders inzicht te geven in uw situatie.

Omschrijving van het plan
In dit onderdeel omschrijft u waaruit de activiteiten van de onderneming bestaan en waar u de onderneming wilt vestigen. Hierin wordt ook een keuze gemaakt voor de rechtsvorm van de onderneming. De rechtsvorm is van belang voor de van toepassing zijnde belastingen en de aansprakelijkheid.

Marketingplan
Dit plan is gebaseerd op de vijf p’s: plaats, product, prijs, promotie en personeel. De plaats van vestiging is van belang voor onder andere de concurrentie, de bereikbaarheid en de distributie. De p van product staat voor de producten of de diensten die u gaat ontwikkelen of verlenen. In het plan moet uiteengezet worden wat het product of de dienst inhoudt. Ook vermeldt u hierbij welke service u aan de cliënten verleent.
Bij de prijs vermeldt u hoe deze is opgebouwd. Wat is bijvoorbeeld uw winstmarge, wat is het uurloon, etc. Om het product of de dienst te gaan verkopen, dient u het te promoten. In het marketingplan maakt u duidelijk wat u gaat doen voor de promotie van uw product of dienst. Als u van plan bent personeel in dienst te nemen, werkt u in het marketingplan uit hoe u van plan bent met uw personeel om te gaan. Wat gaat u doen om uw personeel te motiveren, wat zijn uw arbeidsvoorwaarden, etc.

Financieel plan
Het financiële plan bevat een aantal onderdelen: een investeringsplan, een liquiditeitenbegroting, een financieringsplan en een exploitatiebegroting. In deze onderdelen geeft u aan wat voor investeringen u denkt nodig te hebben, hoe u deze investeringen denkt te financieren, welke inkomsten u wanneer zult ontvangen, welke uitgaven u wanneer moet doen en wat de verwachte winst zal bedragen.
Bij het opstellen van een ondernemingsplan is het verstandig hulp in te roepen van deskundigen. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een ondernemingsplan. Verder kunt u bijvoorbeeld een cursus voor startende ondernemers volgen bij de Kamer van Koophandel.

Inschrijven Kamer van Koophandel

Voordat u zich als ondernemer gaat vestigen, moet u zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het is verstandig om bij de inschrijving tevens een landelijk handelsnaamonderzoek te laten plaatsvinden. In beginsel mogen er geen twee ondernemingen met dezelfde naam bestaan. Indien u een bedrijfsnaam kiest die al bestaat, loopt u het risico dat u uw bedrijfsnaam moet veranderen. Voor een uitgebreid handelsnaamonderzoek worden wel kosten in rekening gebracht. Voor de hoogte hiervan verwijzen wij u naar de Kamer van Koophandel. Een brochure over handelsnamen kunt u downloaden van de site van de Kamer van Koophandel. In de brochure is ook een aanvraagformulier opgenomen.

Internetsite

Is een eigen internetsite voor u van groot belang, dan kunt u op www.sidn.nl controleren of het domein dat u wilt gebruiken al bestaat. U dient dan een ander domein te kiezen.

Aansprakelijkheid

Als u een B.V. opricht, bent u veelal alleen aansprakelijk voor het door u ingebrachte kapitaal. Soms wordt u als bestuurder aansprakelijk gesteld. Dit zal in beginsel alleen gebeuren bij onbehoorlijk bestuur. U bent in dat geval wel met uw privévermogen aansprakelijk. U kunt zich hiertegen verzekeren. Begint u een eenmanszaak, dan bent u aansprakelijk met uw hele vermogen. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, kan het verstandig zijn om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met een notaris.

Vergunningen en diploma’s

Als ondernemer krijgt u te maken met verschillende soorten vergunningen. Denk hierbij aan milieu- en bouwvergunningen. Bij sommige bedrijfstakken zijn extra diploma’s nodig. Dit zijn de diploma’s bedrijfstechniek en vaktechniek. Deze diploma’s zijn met name nodig voor meer complexe bedrijven. Het is verstandig om, ruim voordat u daadwerkelijk de onderneming start, bij de gemeente of de Kamer van Koophandel na te gaan of u bepaalde vergunningen of diploma’s nodig heeft.

Risico’s

Als ondernemer moet u nagaan welke specifieke risico’s u loopt. U kunt zich hierover laten informeren door uw assurantietussenpersoon, uw bank of de brancheorganisatie. De belangrijkste risico’s waar u aan moet denken zijn:

 1. ziektekosten (ziekenfonds of particulier);
 2. arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidsverzekering);
 3. aansprakelijkheid (beroeps en persoonlijke);
 4. ongevallen;
 5. sociale zekerheid.

Werknemers hebben een aantal sociale zekerheden, zoals de WAO, WW en Ziektewet. Voor de zelfstandige ondernemer gelden deze wetten niet. Hieronder zetten wij voor u de belangrijkste punten van de sociale zekerheid uiteen.

Ziektekostenverzekering

Iedereen in Nederland dient een ziektekostenverzekering af te sluiten. Het maakt hierbij niet uit of u als particulier, ondernemer of DGA werkzaam bent. Ten aanzien van de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet dient wel een onderscheid te worden gemaakt. Ondernemers en DGA's komen voor het verlaagde tarief in aanmerking en betalen deze premie zelf. Voor werknemers niet zijnde een DGA komt deze premie voor rekening van de werkgever.

Belastingen

Startende ondernemers worden doorgaans door de Kamer van Koophandel aangemeld bij de Belastingdienst. Bij de Kamer van Koophandel zal worden beoordeeld aan welke belastingen de onderneming onderworpen is.
Als u een eenmanszaak, een VOF, een man- / vrouw firma, een maatschap of een commanditaire vennootschap bent begonnen, krijgt u in ieder geval te maken met de inkomstenbelasting. Veelal bent u ook belastingplichtig voor de BTW. U krijgt door de Belastingdienst een BTW-nummer toegewezen als de Kamer van Koophandel deze gegevens heeft doorgegeven aan de Belastingdienst. Neemt u werknemers in dienst, dan bent u ook inhoudingsplichtige voor de loonbelasting. Als u een besloten vennootschap opricht, zult u vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting verschuldigd zijn. De directeur-grootaandeelhouder zal ook te maken krijgen met de inkomstenbelasting. Voor alle rechtsvormen geldt overigens wel dat, zodra u begint, u al aan administratieve verplichtingen moet voldoen. De boekhouding moet worden bijgehouden. De boekhouding is niet alleen belangrijk voor het doen van de aangifte, maar geldt ook als bewijs. Voor kleine ondernemers is er een aantal vrijstellingen voor de administratie. 

Inkomstenbelasting box 1

Voor de inkomstenbelasting zijn de bepalingen van de winst uit onderneming op u van toepassing. Werkt u meer dan 1.225 uur in de onderneming, dan heeft u recht op de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek bestaat uit een viertal onderdelen:

 1. zelfstandigenaftrek en startersaftrek;
 2. aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
 3. meewerkaftrek;
 4. stakingsaftrek.

De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag (2021: € 6.670), de hoogte van de winst is hierbij niet relevant. De zelfstandigenaftrek kan worden verhoogd met de startersaftrek als u in de afgelopen 5 jaren maximaal tweemaal de zelfstandigenaftrek heeft kunnen gebruiken. De verhoging is voor 2021 vastgesteld op € 2.123. Heeft u in een bepaald jaar meer dan 500 uur besteed aan speur- en ontwikkelingswerk, dan heeft u hiervoor recht op de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. De hoogte van de aftrek bedraagt € 12.484 en zal bij startende ondernemers verhoogd kunnen worden tot € 18.729. U dient voor de aftrek over een S&O-verklaring te beschikken. Op deze verklaring wordt ook de hoogte van de aftrek vermeld. U kunt voor algemene informatie en voor de aanvraag van de verklaring terecht bij: www.rvo.nl

Voor de meewerkaftrek komt u in aanmerking als uw partner u heeft geholpen in de onderneming. De hoogte van de meewerkaftrek wordt bepaald aan de hand van de winst van de onderneming en het aantal uren dat uw partner in de onderneming heeft gewerkt. In plaats van de meewerkaftrek kunt u uw partner een reële arbeidsbeloning toekennen. Deze beloning kunt u van uw winst aftrekken mits de beloning meer bedraagt dan € 5.000. Naast bovenstaande mogelijkheden kunt u als ondernemer ook een fiscale oudedagsreserve opbouwen. U kunt deze reserve alleen opbouwen als u aan het urencriterium voldoet en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd bent. Het opbouwen van deze reserve houdt eigenlijk in dat u de belastingbetaling uitstelt. Bij het staken van uw onderneming kunt u de fiscale oudedagsreserve gebruiken om een lijfrente aan te kopen (FOR wordt in 2023 afgeschaft). NB: Bovenstaande fiscale faciliteiten zijn alleen van toepassing voor u als zelfstandig ondernemer en niet voor een B.V.

Inkomstenbelasting box 2
Als u een B.V. opricht, zullen bepaalde voordelen uit de B.V. bij u worden belast in box 2 met 25% inkomstenbelasting. U moet hierbij denken aan dividenduitkeringen en vervreemdingsvoordelen. Een vervreemdingsvoordeel is de waardestijging van de aandelen (of B.V.) bij verkoop of liquidatie.

BTW

Voor de BTW bent u ondernemer als u een zelfstandig bedrijf of beroep uitoefent. Deze eis is afwijkend van de eis die de inkomstenbelasting stelt aan het ondernemerschap. Als u ondernemer voor de BTW bent, heeft dat nog niet tot gevolg dat u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Omgekeerd bent u wel ondernemer voor de BTW als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. U bent BTW verschuldigd over uw omzet. Er is één algemeen percentage van 21% voor de BTW. Het tarief van 21% wordt toegepast op alle diensten en goederen die niet onder een uitzondering vallen. Er zijn twee uitzonderingen op het algemene tarief.
De eerste uitzondering is het 6% tarief. Dit tarief is van toepassing op bepaalde goederen en diensten (eten, drinken, campings, sportverenigingen, etc.). Door het verlaagde tarief toe te passen, worden deze goederen en diensten toegankelijker gemaakt. De tweede uitzondering is het 0% tarief. Dit tarief geldt wanneer u goederen en diensten levert aan een buitenlandse ondernemer. Het 0% tarief dient niet verward te worden met de vrijstellingen voor de BTW. Indien een dienst of goed is vrijgesteld, heeft u geen recht op vooraftrek. Wordt het 0% tarief toegepast, dan heeft u wel recht op vooraftrek. Vooraftrek houdt in dat u recht heeft de door u betaalde BTW in aftrek te brengen. Het is zinvol om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor de kleine ondernemersregeling voor de BTW. Als u hiervoor in aanmerking komt, kan dat betekenen dat u geen BTW hoeft af te dragen of dat u van een aantal administratieve verplichtingen wordt ontheven.

Vennootschapsbelasting

Indien u een B.V. heeft opgericht, is de B.V. belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Over de winst zal de belasting worden geheven. De vennootschapsbelasting bedraagt tot een winst van € 200.000 20%, daarboven wordt dit percentage verhoogd naar 25%.

Loonbelasting

Als u personeel in dienst neemt als B.V. of als zelfstandige ondernemer, wordt u inhoudingsplichtige voor de loonbelasting. De inhoudingsplichtige dient loonbelasting in te houden op het looninkomen van de werknemer. Als u een werknemer in dienst heeft genomen, dan moet u dat bij de Belastingdienst melden. Daarnaast zult u zich als werkgever wellicht nog aan moeten sluiten bij een bedrijfpensioenfonds en rekening houden met een eventueel geldende CAO.
De overheid heeft een aantal maatregelen getroffen om de werkgelegenheid te bevorderen. Deze maatregelen betreffen voornamelijk het in dienst nemen van langdurig werklozen en / of arbeidsongeschikten. Als u van plan bent werknemers in dienst te nemen, dan is het verstandig om u hierover uitvoerig te laten informeren. Als u een B.V. heeft, dan valt het arbeidsinkomen van de directeur-grootaandeelhouder onder de loonbelasting. De B.V. is dan inhoudingsplichtige. Dit houdt in dat de B.V. verplicht loonbelasting moet inhouden over de beloning. Een directeur-grootaandeelhouder moet een salaris van minimaal € 44.000 ontvangen. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken. Hierover kunt u afspraken maken met de Belastingdienst.

Pensioenvoorziening

Toen u nog in loondienst was, werd er waarschijnlijk keurig pensioen voor u opgebouwd. Nu u voor uzelf bent begonnen, moet u zelf voor uw oudedag zorgen. U kunt uw pensioen in eigen beheer opbouwen door bijvoorbeeld te gaan beleggen, maar u kunt de pensioenopbouw ook uit handen geven.
Indien u een IB-onderneming heeft, kunt u op de volgende manieren pensioen opbouwen:

 1. Deelname in een bedrijfs- en beroepspensioenfonds.
 2. Stakingswinst gebruiken voor de aankoop van een lijfrente.
 3. Afsluiten van een lijfrenteverzekering of -bankspaarproduct.
 4. Heeft u een B.V. opgericht, dan zijn dit voor u de mogelijkheden: 
  • opbouw pensioen in eigen beheer (waarschijnlijk tot 2016);
  • gebruik maken van een bedrijfspensioen bij een verzekeraar;
  • afsluiten verzekeringsovereenkomst met een levensverzekeringsmaatschappij. Natuurlijk kunt u in beide gevallen ook een combinatie van bovenstaande mogelijkheden gebruiken om een pensioen op te bouwen.

Nuttige informatiebronnen

 1. Handboek ondernemen, gratis te downloaden bij de Belastingdienst.
 2. Handboek loonheffing, gratis te downloaden bij de Belastingdienst.
 3. Brochure kleineondernemersregeling, gratis te downloaden bij de Belastingdienst.

Deel deze pagina

Laatste update op 08-08-2022
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Checklisten Bedrijf Onderneming beginnen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap