print sitemap zoeken disclaimer contact

Tips aangifte 2004 Prive

05-11-2004

Prive personen Tips aangifte 2004 

Lijfrente premies
De Belastingdienst voert elk jaar extra controles uit op een bepaald onderdeel van de aangifte inkomstenbelasting. Net als in 2003 gaat de aandacht van de Belastingdienst voor 2004 uit naar de lijfrenteaftrek. Als u een pensioentekort heeft, kunt u dit tekort aanvullen door het afsluiten van een lijfrenteverzekering. De premies voor een lijfrenteverzekering zijn aftrekbaar. Wel is hier een maar aan verbonden: de zogeheten jaarruimte en inhaalruimte. Voor een rekenprogramma, kijk hier

Aflossen eigenwoningschuld

Realiseert u zich dat aflossen op de schuld voor de eigen woning leidt tot een verhoging van de eigenwoningreserve bij verkoop. Bij verhuizing naar aan nieuwe woning bent u verplicht meer eigen geld in de nieuwe woning te steken.
 
Geen schuld, geen eigenwoningforfait
Vanaf 1 januari 2005 bent u geen inkomstenbelasting verschuldigd over het eigenwoningforfait, als u geen hypotheekschuld meer heeft. Ook als u nog wel een schuld heeft, maar de hypotheekrenteaftrek lager is dan het eigenwoningforfait, is dit van belang.
 
Premies voor C-polis aftrekbaar
Voor de jaren 2001 tot en met 2004 mogen de door de werknemer aan de verzekeraar betaalde pensioenpremies voor een C-polis als negatief loon in de aangifte inkomstenbelasting worden opgenomen. Vanaf 1 januari 2005 kan deze premie alleen in de loonsfeer in mindering komen op het belastbare loon via inhouding door de werkgever.

Wijzigingen van de Werkloosheidswet
Het kabinet had aanvankelijk het voornemen om de gouden handdruk die werknemers bij hun ontslag meekrijgen vanaf 1 april 2005 geheel in mindering te brengen op de WW-uitkering waarop deze werknemers recht hebben. Er wordt (zoals men zegt) een uitzondering worden gemaakt voor scholings- en bemiddelingsvergoedingen en voor reguliere pensioenpremies, die de WW-uitkering niet zouden beperken. Inmiddels is dit plan weer gedeeltelijk van tafel; ontslagvergoedingen zullen tot én maandsalaris per arbeidsjaar, met een maximum van én jaarsalaris, niet op de WW-uitkering worden gekort. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering zullen worden aangescherpt. Een van de voorwaarden voor het recht op een WW-uitkering is de zogenoemde wekeneis. De wekeneis wordt in die zin gewijzigd, dat vanaf 2005 in ten minste 39 van de 52 weken vór het ontslag moet zijn gewerkt (nu is dat nog 26 van de 39 weken). De jareneis, die inhoudt dat iemand in vier van de vijf aan het ontslag voorafgaande jaren op ten minste 52 dagen heeft gewerkt, blijft ongewijzigd van kracht. Voor de duur van de uitkering zal echter steeds meer worden aangesloten bij het feitelijke arbeidsverleden. Nadat vorig jaar de WW-vervolguitkering al is vervallen, zal met ingang van 2005 ook de kortdurende WW-uitkering worden afgeschaft. Deze uitkering is bestemd voor werknemers die wel voldoen aan de wekeneis, maar niet aan de jareneis.

Aandachtspunt: De aangekondigde maatregelen tot beperking van het recht op een WW-uitkering zullen in een aantal gevallen leiden tot verhoging van de kosten van afvloeiingsregelingen.

Aftrek premies lijfrente
De aftrek van de lijfrentepremies wordt steeds verder beperkt. Op de website van de belastingdienst, vindt u een rekenprogramma waarmee u uw pensioengat kunt berekenen. Indien u een pensioengat heeft, kunt u de lijfrentepremies die voor 1 april 2005 worden gestort in de aangifte over 2004 in aftrek brengen. De verruiming van de periode geldt alleen voor premies ter zake van een pensioengat! De overige premies moeten in 2004 zijn betaald om (eventueel) in aftrek te kunnen komen.

Overbruggingspensioen
Als u - net als ik - eerder wil stoppen met werken kunt u nog tot 1 januari 2006 een overbruggingspensioen kopen.

Extra aftrekpost
Als u op zoek bent naar een forse aftrekpost in 2004 koop dan een aandeel in een film CV of windmolen maatschap . Let er wel op dat de film een succes kan worden, in 2003 en 2004 heb ik vele film CV's zien eindigen in een drama. Let er bij een film CV op dat er een completion bond is, een garantie dat uw geld pas wordt overgemaakt als de film ook echt in productie gaat.  

Persoonsgebonden aftrek

Heeft u buitengewone uitgaven gemaakt, zoals ziektekosten, die niet worden vergoed door de verzekeraar, dan komen deze kosten in aftrek indien en voor zover zij boven een drempel uitkomen. Deze drempel bedraagt 10% van uw verzamelinkomen. Heeft u ook in voorgaande jaren aftrek van kosten genoten, dan worden de kosten van dit jaar vermenigvuldigd met een factor die maximaal 1,5 bedraagt. De belastingdienst heeft overigens al wel aangegeven dit jaar extra te gaan letten op de aftrek van deze kosten! Personen ouder dan 65 jaar komen vrij gemakkelijk boven de drempel uit, omdat zij een extra ouderdomsaftrek kennen. Via een T-biljet kunt u de teveel betaalde belasting terugvragen. Er zijn ook speciale regelingen voor aftrek van ziektekosten als u geen of weinig inkomen heeft

Verdelen van vermogen en aftrekposten
Fiscale partners hebben de mogelijkheid om het saldo van de verschillende aftrekposten en hun vermogen naar eigen goeddunken te verdelen. Het meest voordelig is het dan om de aftrekposten in aanmerking te nemen bij degene die tegen het hoogste tarief wordt aangeslagen. Bij de verdeling van het vermogen kan de aanslaggrens nog een rol spelen. Indien het bedrag van de aanslag beneden de € 211 blijft en aan een aantal andere voorwaarden wordt voldaan, wordt er geen aanslag opgelegd.
Mocht het u niet lukken om de aangifte voor 1 april 2005 in te dienen, vraagt u dan vór 1 april 2005 uitstel aan. Dit voorkomt het opleggen van een boete en verschaft u in ieder geval tot 1 juli 2005 de tijd.

Los uw hypotheek af
In sommige gevallen kan het voordelig zijn om uw hypotheek af te lossen, in 2005 wordt dit zelfs gestimuleerd. Gezien de aanpassingen in 2005 is het goed hier eens naar te kijken. Als u een nieuw huis gaat kopen is aflossen veelal niet aantrekkelijk, dit door de in 2004 ingevoerde bijleenregeling.

Aftrekposten eenmalig gunstig
Als u in 2004 (eenmalig) een hoog inkomen heeft (bijvoorbeeld door een ontslag uitkering) heeft u nu belang bij aftrekposten. Het kan ook zijn dat u nu al weet dat u volgend jaar minder gaat verdienen of in een lager tarief gaat vallen, bijvoorbeeld doordat u 65 wordt. Een aftrekpost kunt u op vele manieren opvoeren, dit kan middels een lijfrente, ziektekosten, etc. Het kan ook zijn dat u niet voor dit soort regelingen in aanmerking komt, denkt u dan eens aan een windmolen investering. Het is wellicht ook een optie om de hypotheekrente voor 2005 reeds in 2004 te betalen.

Kinderopvang
Als u in 2005 gebruik wil maken van kinderopvang kunt u een vergoeding vragen bij de belastingdienst. Een nadere toelichting vindt u hier

Grafrecht
Iets heel anderes dan kinderopvang is een grafrecht. Voor ouderen met een hoog pensioen en veel buitengewone lasten is het aantrekkelijk om een grafrecht te kopen. De aankoop van een grafrecht (tegen koopsom) wordt fiscaal gezien als ziektekosten, mits het recht op restitutie van de aankoopsom wordt uitgesloten.

Betaal scholingsuitgaven vooruit
U kunt overwegen om het cursusgeld 2005 reeds in 2004 te betalen. De drempel voor scholingsuitgaven bedraagt € 500. De maximale aftrek is thans € 15.000. U moet wel met de school overeenkomen dat u geen rentevergoeding krijgt en dat u het vooruitbetaalde niet mag terugvorderen. De school zal hiertegen geen bezwaren hebben, ze krijgen iets eerder dan hun toekomt.

Belastingschulden en grote uitgaven in 2004
Uw vermogen is belast in box 3 als dit hoger is dan zo'n € 17.000 (fiscale partners dubbele). Belastingschulden mag u niet meenemen, betaal deze dus nog in 2004. Daarnaast zijn bepaalde vermogensbestanddelen (zoals auto's waar u in rijdt, geen autoverzameling) vrijgesteld. Als u toch al een auto wilt kopen en u meer vermogen heeft dan de vrijstelling kunt u dit beter nog in 2004 uitgeven. Voordeel: 1,2% van de investering, netto !

Schenking aan kinderen en kleinkinderen in 2004
Uw kinderen betalen bij uw overlijden successierechten, het tarief varieert van 5% tot maximaal 27%. Dit laatste tarief geldt enkel bij verkrijging boven € 848.000. U mag in 2004 nog € 4.243 zonder heffing schenken aan uw kind (en € 2.546, per 2 jaar, aan uw kleinkind). Kinderen tussen 18 en 35 mogen eenmalig € 21.209 "belastingvrij" van u ontvangen. Bijkomstig voordeel is dat uw vermogen in box 3 daalt waardoor u zelf ook minder belasting betaald. Als u het geld niet op de plank heeft liggen, schenk dan de bedragen en leen deze terug, lees hier voor toelichting. Het is wellicht verstandig om onder voorwaarden te schenken, een herroepelijk schenking noemen we dit. U kunt het geld dan terughalen als u kind bijvoorbeeld in de bijstand komt, gezien de aangepaste WW wetgeving in 2005 lijkt dit een goede optie.

Overleg werkgever eind 2004
Veel arbeidskosten zijn niet meer aftrekbaar maar wel door uw werkgever belastingvrij te vergoeden. U kunt hierbij denken aan alle zakelijk gereden kilometers (€ 0,18), verhuiskosten, kosten openbaar vervoer, telefoonkosten, vakliteratuur, thuiswerken,etc. U kunt wellicht uw 13e maand of bonus laten schieten en hiervoor een onbelaste vergoeding vragen. Het levert u als werknemer meer op en kost uw werkgever niets meer. Dit kan wel gevolgen hebben voor uw WW, WAO en pensioenrechten, maar deze zijn veelal beperkt.

Optieregelingen buitenlandse werkgever belast
Niet alle werknemers in dienst van een buitenlandse werkgever realiseerden zich in het verleden dat ook de toekenning van een optieregeling door die buitenlandse werkgever tot het belaste loon moest worden gerekend. Omdat is gebleken dat in een groot aantal gevallen onterecht geen loon- en inkomstenbelasting is voldaan, gaat de belastingdienst extra controleren. Mocht u zich realiseren dat u inderdaad vergeten bent de buitenlandse optieregeling te vermelden in uw aangifte inkomstenbelasting vanaf 1992, dan kunt u dit vrijwillig verbeteren. Door de vrijwillige verbetering voorkomt u een boete.

Pensioentekort?
Indien het zeker is dat u een pensioentekort heeft, kunt u gebruik maken van de jaarruimteaftrek voor lijfrentepremies ter aanvulling van het pensioen. Deze jaarruimteaftrek bedraagt maximaal 17% van de premiegrondslag. Voor de berekening van de lijfrentepremieaftrek wordt met ingang van 2004 uitgegaan van de gegevens uit het voorafgaande kalenderjaar (inkomen en pensioenaangroei). Voor de aftrek over het belastingjaar 2004 geldt dat de lijfrentepremie vór 1 april 2005 moet zijn betaald.
 
Gebruik uw reserveringsruimte
Indien u de jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar niet volledig benut heeft, kunt u deze reserveren. Dit wordt ook wel de reserveringsruimte genoemd. Indien u naast een jaarruimte ook nog een reserveringsruimte heeft, is het verstandig de reserveringsruimte eerst te gebruiken zodat deze niet door tijdsverloop verloren gaat. De reserveringsruimte mag in én jaar nooit meer dan 17% van de premiegrondslag bedragen en ook niet hoger zijn dan € 6.244. Voor personen van 55 jaar of ouder wordt dit bedrag verhoogd tot € 12.335 (bedragen 2004). 

Vrijwilligerswerk
Wanneer u als vrijwilliger werkt voor bijvoorbeeld een vereniging, als overblijfkracht of op een school, en u ontvangt hiervoor een vergoeding, dan kan deze vergoeding belast zijn voor de loon- of inkomstenbelasting. Voor vrijwilligers bestaat er echter een extra regeling die ervoor zorgt dat de vergoeding niet belast is wanneer het alleen een vergoeding is voor de door hem of haar gemaakte kosten. Ook hoeft u geen belasting te betalen wanneer u als vrijwilliger niet meer dan € 21 per week en € 735 per jaar ontvangt (bedragen 2004). Indien u meer ontvangt dan de bovengenoemde bedragen en er is daarop geen loonheffing ingehouden, dan bent u zelf verplicht deze inkomsten aan te geven in de aangifte inkomstenbelasting.

Optimaal gebruik aanslaggrens
Wanneer u minder dan € 217 belasting hoeft te betalen, dan zal de Belastingdienst geen aanslag opleggen (de zogenoemde aanslaggrens, 2004). Dit geldt overigens niet wanneer u heeft verzocht om voorlopige teruggaaf. Als u een partner heeft zonder eigen inkomsten, kan ervoor gekozen worden hem/haar vermogensbestanddelen toe te kennen die belast worden in Box 3. U en uw partner betalen dan geen belasting meer over die bestanddelen. Dit omdat ervoor gezorgd wordt dat de te betalen belasting minder dan € 217 is. Vanaf 2005 wordt de aanslaggrens naar alle waarschijnlijkheid verlaagd naar € 40.

Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten
Wanneer u eigenaar bent van een monumentaal woonhuis, boerderij of een ander monument en u hebt plannen voor restauratie, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor subsidie. De overheid stimuleert namelijk de restauratie van monumenten. Onder monumenten verstaat men in dit geval monumenten die officieel beschermd zijn en die voorkomen in een monumentenregister. U kunt niet alleen een bijdrage krijgen voor herstel of bescherming van de monumentale waarde, maar ook voor apparaten ter beveiliging tegen brand en bliksem. De aanvraag moet echter ingediend zijn voordat u de kosten maakt. U kunt bij de gemeente of de provincie, waarin het monument staat, terecht voor meer informatie. Er zijn namelijk wel een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen.
 
Renteaftrek verbouwen tuin
Bent u van plan om de tuin helemaal anders in te richten, en sluit u hiervoor een lening af? Dan is de rente van deze lening onder voorwaarden aftrekbaar. U moet wel aannemelijk maken dat het geleende geld daadwerkelijk is gebruikt voor het aanpassen van de tuin, die onderdeel uitmaakt van de eigen woning. Let er overigens op dat de rente pas aftrekbaar is vanaf het moment dat de uitgaven daadwerkelijk zijn gedaan.

november 2004
mr D.J.B. Jongbloed

Terug

Deel deze pagina

Laatste update op 05-11-2009
Artikel gemaakt op 05-11-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Archief Fiscale nieuws 2004 Tips aangifte 2004 Prive

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap