print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Beroepschrift Voorbeeld beroepschrift fiscaal

Voorbeeld Beroepschrift fiscale procedure

Aangetekend en per telefax

Rechtbank

Postbus ......

Plaats: .............................., datum: ...............

Onderwerp: ............... beroep tegen uitspraak op bezwaarschrift tegen de aanslag .............................. ten name van .............................. te .............................., aanslagnummer ..............., inspecteur .............................., Belastingdienst .............................. (plaats)

Edelgrootachtbare dames en heren, / Edelgrootachtbaar college,

 1. Hierbij teken ik, .............................., namens en als gemachtigde van belanghebbende .............................. beroep aan tegen ..............................
 2. Hierbij motiveer ik, .............................., namens en als gemachtigde van belanghebbende .............................. het beroep tegen de uitspraak op het bezwaarschrift tegen de aanslag .............................. onder nummer ..............., d.d. ............... (datum uitspraak op bezwaar).
 3. Aanslag en bezwaar (hier het verloop van de huidige status en data omschrijven, dit tot het moment van de aanslag (en / of aangifte) en bezwaarfase, en (chronologisch) verwijzen naar bijlagen, deze zoveel mogelijk bijvoegen, in ieder geval alle correspondentie).
 4. Feiten (bij dit onderdeel alle feiten chronologisch weergeven, voor zover nog niet bij ad 3 is gemeld, hierbij dus uw situatie omschrijven, werk, huwelijkse staat, kinderen, ondernemer, etc.).
 5. Geschilpunt. Het geschilpunt heeft betrekking op de volgende vraag: .............................. (bij dit onderdeel in essentie het geschil omschrijven, hierbij niet uw eigen standpunt weergeven maar zo zuiver mogelijk blijven. Als er over zaken onduidelijkheid bestaat, bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst, dan dit hier ook melden), Niet in geschil is ..............................
 6. Standpunt inspecteur. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat .............................. (bij dit onderdeel zuiver het standpunt van de inspecteur weergeven, als dit standpunt wisselt, dan dit ook omschrijven).
 7. Beschouwing. Ik ben van mening dat  .............................. Ter toelichting hierop het volgende: .............................. (bij dit onderdeel uw eigen standpunt aangeven waarbij u chronologisch verwijst naar wetsartikelen, gedrag bij andere belastingplichtigen, jurisprudentie, etc.). Hier tevens omschrijven hoeveel de aanslag was en moet worden, derhalve het belang omschrijven. Het belastbaar inkomen moet worden vastgesteld op € ...............
 8. Conclusie. Ten aanzien van het geschil zoals omschreven bij onderdeel 5 ben ik van mening dat .............................. Het belastbaar inkomen resp.  de aanslag dient te worden vastgesteld op € ............... (bij dit onderdeel nog even een kort resumé geven van uw mening en de gevolgen voor het inkomen resp. de aanslag).
 9. Proceskosten. Tevens verzoek ik u / de Rechtbank om vergoeding van de proceskosten op basis van artikel 5a Wet administratieve rechtspraak belastingzaken en het Besluit proceskosten bestuursrecht.
 10. Ik verzoek u de ontvangst van dit beroepschrift schriftelijk te bevestigen.

Hoogachtend, 

..............................

Bijlagen: deze nummeren, in ieder geval bijsluiten:

 • de aangifte
 • aankondiging afwijking aangifte
 • de correspondentie
 • de aanslagen
 • het bezwaarschrift
 • volmacht (indien adviseur procedure zou voeren)


Meer weten van voorbeeld beroepschrift fiscaal


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Beroepschrift Voorbeeld beroepschrift fiscaal

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap