print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Overeenkomsten artiesten

Platencontract
1. Naam/namen artiest(en):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Als artiesten werkzaam onder de naam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode en woonplaats : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hierna te noemen artiest
en
2. Naam platenmaatschappij : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode en woonplaats : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ten deze vertegenwoordigd door : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hierna te noemen maatschappij
Verklaren partijen te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1 - Algemene bepalingen
De "Algemene Bepalingen toepasselijk op artiestenkontrakten" van de maatschappij, zoals aangehecht aan deze overeenkomst
(hierna te noemen: Algemene Bepalingen) maken deel uit van de overeenkomst voorzover daarvan in de volgende artikelen niet
uitdrukkelijk wordt afgeweken. De Artiest verklaart van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen.
Artikel 2 - Geluidsopnamen
De Artiest verbindt zich om ten behoeve van de Maatschappij medewerking te verlenen aan de vervaardiging van de geluidsopnamen
van de hierna te noemen werken:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artikel 3 - Vergoedingen
Als vergoedingen voor de Artiest zal de Maatschappij verschuldigd worden:
1. Een royalty, als bedoeld in artikel 12 van de Algemene Bepalingen van . . . . . . . procent p.p.d.
2. - Vergoeding, berekening en betaling vindt plaats overeenkomstig de Algemene Bepalingen.
- Hoeveelheid geluidsdragers voor promotie, recensie, publiciteitsdoeleinden: . . . . . . . . .
3. De door de Maatschappij ingevolge deze overeenkomst verschuldigde bedragen zullen door de Maatschappij worden
voldaan door storting op de volgende bank- of girorekening:
naam bank/giro :
rekeningnummer :
ten name van :
plaats :
4. fiscaal nummer :
BTW nummer :
Artikel 4 - Optie van de Maatschappij
De Artiest verleent de Maatschappij de eerste optie om met de Artiest nieuwe geluidsopnamen te vervaardigen tegen in redelijkheid
aan te passen voorwaarden.
Aldus in tweevoud overeengekomen te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De Maatschappij De Artiest
Algemene bepalingen toepasselijk op artiestencontracten.
1. Definities
Artiest:
de individuele uitvoerende kunstenaar en, als het artiestencontract wordt gesloten met een groep van uitvoerende kunstenaars, de
Groep;
Artiestencontract:
elke overeenkomst tussen de Maatschappij en de Artiest terzake van het overdragen van rechten betreffende het uitvoeren van werken
door de Artiest ten behoeve van de vervaardiging van geluidsopnamen en/of audio-visuele opnamen door de Maatschappij;
Titelcontract:
een artiestencontract aangegaan terzake van het overdragen van rechten betreffende het uitvoeren van in het contract genoemde
werken (titels) door de Artiest, ten behoeve van de vervaardiging van geluidsopnamen en/of audio-visuele opnamen door de
Maatschappij, welke werken (titels) binnen 3 (drie) maanden na de opname datum worden uitgebracht tenzij er zwaarwegende
argumenten zijn om deze termijn in redelijkheid te verlengen;
Exclusief contract:
een artiestencontract aangegaan voor een bepaalde duur;
Opname:
a. elke vastlegging van geluid, gemaakt met het doel tot of geschikt voor het maken van reprodukties daarvan (geluidsopname),
alsmede -tenzij anders aangegevenb.
elke vastlegging van beeld of beeld en geluid, gemaakt met het doel tot of geschikt voor het maken van reprodukties daarvan, die
in staat zijn gelijktijdig beeld en geluid weer te geven (audio-visuele opnamen);
Reproduktie:
een voor de verkoop aan het publiek bestemde verveelvoudiging van welke aard dan ook van één of meer geluidsopnamen
(geluidsreproduktie) of audio-visuele opnamen (audio-visuele reproduktie), of gedeelten van dergelijke opnamen;
Opgenomen titel:
één geluids- en/of audio-visuele opname;
Contractjaar:
een periode van één jaar beginnende op de datum van het in werking treden van het exclusieve contract en eindigend één jaar daarna,
en elke daaropvolgende periode van één jaar, gedurende welke het exclusieve contract van kracht zal zijn.
Gemiddeld gefactureerde prijs: de uitkomst van de berekening, waarbij het totaal van het gedurende het halfjaar, waarover wordt
afgerekend, gefactureerde bedrag voor een bepaalde geluidsdrager wordt gedeeld door het totale gedurende dat halfjaar verkochte
aantal van die geluidsdrager;
2. Overdracht van rechten door de artiest en de daarmee samenhangende exploitatievormen.
a. De Artiest draagt met uitsluiting van ieder ander aan de maatschappij het recht over om van de door de Artiest uit te voeren
werken geluidsopnamen te maken, van deze geluidsopnamen geluidsdragers te (doen) maken, op de markt te (doen)
brengen en deze geluidsdragers te (doen) exploiteren;
b. Bij het begrip 'exploiteren' wordt in dit verband primair gedoeld op de verkoop van geluidsdragers die de geluidsopnamen
reproduceren. De in a bedoelde overdracht van rechten houdt eveneens in, het synchronisatierecht (d.w.z. het recht om de
geluidsopnamen te combineren met beeldopnamen) en het recht om de geluidsopnamen te exploiteren bij wijze van
achtergrondmuziek of anderszins, evenwel onder de gehoudenheid om voor zulk gebruik een vergoeding overeen te komen
en de morele rechten van de artiest te eerbiedigen;
c. Het recht om audio-visuele opnamen te maken van de uitvoeringen, het merchandisingrecht en het muziekuitgaverecht (voor
zover van toepassing, dus indien de artiest tevens auteursrecht bezit op de voor deze opnamen uitgevoerde werken), worden
slechts dan geacht te zijn overgedragen als zulks is aangegeven in (een) afzonderlijke overeenkomst(en), die dan aan de
onderhavige overeenkomst word gehecht;
d. Het recht om de geluidsopnamen te exploiteren in andere dan de sub a, b en c genoemde vormen, zal pas dan zijn
overgedragen als daarvoor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten;
e. Van de sub a bedoelde overdracht maken geen deel uit de rechten ontleend aan artikel 7 en artikel 10 sub a WNR en
evenmin het leenrecht;
f. De Artiest verleent bij deze aan de Maatschappij het recht om in geval van inbreuk door derden op enig recht om in geval van
inbreuk door derden op enig recht haar bij het artiestencontract verleend, in overleg, zo nodig mede namens hem in rechte op
te treden.
3. De uitvoeringen door de artiest
a. Alle met de Artiest ingevolge het artiestencontract vervaardigde geluidsopnamen zijn het uitsluitend eigendom van de
Maatschappij, inclusief eventuele proefopnamen, onvoltooide of afgekeurde opnamen, voorzover de Maatschappij de
opnamekosten heeft betaald en niet heeft verhaald, of zal verhalen, via de royaltievergoedingen van de artiest;
b. De maatschappij verplicht zich om zonder toestemmingen van de artiest geen gedeeltes van deze opnamen zoals bedoeld
sub a te gebruiken voor exploitatie;
c. De artiest heeft het recht om na beëindiging van de platenovereenkomst onvoltooide of afgekeurde opnamen tegen kostprijs
te kopen, waarbij rekening zal worden gehouden met de gevallen waarin de artiest al een bijdrage heeft geleverd in de kosten
van de totstandkoming van deze opnamen. De Artiest dient de Maatschappij, nadat hij de onvoltooide of afgekeurde opnamen
heeft overgenomen, te vrijwaren tegen mogelijke toekomstige claimen van derden;
d. De maatschappij bepaalt na overleg volgens welke techniek de opnamen met de Artiest worden vervaardigd;
e. De Artiest zal, in overleg, de door de Maatschappij op te nemen werken op door de Maatschappij te bepalen plaatsen en
tijden goed voorbereiden en naar beste kunnen uitvoeren. De op te nemen werken en de producer zullen door de Artiest en
de Maatschappij in onderling overleg worden gekozen. Indien over de op te nemen titels en/of Producer uiteindelijk geen
overeenstemming wordt bereikt zal de keuze van de Maatschappij bindend zijn;
f. De Artiest zal elk op te nemen werk herhalen totdat naar het oordeel van de Maatschappij een in alle opzichten verantwoorde
opname is verkregen;
g. De Artiest zal ernaar streven de uit te voeren werken in zijn repertoire op te nemen;
h. Indien een vastgestelde opname buiten de schuld van de Maatschappij en/of de Artiest niet, of slechts gedurende een kortere
tijdsduur dan was vastgesteld, kan plaatsvinden, zijn de Maatschappij en de Artiest niet aansprakelijk jegens elkaar voor de
door hen mogelijk geleden en nog te lijden schade. Is één en ander aan de schuld van de Artiest te wijten, dan is de Artiest
daarvoor jegens de Maatschappij aansprakelijk en is de Maatschappij gerechtigd de terzake geleden schade zonder meer te
verrekenen met aan de Artiest uit enigerlei hoofde verschuldigde betalingen, hetgeen onverlet laat alle andere aan de
Maatschappij wettelijk toekomende rechten, alsmede de wettelijke verplichtingen van de Maatschappij. Is één en ander aan
de schuld van de Maatschappij te wijten, dan is de Maatschappij daarvoor jegens de Artiest aansprakelijk.
4. Exclusiviteit van de Artiest
a. Gedurende de looptijd van het exclusieve contract, respectievelijk in geval van een titelcontract, gedurende een periode te
rekenen vanaf de datum waarop het titelcontract is gesloten tot 6 (zes) maanden na de datum waarop de geluidsopnamen zijn
uitgebracht, zal de Artiest - onder welke naam dan ook en al dan niet tezamen met anderen - zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Maatschappij:
1. niet optreden ten behoeve van de vervaardiging van de geluidsopnamen voor derden, noch toelaten dat van zijn
uitvoeringen door derden geluidsopnamen worden vervaardigd of dat zulke zonder schriftelijke toestemming van de
Maatschappij vervaardigde geluidsopnamen op welke wijze en in welke vorm dan ook door derden worden geëxploiteerd;
2. niet optreden ten behoeve van de vervaardiging door derden van audio-visuele opnamen van zijn uitvoeringen van
werken die door de Maatschappij zijn uitgekozen voor de vervaardiging van geluidsopnamen ingevolge het
artiestencontract, noch toelaten dat van dergelijke uitvoeringen audio-visuele opnamen door derden worden vervaardigd
of dat zulke zonder schriftelijke toestemming van de Maatschappij vervaardigde audio-visuele opnamen of bij dergelijke
opnamen behorende geluidsopnamen op welke wijze en in welke vorm dan ook door derden worden geëxploiteerd;
3. De in dit artikel bedoelde toestemming kan slechts aan de Artiest geweigerd worden wanneer het te voorzien is dat een
dergelijk optreden de exploitatie van de door Artiest opgenomen werken nadelig zal beïnvloeden. De Artiest zal zich in
zijn algemeenheid onthouden van optreden dat de exploitatie van de door de Artiest opgenomen werken nadelig zal
beïnvloeden;
b. Ingeval de Artiest het voornemen heeft mee te werken aan radio- en televisiecommercials en/of andere commerciële radio- en
televisieprojecten, zal steeds voorafgaand overleg met de Maatschappij plaatsvinden.
5. Titel-exclusiviteit
a. Gedurende 5 (vijf) jaar, nadat door de Maatschappij van de uitvoering door de Artiest van een bepaald werk een opname is
vervaardigd, zal de Artiest zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Maatschappij dat werk of bewerkingen
daarvan niet uitvoeren ten behoeve van de vervaardiging van opnamen door derden, noch toelaten dat van zijn uitvoeringen
van dat werk door derden opnamen worden vervaardigd of dat zulke, zonder schriftelijke toestemming van de Maatschappij
vervaardigde opnamen op welke wijze en in welke vorm dan ook door derden worden geëxploiteerd;
b. Het onder a bepaalde zal niet gelden ten aanzien van de uitvoeringen door de Artiest ten behoeve van de vervaardiging van
radio-, televisie-, of filmopnamen. De Artiest zal het nodige verrichten om te bewerkstelligen dat de Maatschappij het
exclusieve recht zal verkrijgen van desbetreffende radio-, televisie- of filmopnamen;
c. De in dit artikel bedoelde toestemming kan slechts aan de Artiest geweigerd worden wanneer het te voorzien is dat een
dergelijk optreden de exploitatie van de door Artiest opgenomen werken nadelig zal beïnvloeden.
6. Garantie en vrijwaring van de Artiest
a. De Artiest garandeert dat hij door generlei verplichtingen gehinderd is het artiestencontract met de Maatschappij te sluiten en
na te komen;
b. De Artiest garandeert dat, met uitzondering van de werken die hij de Maatschappij bij ondertekening van het artiestencontract
heeft opgegeven, geen van de door hem ingevolge het artiestencontract uit te voeren werken door hem eerder is uitgevoerd
ten behoeve van het vervaardigen van opnamen door derden;
c. De Artiest verbindt zich uitdrukkelijk zich te houden aan alle voorschriften en aanwijzingen hem gegeven met betrekking tot
het gebruik van opnamestudio's waarin de Artiest zal optreden en de aldaar aanwezige materialen.
7. Exploitatierechten van de Maatschappij
a. De Maatschappij garandeert dat de gedurende het contractjaar opgenomen werken ook binnen het contractjaar worden
uitgebracht. Mocht de overeenkomst betrekking hebben op meerdere contractjaren, dan garandeert de Maatschappij dat de
overeengekomen, op te nemen werken per contractjaar, ook binnen dat contractjaar worden uitgebracht, tenzij er
zwaarwegende zakelijke argumenten zijn om hier van af te wijken.
Bij meerjarige contracten stelt de Maatschappij in overleg met de Artiest een releaseschema op;
b. De Maatschappij zal naar eigen goeddunken kunnen ophouden met de exploitatie van de opnamen. De Maatschappij zal dit
melden aan de Artiest en zal de Artiest dan in de gelegenheid stellen de exploitatierechten tegen een nader overeen te komen
prijs over te nemen;
c. De Maatschappij zal zonder toestemming van de Artiest niet gerechtigd zijn haar rechten en verplichtingen uit het
artiestencontract geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of onder haar rechten aan derden licenties te verlenen,
welke toestemming de Artiest niet dan in redelijkheid zal mogen onthouden.
In geval van licentieverlening blijft de Maatschappij jegens de Artiest aansprakelijk voor de nakoming van haar uit het
artiestencontract voortvloeiende verplichtingen.
8. Gebruik van naam, afbeeldingen, e.d.
a. De Maatschappij heeft het recht met uitsluiting van ieder ander de naam, de eventuele artiestennaam, alsmede de
kunstzinnige wijze waarop deze naam of artiestennaam wordt afgebeeld en door de Artiest wordt gevoerd, de afbeeldingen en
biografische bijzonderheden van de Artiest te gebruiken op hoezen, boxen, inlaycards of andere verpakkingsmaterialen,
welke reprodukties bevatten die ingevolge het artiestencontract worden geëxploiteerd, en op de materialen bestemd voor
promotie- en publiciteitsdoeleinden verband houdende met de exploitatie van dergelijke reprodukties;
b. De Artiest verklaart gerechtigd te zijn eerderbedoelde artiestennaam te gebruiken en, voorzover afbeeldingen door hem aan
de Maatschappij worden verstrekt, gerechtigd te zijn daarover te beschikken en vrijwaart de Maatschappij tegen alle
aanspraken van derden te dier zake;
c. Na afloop van het artiestencontract is de Maatschappij gerechtigd vorenomschreven gebruik op niet-exclusieve basis voort te
zetten in verband met de exploitatie van de opnamen.
9. Promotie
a. Artiest verplicht zich tot het verlenen van alle medewerking aan de door Maatschappij, in verband met de exploitatie van de
met Artiest tot stand gekomen opnamen te nemen stappen op het gebied van promotie en publiciteit, onder andere inzake de
beschikbaarheid van de Artiest voor optredens t.b.v. film, radio en televisie;
b. Artiest heeft het recht de hier bedoelde medewerking te weigeren indien van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat
hij meewerkt aan door de Maatschappij ondernomen stappen, op grond van aard, strekking of omvang daarvan. In het
bijzonder kan van Artiest niet worden verlangd dat hij handelt in strijd met bij hem bestaande ernstige bezwaren van
maatschappelijke of levensbeschouwelijke aard.
De Artiest heeft eveneens het recht bedoelde medewerking te weigeren als deze medewerking voor hem een onevenredig
groot financieel nadeel betekend;
c. De werkelijke kosten, die Artiest bij gelegenheid van de hier bedoelde activiteiten genoodzaakt is te maken, komen voor
rekening van platenmaatschappij, tenzij anders overeengekomen;
d. Voor wat betreft het optreden voor radio, TV of film, verplicht de maatschappij zich hiervoor bij de omroepmaatschappij of
filmproducent vergoedingen te bedingen die in een collectieve regeling tussen de omroep c.q. filmproducenten en de
vakorganisaties zijn vastgesteld. Bij ontbreken van een dergelijke vergoeding van de zijde van de omroepmaatschappij of
filmproducent kan de artiest het optreden weigeren tenzij de platenmaatschappij en de artiest overeenstemming hebben
bereikt over het antwoord op de vraag, welke vergoeding hen dan redelijk voorkomt, opdat voorzover dat mogelijk is,
vermeden wordt dat daardoor het bedoelde optreden zelf gevaar loopt.
10. Vertegenwoordiging
a. Indien de Artiest zich bij het sluiten van het artiestencontract laat vertegenwoordigen, staat deze vertegenwoordiger ervoor in
dat de door hem vertegenwoordigde Artiest op de hoogte is van de bepalingen van deze overeenkomst en deze zal nakomen;
b. De vertegenwoordiger vrijwaart de maatschappij tegen alle aanspraken van de Artiest en verplicht zich om de Artiest het
artiestencontract mede te laten ondertekenen.
11. Vergoedingen ter zake van geluidsopnamen
Indien in het artiestencontract voor de door de Artiest aan de Maatschappij verleende rechten een vergoeding is
overeengekomen in de vorm van een bedrag ineens ter finale kwijting van de Maatschappij, b.v. per opgenomen titel, zal
betaling door de Maatschappij geschieden binnen 30 (dertig) dagen na het gereedkomen van de betreffende
geluidsopnamen, zonodig onder aftrek van de wettelijke verplichte inhoudingen.
12. Vergoedingen in verband met verkoop van geluidsdragers
Indien in het artiestencontract voor de verkoop van verkochte exemplaren een vergoeding is overeengekomen in de vorm van
een royalty, zal een en ander worden berekend conform het hierna bepaalde;
a. Volledige royalties
Voor de verkoop van geluidsdragers binnen Nederland en geëxporteerd vanuit Nederland bedraagt de royalty een in het
artiestencontract te noemen percentage;
b. Reductie royalties
Voor de verkoop van geluidsdragers in het buitenland, waarvoor door de Maatschappij een licentie is verstrekt kan een
reductie van het royaltiepercentage gerechtvaardigd zijn; de Maatschappij dient deze reductie van de specifieke situatie af te
laten hangen en zal de Artiest hierover informeren;
c. Halvering royalties
Voor de verkoop van de hieronder genoemde geluidsdragers bedraagt de royaltie de helft van het in het artiestencontract
genoemde percentage;
1. Geluidsdragers, verkocht tezamen of in samenhang met andere artikelen of in speciale opdracht van derden vervaardigd
voor verspreiding via niet-traditionele kanalen (met uitzondering van postorderorganisaties, boeken- en platenclubs of
daarmee vergelijkbare organisaties) en geluidsgeluidsdragers verkocht door middel van rackjobbing;
2. Geluidsdragers, verkocht tegen prijzen die tenminste 20 (twintig) procent lager zijn dan de in het land van verkoop
geldende topprijs voor vergelijkbaar repertoire;
Deze bepaling is niet van toepassing op geluidsdragers, die niet eerder geëxploiteerde, ingevolge het artiestencontract
vervaardigde geluidsopnamen bevatten, die tegen een dergelijke prijs worden verkocht.
Deze bepaling is wel van toepassing op geluidsdragers die slechts gedeeltelijk niet eerder geëxploiteerde, ingevolge het
artiestencontract vervaardigde geluidsopnamen bevatten;
Voor de wijze van exploitatie bedoeld in lid c 1 en 2 is vooraf overleg en schriftelijke toestemming van de Artiest nodig.
Deze toestemming zal niet op basis van redelijke gronden onthouden worden;
3. Geluidsdragers, waarvan de verkoop gestimuleerd wordt (of is) door middel van een speciale reclamecampagne op radio
en/of televisie en/of een daarmee vergelijkbare campagne;
De korting heeft betrekking op de periode die zal ingaan per de eerste van de maand waarin zo'n campagne zal worden
gestart en zal duren tot 1 (een) maand na de maand waarin de laatste speciale reclame-uiting heeft plaatsgevonden. De
in dit artikel bedoelde campagnes dienen vooraf in samenspraak tussen partijen te worden overeengekomen.
d. Geen royalties
1. Geluidsdragers, die kosteloos verspreid worden ten behoeve van recensie-, promotie-, handels- of
publiciteitsdoeleinden.
De hoeveelheid van de hierbedoelde geluidsdragers staat genoemd in het artiestencontract.
2. Geluidsdragers, die verkocht worden als laaggeprijsde samplers-, demonstratie-, of campagne-uitgaven, in het kader
van een speciale promotiecampagne voor de uitvoering van de Artiest dan wel voor de Artiest in het algemeen,
waaronder mede begrepen campagnes als van de Stichting Collectieve Promotie Geluidsdragers. De Maatschappij
overlegt met de Artiest voordat zij aan hierbedoelde campagnes meewerkt.
Er vind wel royaltie betaling plaats als de campagne betaald wordt door de BUMA/Stemra of de NVPI.
e. Royalties naar verhouding
1. Voor geluidsdragers die slechts gedeeltelijk ingevolge het artiestencontract vervaardigde geluidsopnamen bevatten,
worden de aan de Artiest verschuldigde vergoedingen teruggebracht overeenkomstig de verhouding tussen het aantal
geluidsopnamen vervaardigd ingevolge het artiestencontract en het totale aantal geluidsopnamen op die geluidsdrager;
2. Voor geluidsdragers die geluidsopnamen bevatten waaraan ook andere niet uitsluitend begeleidende (groepen van)
artiesten hebben meegewerkt worden de aan de Artiest verschuldigde vergoedingen teruggebracht overeenkomstig de
verhouding tussen de Artiest en het totale aantal (groepen van) artiesten die aan de vervaardiging van de
geluidsopnamen op die geluidsdrager hebben meegewerkt.
f. Royalties overeenkomstig werkelijk berekende prijs
1. Ingeval van verkopen door middel van postorderorganisaties, boeken- en platenclubs of daarmee vergelijkbare
organisaties worden royalties berekend over de prijs die aan een dergelijke organisatie of club wordt berekend door de
Maatschappij;
2. Ingeval er geluidsdragers verkocht worden tegen of onder de kostprijs en/of na verwijdering uit de catalogus van de
Maatschappij of licentienemer worden de royalties berekend over de werkelijk berekende prijs;
g. Royalties en het break-even-point
Indien in het artiestencontract voor de door de Artiest aan de Maatschappij verleende rechten een vergoeding is
overeengekomen in de vorm van een royaltie en betaling pas zal plaatsvinden nadat het break-even-point is bereikt, dient de
Maatschappij de Artiest te informeren over de wijze van berekening van het break-even-point.
h. Afreken methoden
1. De afrekening van de royalties geschiedt op basis van 100 (honderd) procent van de door de Maatschappij
verkochte geluidsdragers;
2. Indien geluidsdragers worden verkocht onder retourrecht of in consignatie worden gegeven is de Maatschappij
gerechtigd af te rekenen op basis van 100 (honderd) procent van de geleverde geluidsdragers, verminderd met het
percentage dat maximaal voor retouren met de afnemers is overeengekomen;
3. Uiterlijk één afrekentermijn na het betreffende halfjaar zullen de betreffende royalties worden herberekend, met dien
verstande dat bij de eindafrekening zal worden afgerekend op basis van 100 (honderd) procent van de geleverde
geluidsdragers verminderd met het percentage feitelijk geretourneerde reprodukties, tot het maximum percentage dat met
de afnemers was overeengekomen.
i. Prijsbasis
1. Als prijsbasis voor de berekening van royalties wordt in aanmerking genomen de door de Maatschappij gemiddeld
gefactureerde prijs of indien de Maatschappij haar exploitatierechten overeenkomstig artikel 7.c geheel of gedeeltelijk aan
derden heeft overgedragen, de hoogste netto prijs van de betreffende reproduktie in het betreffende land van verkoop;
2. Voor de berekening van de royalties wordt op de prijsbasis in mindering gebracht de eventuele omzet-, weelde-, of
soortgelijke belastingen, alsmede technische kortingen waaronder kosten van verpakking en de materiaal- en
verwerkingskosten van de reproduktie. De kostenaftrek voor een in de toekomst te ontwikkelen, op het moment van de
ondertekening van deze overeenkomst nog niet bestaand type geluidsdrager, zal door partijen later in onderling overleg
worden bepaald;
3. Indien bijzondere geluidsdragers, die afwijken van de gebruikelijke vorm, of boekjes, insteekkaarten, speciale enkelof
meervoudige hoezen of boxen worden vervaardigd, zullen de kosten daarvan, voorzover deze door bovengenoemde
inhoudingen wegens verpakkingskosten niet worden gecompenseerd, worden verrekend met hetgeen de maatschappij
aan de Artiest verschuldigd is of zal zijn. Deze buitengewone verpakkingen zullen niet zonder overleg met de Artiest
worden toegepast. Worden dergelijke verpakkingen zonder overleg met de Artiest toegepast, worden de meerkosten
betaald door de Maatschappij.
j. Wijze van afrekening
1. Telkens binnen 3 (drie) maanden na 30 juni en 31 december van ieder jaar zal de Maatschappij aan de Artiest een
gespecificeerde afrekening overleggen van hetgeen zij aan de Artiest verschuldigd is en zal de Maatschappij de royalties
aan de Artiest betalen. De Maatschappij zal geen gespecificeerde afrekening overleggen en geen royalties betalen indien
de verkopen van een bepaalde geluidsdrager in enig land in totaal 25 (vijfentwintig) exemplaren of minder per
configuratie per afrekenperiode bedragen. De royalties worden berekend over de verkopen van het afgelopen halfjaar
inclusief de verkopen door anderen dan de Maatschappij, indien en voorzover die in het afgelopen halfjaar aan de
Maatschappij werden afgerekend en betaald, na aftrek van de bedragen die moeten worden betaald aan en/of worden
ingehouden door de autoriteiten van enig land van verkoop, behoudens het geformuleerde in artikel 7.c.
Indien de afrekening en de betaling van eventuele royalties later dan bovengenoemd tijdstip plaatsvinden, zal de
Maatschappij op schriftelijk verzoek van de Artiest een voorlopige en naar haar beste weten opgestelde afrekening
overleggen en op basis daarvan zonodig een voorschot op verschuldigde royalties betalen, dat zal worden verrekend met
de royalties die ingevolge de definitieve afrekening aan de Artiest verschuldigd zullen blijken te zijn.
Betaling van royalties geschiedt in Nederlandse courant, met betrekking tot verkopen in het buitenland tegen de koers
waartegen door het land van verkoop met de Maatschappij is afgerekend.
2. Indien in enig land van verkoop transferrestricties bestaan en voorzover de royalties over de aldaar verkochte
geluidsdragers niet kunnen worden overgemaakt, zullen zij op verzoek van de Artiest voor zijn rekening en risico worden
gedeponeerd op een door hem aan te wijzen bankrekening in het betreffende land, indien en voorzover zulks volgens de
lokale wetgeving of andere regelingen mogelijk is en onder aftrek van de bedragen die moeten worden betaald aan, of
worden ingehouden door de autoriteiten van het betreffende land.
k. Andere exploitatievormen
Opbrengsten van exploitaievormen, waarvoor geen vergoeding is vastgesteld, zullen na aftrek van de kosten voor deze
exploitatievormen, gelijkelijk worden verdeeld tussen Maatschappij en Artiest.
l. Controle royaltie afrekeningen
De Artiest heeft het recht om op eigen kosten een aan hem gedane royaltie afrekening ten kantore van de Maatschappij
gedurende vijf jaar na ontvangst van die afrekening, te doen verifiëren door een NIvRA accountant op normale kantoortijden,
nadat een dergelijk onderzoek met inachtneming van een redelijke termijn aan de Maatschappij is aangekondigd.
Indien het accountantsonderzoek een discrepantie uitwijst van meer dan 10 (tien) procent in het nadeel van de Artiest tussen
hetgeen door de Maatschappij in bedoelde afrekening werkelijk is verschuldigd en hetgeen is uitbetaald, komen de kosten van
eerderbedoeld accountantsonderzoek voor rekening van de Maatschappij.
13. De artiest als sessiemuzikant
Indien de Artiest een andere artiest of artiesten tijdens een opnamesessie van de Maatschappij begeleidt, zal hij daarvoor de
voor sessiemuzikanten gebruikelijke vergoeding ontvangen.
14. Groepen
Indien het artiestencontract wordt gesloten met een groep van uitvoerende kunstenaars, dan zullen tevens de navolgende
bepalingen van toepassing zijn:
a. De Groepsleden zullen zowel gezamenlijk als individueel gebonden zijn aan alle bepalingen van het artiestencontract;
b. De Groep staat er voor in dat zij gerechtigd is de naam, waaronder zij ten tijde van de totstandkoming van het
artiestencontract optreedt, gedurende de looptijd van het artiestencontract te gebruiken en vrijwaart de Maatschappij tegen
iedere aanspraak van derden terzake daarvan;
c. De Groep zal met alle haar ten dienste staande middelen een mogelijk gebruik van haar naam door derden verhinderen;
d. De Groep zal haar naam niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Maatschappij wijzigen of aan derden
overdragen;
e. De Groep zal al het mogelijke doen om de Groep in dezelfde samenstelling te laten bestaan als ten tijde van de
totstandkoming van het artiestencontract;
f. Zodra een lid de Groep verlaat zal de Maatschappij daarvan bij aangetekende brief onmiddellijk op de hoogte worden gesteld;
hetzelfde geldt bij andere blijvende of tijdelijke mutaties in de samenstelling van de Groep;
g. Binnen 2 (twee) maanden na de datering van de onder 14.f. bedoelde kennisgeving is de Maatschappij, niettegenstaande
haar recht binnen voornoemde periode algehele nakoming van het artiestencontract te vorderen, gerechtigd het
artiestencontract met de Groep met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder gehouden te zijn tot enigerlei vorm van
schadevergoeding, onverminderd alle andere aan haar wettelijk toekomende rechten;
h. Een lid dat de Groep verlaat zal geen werkzaamheden gelijk of soortgelijk aan die van de Groep verrichten onder enige naam
of soortgelijke naam als die waaronder de Groep op enig moment tijdens de looptijd van het artiestencontract bekendheid
geniet c.q. heeft genoten, indien het aannemelijk is dat dergelijke werkzaamheden de exploitatie van de door de Groep
opgenomen werken nadelig zullen beïnvloeden;
i. Een lid dat de Groep verlaat zal geen rechten meer jegens de Maatschappij kunnen doen gelden, met uitzondering van het
recht op vergoedingen van de opnames waaraan hij heeft meegewerkt;
j. Indien met schriftelijke toestemming van de Maatschappij een nieuw lid tot de Groep toetreedt, garanderen de Groep en de
resterende leden van de Groep ieder voor zich reeds nu voor alsdan dat het betreffende nieuwe lid onverwijld het
artiestencontract zal (mede)ondertekenen;
k. Ieder lid van de Groep verleent aan de Maatschappij met uitsluiting van ieder ander een optie om zowel tijdens de duur van
het artiestencontract, alsook indien hij de Groep verlaat, met hem afzonderlijk opnamen te maken.
Indien de Maatschappij de optie uitoefent tijdens de duur van het artiestencontract, dan zullen alle bepalingen van het met de
Groep gesloten artiestencontract op deze opnamen van toepassing zijn, met dien verstande echter dat ten aanzien van de
hoogte van het royaltypercentage te goeder trouw tussen de Maatschappij en het Groepslid zal worden onderhandeld.
Voorzover voornoemde optie betrekking heeft op een lid dat de Groep verlaat, zal deze optie door de Maatschappij dienen te
worden uitgeoefend binnen 2 (twee) maanden ná de onder 14.f. bedoelde kennisgeving. Over de condities van een dan te
sluiten artiestencontract zal te goeder trouw tussen de Maatschappij en het groepslid worden onderhandeld. Afrekening met
en betaling aan het betreffende lid van de Groep zal geheel afzonderlijk geschieden.
15. Orkestbanden
Per geluidsopname stelt de Maatschappij de Groep éénmalig een orkestband ter beschikking zonder dat hiervoor enige
vergoeding verschuldigd is. Iedere volgende kopie zal tegen betaling van de kostprijs van de kopie verkregen kunnen worden.
Het is de Artiest niet toegestaan de orkestbanden te vervreemden, te verveelvoudigen of aan derden ter beschikking te
stellen.
De banden blijven te alle tijde eigendom van de Maatschappij en zijn steeds direct door de Maatschappij opeisbaar.
16. Beëindiging/verandering carrière
Mocht de Artiest onverhoopt zijn artistieke carrière beëindigen, dan wel de aard of stijl van zijn uitvoeringen wezenlijk
veranderen, dan heeft de Maatschappij het recht het artiestencontract met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot
enige schadeloosstelling aan de Artiest gehouden te zijn, onverminderd alle andere aan de Maatschappij toekomende
rechten.
17. Opties
a. Indien de Maatschappij binnen de exclusiviteitsperiode van 6 (zes) maanden als bedoeld in art. 4 daartoe de wens te kennen
geeft zal de Artiest met de Maatschappij een nieuw titelcontract danwel een exclusief contract sluiten voor de duur van 1 (één)
jaar, te verlengen met een periode van 1 (één) jaar, tenzij het contract door de Maatschappij met in acht neming van een
opzegtermijn van 1 (één) maand schriftelijk word opgezegd, tenzij er van de Artiest in redelijkheid niet verwacht kan worden
dat hij, gezien de uitblijvende successen van de eerste twee releases, of in geval van een exclusieve artiestenovereenkomst
de eerste twee contractperiodes, de relatie continueert.
De voorwaarden en condities van de vervolgcontracten zullen in redelijkheid worden aangepast;
b. Indien de Artiest tijdens de looptijd van het exclusieve contract een aanbod ontvangt om na afloop van het exclusieve contract
een artiestencontract met een derde af te sluiten, zal hij de Maatschappij terstond schriftelijk informeren over de essentiële
voorwaarden en condities van het betreffende aanbod. Binnen 1 (één) maand na ontvangst van een dergelijke kennisgeving
is de Maatschappij gerechtigd de essentiële voorwaarden en condities van het aanbod van de derde over te nemen, na het
aanbod desgewenst met alle haar ten dienste staande middelen te hebben onderzocht. Onder "essentiële voorwaarden en
condities" worden verstaan: het territoir, de looptijd, de vergoedingen en het aantal per contractjaar te vervaardigen geluidsen/
of audio-visuele opnamen.
Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn van 1 (één) maand of zoveel eerder als de Maatschappij schriftelijk te kennen
heeft gegeven bedoeld aanbod niet te zullen overnemen, zal de Artiest vrij zijn het aanbod van de betreffende derde te
accepteren, doch uitsluitend op de voorwaarden en condities zoals deze aan de Maatschappij zijn medegedeeld.
18. Management van de Artiest
De Artiest zal bij de keuze van een (nieuwe) manager rekening houden met de gerechtvaardigde wensen van de
Maatschappij.
19. Overmacht
a. Ingeval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij per aangetekend schrijven op de
hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van
het artiestencontract die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. De uitvoering van de betreffende bepalingen
wordt gedurende de overmacht opgeschort. Indien de overmachtstoestand heeft voortgeduurd tot 6 (zes) maanden na de
datering van voorgenoemde kennisgeving zullen partijen tot overeenstemming trachten te komen over wijziging van de door
overmacht opgeschorte bepaling respectievelijk bepalingen.
Bij gebreke van dergelijke overeenstemming binnen 3 (drie) maanden, kan elk der partijen deze overeenkomst per
aangetekend schrijven aan de andere partij met inachtneming van een termijn van 3 (drie) maanden beëindigen, zonder tot
enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden te zijn;
b. In afwijking van het onder 19.a. bepaalde wordt, indien het overmachtsfeit het vervaardigen van opnamen onmogelijk maakt,
de looptijd van het artiestencontract verlengd, totdat het overeengekomen aantal opnamen is vervaardigd, evenwel met ten
hoogste 1 (één) jaar.
20. Ongeldigheid bepalingen
Buiten werking treden, om welke reden dan ook, van enige bepaling van het artiestencontract tast de geldigheid der overige
bepalingen niet aan.
21. Toepasselijk recht
Op het artiestencontract en deze daarop toepasselijke Algemene Bepalingen is Nederlands recht van toepassing.
22. Aanvullingen en wijzigingen
Aanvullingen op en wijzigingen van het artiestencontract gelden uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen en door alle
partijen ondertekend.
23. Adreswijziging
Zowel de Maatschappij als de Artiest verplicht zich de ander van iedere adreswijziging onverwijld schriftelijk op de hoogte te
stellen.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2013
Artikel gemaakt op 13-02-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Sport, artiest en fiscus Overeenkomsten artiesten Platencontract

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap