print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Overeenkomsten artiesten

Artiestenovereenkomst

Vandaag:
Werd tussen
Contractant 1:
Optredende namens:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoon:

en

Contractant 2
Naam artiest / manager:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoon:
Vertegenwoordigende: (naam gezelschap / artiest(en) invullen)
Overeengekomen dat bovengenoemd(e) gezelschap / artiest(en) zal / zullen optreden

te:
datum:

Aanvang:
Zaal:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoon:

2. Als vergoeding voor het optreden ontvangt het gezelschap / de artiest(en):

 • een vast bedrag van € ............... (totaalbedrag invullen), voluit geschreven ..............................
 • een flexibel bedrag op basis van partage (deurdeal) waarbij het gezelschap / de artiest(en) ontvangt:
 • ......% van de recette voor wat betreft: 0 alle betalende bezoekers of 0 de betalende bezoekers t/m nummer ......;
 • ......% van de recette vanaf betalende bezoeker nummer ......

3. Met betrekking tot de onder 2. overeengekomen vergoeding is het navolgende van toepassing:

 • Het overeengekomen bedrag betreft een uitkoopsom, inclusief 6% BTW. Het gezelschap beschikt over een geldige Inhoudingsplichtigenverklaring c.q. alle individuele artiesten beschikken over een geldige Verklaring Arbeidsrelatie VAR-WUO (dan wel een nog geldige Zelfstandigheidsverklaring) welke geacht wordt(en) deel uit te maken van deze overeenkomst.
 • Het overeengekomen bedrag betreft een netto-gage, gelijk te verdelen onder ...... artiesten (aantal invullen).
 • Het overeengekomen bedrag betreft een bruto-gage, gelijk te verdelen onder ...... artiesten (aantal invullen), op deze bruto-gage zal door contractant 1 de verschuldigde Loonheffing en het werknemersdeel premies Werknemersverzekeringen worden ingehouden.

Met betrekking tot de netto- c.q. brutogage gelden de volgende aanvullende bepalingen:

 • De individuele artiesten gaan akkoord met toepassing van de Kleine Vergoedings Regeling voor een bedrag van € ............... per individuele artiest (maximaal € 136 per artiest).
 • Het gezelschap beschikt over een geldige Kostenvergoedingsbeschikking ter hoogte van € ............... c.q.
 • De individuele artiesten beschikken elk over een geldige Kostenvergoedingsbeschikking ter hoogte van € ............... welke geacht wordt(en) deel uit te maken van deze overeenkomst.

Betaling van het overeengekomen bedrag in contanten aan Contractant 2 of aan diens gevolmachtigde vertegenwoordiger, geschiedt onmiddellijk na afloop van het optreden uitsluitend en alleen indien Contractant 2 volledig aan zijn / haar fiscaal-administratieve verplichtingen heeft voldaan (zie de Aanvullende Bepalingen, lid 1, 2, 3 en 4).

4. Beide contractanten gaan akkoord met de aan achterzijde vermelde Aanvullende Bepalingen.

5. Contractant 1 dient te zorgen voor
a: een goed verlichte, verwarmde en afsluitbare kleedruimte;

b: ..............................;

c: ..............................;

d: ..............................

6. Bijzonderheden ..............................


AANVULLENDE BEPALINGEN

 1. Indien een netto-gage is overeengekomen, komen alle belastingen en premies na toepassing van de Kleine Vergoedingsregeling c.q. de Kostenvergoedingsbeschikking(en) voor rekening van contractant 1 die voor afdracht van deze belastingen en premies bij de desbetreffende instanties garant staat en zorg draagt.
 2. Indien een bruto-gage is overeengekomen, zullen door contractant 1 na toepassing van de Kleine Vergoedingsregeling c.q. de Kostenvergoedingsbeschikking(en) de verschuldigde Loonheffing en het werknemersdeel Werknemersverzekeringen worden ingehouden op de bruto-gage, contractant 1 staat garant en draagt zorg voor afdracht van deze belastingen en premies aan de desbetreffende instanties.
 3. De overeengekomen netto- of brutogage wordt uitsluitend en alleen uitbetaald indien contractant 2 volledig heeft voldaan aan zijn fiscaal-administratieve verplichtingen, te weten: inlevering van een ondertekende en geheel ingevulde Gageverklaring met per artiest een kopie van een geldig en in het kader van de fiscale artiestenwetgeving erkend identiteitsbewijs, niet zijnde een rijbewijs.
 4. Het als uitkoopsom overeengekomen bedrag is inclusief 6% BTW en wordt uitsluitend en alleen uitbetaald indien contractant 2 volledig heeft voldaan aan zijn fiscaal-administratieve verplichtingen, te weten: inlevering van een correcte BTW-factuur met BTW-nummer en geldige Inhoudingsplichtigenverklaring c.q. Verklaring(en) Arbeidsrelatie VAR-WUO met een in het kader van de fiscale artiestenwetgeving erkend identiteitsbewijs, niet zijnde een rijbewijs, (dan wel nog geldige Zelfstandigheidsverklaring(en)).
 5. De kosten te heffen door het bureau voor muziekauteursrechten (BUMA) komen voor rekening van contractant 1.
 6. Contractant 2 verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van contractant 1 en verplicht zich naar beste kunnen op te treden. Indien contractant 2 een groep musici betreft, zal deze groep het recht hebben het geluidsniveau te produceren zoals bij deze groep gebruikelijk is; zulks onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van het geluidsniveau (milieuwet en Arbo).
 7. Contractant 1 verklaart met de prestaties van contractant 2 alleszins bekend te zijn.
 8. Contractant 2 is verplicht stipt op tijd te zijn, tenminste 1½ uur voor aanvang van het optreden in het gebouw zoals aan ommezijde vermeld, en met alles dat voor een optreden nodig is. Hij is verplicht zich terstond bij aankomst te melden bij contractant 1 of diens vertegenwoordiger. Contractant 2 is verplicht uiterlijk 5 minuten voor aanvang van het optreden speelklaar aanwezig te zijn en op het afgesproken tijdstip zelf aan te vangen. Contractant 2 kan zich op overmacht beroepen indien verkeersopstoppingen een tijdig arriveren onmogelijk maakt.
 9. Contractant 2 is verplicht zorg te dragen dat hun benodigde kostuums, rekwisieten, apparaten, instrumenten enzovoorts zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele eisen betreffende veiligheid enzovoorts.
 10. Contractant 2 dient met een deugdelijk voertuig te rijden. In geval van autopech dient contractant 2 zo snel mogelijk contractant 1 te waarschuwen en alle maatregelen te nemen die een zo spoedig mogelijk arriveren van contractant 2 mogelijk maakt. Contractant 1 behoudt zich te allen tijde het recht voor het voertuig in geval van autopech te laten controleren door de ANWB.
 11. Indien contractant 2 op weg naar de in artikel 1 genoemde zaal moeilijkheden ondervindt, van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat zij niet op tijd in de zaal van optreden aanwezig kan zijn, dient contractant 2, tenzij de omstandigheden dit beletten, onverwijld contractant 1 te waarschuwen (zie in artikel 1 vermelde telefoonnummers).
 12. Contractant 2 is verplicht, indien hij door ziekte of ongeval verhinderd is op de overeengekomen datum / data op te treden, dit terstond en tijdig per aangetekend schrijven dan wel telegram te laten weten aan contractant 1. Indien dit onmogelijk is, dient een en ander telefonisch te geschieden met twee getuigen. Contractant 1 heeft het recht, indien zijn ziekte of ongeval wordt gemeld, door een zijnerzijds aangesteld controlerend geneesheer een onderzoek te doen instellen.
 13. Contractant 1 heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken indien onverhoopt, in afwijking van lid 7, uit eerdere uitingen van contractant 2 of het betrokken gezelschap / de artiest(en) in redelijkheid kan worden geconcludeerd dat het overeengekomen optreden strijdig is / zal zijn met het anti-discrimatiebeding in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.
 14. Indien het optreden niet gerealiseerd kan worden als gevolg van overheidsbevel of als gevolg van overmacht, zijn contractanten gerechtigd de onderhavige overeenkomst als geschorst te beschouwen. Het door de overheid niet verlenen van de benodigde vergunningen voor uitvoering van het optreden wordt echter niet als overmacht beschouwd. In dat geval is contractant 1 verplicht het volledige honorarium te betalen aan contractant 2, eventueel verminderd met de reiskosten voor zover die nog niet gemaakt zijn.
 15. Een eventueel televisie-optreden of een optreden in het buitenland heeft altijd voorrang op een optreden in Nederland, ook indien het contract hiervoor reeds is getekend. Contractant 2 zal dan tenminste 4 weken tevoren per aangetekend schrijven contractant 1 op de hoogte stellen van de annulering in Nederland en zal in overleg voor een vergelijkbare vervanging moeten zorgdragen. Tevens zal desgewenst een nieuwe datum voor het optreden worden afgesproken tegen dezelfde gage. Indien het televisie-optreden of het optreden in het buitenland niet doorgaat, is contractant 2 verplicht contractant 1 hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Contractant 1 heeft dan het recht (maar niet de verplichting!) contractant 2 alsnog te verplichten tot nakoming van de overeenkomst.
 16. Behoudens overheidsbevel, overmacht of het gestelde in lid 13 en 15, zal bij niet nakomen van deze overeenkomst door een van beide partijen een schadevergoeding, gelijk aan tenminste eenmaal het aan ommezijde vermelde overeengekomen bedrag, moeten worden betaald door de nalatige partij aan de andere. De schadevergoeding zal zijn verschuldigd wegens het enkele feit van contractbreuk en kan terstond worden ingevorderd. Alle kosten te dier zake te maken, alsmede de zulke om de in gebreke blijvende partij tot nakoming der overige verplichtingen te noodzaken, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van de contractverbrekende partij. Deze schadevergoeding zal door contractant 1 tevens gevorderd kunnen worden indien het optreden van contractant 2 conform het gestelde in artikel 13 van deze overeenkomst in strijd is met het anti-discriminatiebeding in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Tevens is de contractverbrekende gehouden alle overige schade te vergoeden die voor de andere contractant zal ontstaan, zulks in de meest uitgebreide zin, daaronder begrepen kosten van exploit, procedures, advocaten en procureurs.
 17. Indien één van de contractanten aanleiding heeft te mogen stellen dat de andere contractant zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, doet eerstgenoemde contractant hiervan binnen vijf dagen melding per aangetekende brief aan de andere contractant.
 18. Deze overeenkomst dient binnen vijf dagen na dagtekening getekend te zijn geretourneerd naar contractant 1.
 19. Geschillen voortkomend uit de overeenkomst zullen door alle partijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan het kantongerecht in de woonplaats van contractant 1.
 20. Contractant 2 ontvangt van contractant 1 een redelijk aantal consumpties, te weten tenminste 5 consumpties per persoon.
 21. Contractanten verklaren hierbij meerderjarig te zijn, het gezelschap / de artiest(en) c.q. het podium / de organisator in rechte te vertegenwoordigen en bij minderjarigheid deze overeenkomst te hebben laten medeondertekenen door één van zijn / haar ouders, verzorgers of voogden.

Bron: www.taxman.nu (metropool).

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2013
Artikel gemaakt op 18-02-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Sport, artiest en fiscus Overeenkomsten artiesten Artiestenovereenkomst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap